VZN 11/2001

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica. Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 303/95 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1
Predmet úpravy

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „nariadenie“) ustanovuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica (ďalej „mesto“).

(2) Nariadenie upravuje postupy súvisiace s poskytovaním dotácií.

Čl. 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) dotáciou finančné prostriedky nenávratne poskytnuté z rozpočtu mesta osobne, na účel a vo výške sumy určenej rozpočtom mesta za podmienok stanovených týmto nariadením,
b) konkrétnou akciou jednorázová, vecne a časovo vymedzená organizovaná činnosť ako účel určený rozpočtom na použitie dotácie z rozpočtu mesta,
c) vopred určeným okruhom potrieb súbor vecí alebo činností potrebných na zabezpečenie istého účelu ako účel určený rozpočtom na použitie dotácie z rozpočtu mesta,
d) cieľovou oblasťou okruh účelov, na ktorý môže byť poskytnutá dotácia,
e) projektom podrobný popis akcie alebo okruhu potrieb v zmysle tohto nariadenia,
f) žiadateľom právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá žiada o dotáciu v zmysle tohto nariadenia a spĺňa podmienky ustanovení tohto nariadenia,
g) komisiou komisia zložená z predsedov stálych komisií MsZ a vedúcej ekonomického oddelenia.

Čl. 3
Základné ustanovenia

(1) Z rozpočtu mesta sa podľa tohto nariadenia môžu poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom (ďalej „osoba“), ktoré majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území mesta.

(2) Dotácia sa neposkytne:
a) osobe, ktorá nemá vyrovnané záväzky voči mestu,
b) osobe, ktorej žiadosť a projekt nespĺňajú náležitosti stanovené týmto nariadením.

(3) Dotácie sa môžu poskytnúť iba na:
a) konkrétne akcie,
b) vopred určené okruhy potrieb, ktoré nie sú v rozpore s koncepciou jednotlivých oblastí života mesta.

(4) Dotácie sa neposkytujú na akcie alebo okruhy potrieb:
a) s cieľom poškodzovať životné prostredie, otvorenou alebo skrytou formou podnecovať neznášanlivosť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, fašistického či iného násilie propagujúceho zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,
b) na činnosť politických strán alebo politických hnutí,
c) ktoré nezodpovedajú cieľovým oblastiam v zmysle tohto nariadenia,
d) pre potreby nákupu alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov.

(5) Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

(6) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(7) Z rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok možno jednej osobe na jeden účel (projekt) poskytnúť iba jednu dotáciu a to maximálne do 70 % hodnoty projektu.

(8) Zdroje pre poskytnutie dotácií vytvára rozpočet mesta.

(9) Za dotáciu v zmysle tohto nariadenia sa nepovažujú bežné transfery organizáciám, ako i iným subjektom zriadeným alebo založeným mestom, ktoré sú im poskytnuté priamo pri schvaľovaní rozpočtu.

Čl. 4
Cieľové oblasti

Dotácie sú smerované do týchto cieľových oblastí:
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva,
b) telesná kultúra,
c) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom,
d) osveta, výchova a vzdelávanie,
e) sociálna oblasť,
f) ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodného dedičstva na území mesta.

Čl. 5
Prideľovanie dotácií

(1) Globálny objem finančných prostriedkov určených v príslušnom rozpočtovom roku na poskytovanie dotácií pre jednotlivé cieľové oblasti schvaľuje mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu mesta.
(2) Dotácie prideľuje mestské zastupiteľstvo:
a) pri schvaľovaní rozpočtu na príslušný rozpočtový rok ako položku rozpočtu,
b) v priebehu rozpočtového roka.

Čl. 6
Zverejňovanie informácií o poskytovaní dotácií

(1) Prostriedky zverejňovania sú najmä:
a) vyvesenie na úradnej tabuli mesta,
b) internetová stránka mesta,
c) tlačové periodikum vydávané mestom.

(2) Najneskôr tridsať dní pred termínom uzávierky prijímania žiadosti sa zverejní informácia o možnosti požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, ktorá obsahuje najmä:
a) cieľové oblasti,
b) organizačný útvar mestského úradu určený na poskytovanie konzultácií záujemcom,
c) miesto a čas obdržania predpísaného tlačiva,
d) spôsob a miesto prijímania žiadostí a termín uzávierky.

(3) Informácia o možnosti požiadať o poskytnutie dotácie v rámci schvaľovania rozpočtu na príslušný rozpočtový rok sa zverejňuje v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Termín uzávierky prijímania žiadostí určí primátor mesta v súlade s harmonogramom na zostavenie rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.

(4) V priebehu rozpočtového roka sú termíny uzávierky prijímania žiadostí k 31. januáru a k 31. júlu príslušného roka.

Čl. 7
Postup žiadania o dotáciu

(1) Žiadať o poskytnutie dotácie možno na základe podmienok a v lehotách zverejnených mestom len písomnou formou a na tlačive, ktoré záujemca obdrží od príslušného organizačného útvaru mestského úradu.

(2) Náležitosti žiadosti sú podrobne stanovené v prílohe nariadenia – Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Kremnica.

(3) Záujemca môže požiadať o konzultáciu o spôsobe náležitého vyplnenia žiadosti, príslušný organizačný útvar mestského úradu.

