31.8.2011

1,Kontrola plnenia uznesení
Kontrola plnenia uznesení je predložená  v prílohe tohto materiálu podľa jednotlivých rokov a zasadnutí MsZ
2, Správa o vykonaných kontrolách
A, Kontrola hotovostných výdajov mesta za mesiac júl 2011, v súlade s rozpočtom a rozpočtovými pravidlami.
B, kontrola výberu platieb za nebytové priestory, celkový dlh po lehote je 12 007,86€ oproti 31.3.2010 ( posledná kontrola) je znížený o 1 777,9€,rizikových je okolo 2 438,29€, ostatné sú len jednomesačné omeškania
C, kontrola bankových výdavkov mesta za obdobie mesiaca júl 2011, neboli zistené rozpory s rozpočtom mesta  ani rozpočtovými pravidlami
D, kontrola platieb za bytové priestory, celkový dlh činí 33 783,48€ a je nižší o 4 133€ oproti 31.3.2010 (posledná kontrola). Drvivá väčšina pohľadávok je staršieho dáta, ale nepremlčaná a  od sociálne slabých , ťažko vymožiteľná ale vymáhaná, dovolím si tvrdiť, že ak by sa neprešlo na systém mesačného predlžovania nájomných zmlúv tak je MsBP na hrane existencie

V Kremnici 31.8.2011

Ing. Roško Peter, HK

Print Friendly, PDF & Email