Správa hlavného kontrolóra z 30.9.2011

Správa hlavného kontrolóra z 30.9.2011

1,Kontrola plnenia uznesení

Kontrola plnenia uznesení je predložená  v elektronickej prílohe http://www.kremnica.sk/poslanci tohto materiálu podľa jednotlivých rokov a zasadnutí MsZ. Predmetná forma bola prerokovaná na zasadnutí MsR 28.9.2011 z titulu úspornosti s ohľadom na zachovanie max. výpovednej hodnoty. Je potrebné upozorniť na uzn. MsZ č. 100,101,102 vo veci riešenia KIC z mája 2011, ktoré neboli p. primátorkou podpísané avšak následne uzneseniami 120,121,122 z júna boli poslancami zastupiteľstva potvrdené. Na mesto Kremnica však nebolo doručené oficiálne písomné odstúpenie tak, ako to bolo v prípade ponuky  manželov Varhaňovských zo dňa 13.1.2011. Navrhujem prerokovať predmetnú problematiku na  zasadnutí v pondelok 3.10.11. V prípade doručenia pôjdu predmetné uznesenia na zrušenie.

2, Správa o vykonaných kontrolách

A, Kontrola bankových  výdajov mesta za mesiac august 2011, v súlade s rozpočtom mesta Kremnica a s rozpočtovými pravidlami.

B, kontrola výberu poplatku za zvoz a likvidáciu TKO za prvý polrok 2011. Predpis 2011 je vo výške 135 812,73€ a výber za sledované obdobie je 96 910,33€ t.j. 71,35%, v porovnaní s rokom 2010 keď bol predpis 135 988€ bol výber 88 673€ t.j. 65,20%. V absolútnom vyjadrení 8237,33 za rok 2011 viac. Neplatiči sa riešia upomienkami a exekúciami, svoje pozitívum zohralo i predlžovanie nájomných zmlúv na bývanie za podmienky uhradených záväzkov voči mestu.

C, kontrola vedenia pokladne odd. TS ako aj výdajov a príjmov za obdobie júl, august 2011. Pokladňa je vedená zodpovedne, len boli zavedené opatrenia na denné sledovanie príjmov za verejné WC, lebo inak je problematické sledovanie tržieb. Tiež tržby za zariadenie musia byť odovzdávané min. 2x mesačne, najlepšie týždenne. Správca bol upozornený na obmedzenie zdržiavania sa  rôznych osôb pri zariadení. Niekoľkým dokladom (príjemkám na sklad) chýbali podpisy oprávnenej osoby – sa odstránilo.

D, kontrola platieb dane z nehnuteľnosti za prvý polrok 2011. Prepis na rok 2011 je 155 531,38 a plnenie je k polroku vo výške 94 596 €t.j. 60,75%. Predpis na rok 2010 bol vo výške 154 864,60€ a úhrady vo výške 94 596€ t.j. 60,81%. Výber dlhodobejšie vykazuje stabilitu, ktorá vyplýva z toho, že sociálne slabšie skupiny nevlastnia nehnuteľnosti, teda nemajú daňovú povinnosť, avšak poplatok za TKO platí každý.

Záverom by som chcel znovu poprosiť o zvýšenú pozornosť na opravy ciest a múrov, nakoľko sú v zlom stave a po zime môžeme mať z nich až havarijné stavy. Pripájam petíciu občanov za opravu cesty smerom ku spoločnosti Brik a.s. Fotky na zasadnutí v pondelok 3.10.2011.

V  Kremnici 30.9.2011

Ing. Roško Peter, HK

Print Friendly, PDF & Email