(4) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá v dvoch vyhotoveniach, v uzavretom obale s označením „Dotácia“, s uvedením cieľovej oblasti a s menom a adresou žiadateľa.

(5) Žiadosť sa doručuje:
a) doporučeným listom, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky pošty,
b) osobne v podateľni mestského úradu, pričom podateľňa vydá na požiadanie potvrdenie o prevzatí žiadosti, na ktorom uvedie dátum a miesto prevzatia.
(6) Obsah žiadosti možno meniť alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie žiadostí.

Čl. 8
Postup pri predkladaní žiadostí

(1) Dni uzávierky prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta určuje primátor mesta.

(2) Žiadosti sa prijímajú odo dňa zverejnenia informácií.

(3) Každá predložená žiadosť sa uchováva v neporušenom obale až do uplynutia lehoty na prijímanie žiadostí.

(4) Každá žiadosť doručená po uzávierke sa vráti žiadateľovi v neotvorenom obale.

(5) Po uzávierke príslušný organizačný útvar mestského úradu posudzuje splnenie formálnych náležitostí žiadostí a ich súlad s týmto nariadením.

(6) Žiadosti, ktoré po posúdení podľa bodu 5 nespĺňajú náležitosti, sa označia ako neplatné.

(7) Žiadosti, ktoré po posúdení podľa bodu 5 spĺňajú náležitosti, sa označia ako platné.

(8) Príslušný organizačný útvar zostaví zoznam:
a) neplatných žiadostí,
b) platných žiadostí v abecednom poradí mien alebo názvov žiadateľov.
Strana 27 Zbierka VZN mesta Kremnica Čiastka 2

(9) Žiadateľom, ktorých žiadosti sú neplatné, príslušný organizačný útvar mestského úradu písomne oznámi túto skutočnosť.

(10)Po zostavení zoznamu platných žiadostí predloží príslušný organizačný útvar mestského úradu všetky tieto žiadosti na posúdenie komisii.

Čl. 9
Návrh na poskytnutie dotácií

(1) Komisia posúdi žiadosti a zostaví návrh na poskytnutie dotácií podľa priorít a potrieb mesta.

(2) Návrh na poskytnutie dotácií predkladá komisia:
a) ako súčasť návrhu rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok,
b) na schválenie mestskému zastupiteľstvu v priebehu rozpočtového roka,

(3) Termíny na predkladanie zoznamov žiadostí a návrhov na poskytnutie dotácií podľa Čl.9 bod 2a) musia byť v súlade s pravidlami pre zostavenie rozpočtu, ktoré sú schválené na príslušný rozpočtový rok.

(4) Termíny na predkladanie zoznamov žiadostí a návrhov na poskytnutie dotácií podľa Čl.9 bodu 2b) musia byť v súlade s časovým plánom zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Čl. 10
Oznámenie o poskytnutí dotácie

(1) Poskytnutie dotácie bezodkladne oznámi písomne žiadateľovi príslušný organizačný útvar.

(2) Súčasťou oznámenia je návrh zmluvy.

(3) V prípade, že sa žiadosti nevyhovie, príslušný organizačný útvar mestského úradu písomne oznámi túto skutočnosť žiadateľovi so zdôvodnením, ktoré vypracuje komisia.

Čl. 11
Zmluva o poskytnutí dotácie

(1) Medzi mestom a žiadateľom sa vždy uzatvára písomná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta.

(2) Zmluva obsahuje najmä:
a) výšku dotácie a určenie termínu, do ktorého ju mesto poukáže na účet žiadateľa,
b) účel použitia dotácie,
c) podmienku účelne a hospodárne nakladať s poskytnutou dotáciou a v súlade s účelom,
d) povinnosť vrátiť mestu poskytnutú dotáciu použitú v rozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá a nepoužitú dotáciu do 60 dní od splnenia účelu, najneskôr však do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka,
e) povinnosť vyúčtovať mestu nakladanie s poskytnutou dotáciou do 60 dní od splnenia účelu, na ktorý bola poskytnutá, najneskôr však do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka,
f) vymedzenie spôsobu prezentácie mesta ako podporovateľa akcie alebo okruhu potrieb, na zabezpečenie ktorých sa dotácia poskytuje podľa charakteru akcie alebo okruhu potrieb a možností žiadateľa,
g) sankcie vyplývajúce z neplnenia podmienok,
h) ďalšie dohodnuté podmienky.

Čl. 12
Použitie a zúčtovanie dotácie

(1) Žiadateľ je povinný použiť dotáciu len na účel, na ktorý mu bola poskytnutá.

(2) Žiadateľ je povinný nakladať s dotáciou hospodárne a účelne v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve.

(3) Dotáciu možno použiť do konca príslušného rozpočtového roka.

(4) Žiadateľ, ktorý zúčtovanie nepredloží alebo použije dotáciu na iný účel ako bolo dohodnuté v zmluve, je povinný ju bezodkladne vrátiť mestu, najneskôr však do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka.

(5) Primátor môže na žiadosť žiadateľa zmeniť termín zúčtovania dotácie.

Čl. 13
Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Dotácie poskytované osobám podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia platia pre rok 2002.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. 12. 2001 uznesením číslo 265/0112.

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2002.

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 11. 12. 2001 do 25. 12. 2001.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 1. 1. 2002.

RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta mestského úradu

Zdieľať tento príspevok.