VZN 15/2002

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 15/2002, o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica. Mesto Kremnica podľa § 4 ods. 3 písm. e), f) a g) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1
Účel a predmet úpravy

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „nariadenie“) je zabezpečiť udržiavanie čistoty a poriadku na území mesta Kremnica.

(2) Predmetom nariadenia je úprava pôsobností orgánov Mesta Kremnica (ďalej „mesto“) pri zabezpečovaní čistoty a poriadku v meste, správa a užívanie verejných priestranstiev v meste, stanovenie všeobecných povinností pri udržiavaní čistoty verejných priestranstiev, určenie podmienok osobitného užívania verejných priestranstiev a úprava ďalších súvisiacich záležitostí.

Čl. 2
Základné ustanovenia

(1) Starostlivosť o čistotu a poriadok v meste je jednou zo základných úloh všetkých orgánov mesta. Mesto najmä:
a) zabezpečuje udržiavanie čistoty v meste,
b) vykonáva správu verejných priestranstiev v meste,
c) zabezpečuje správu a údržbu verejnej zelene.

(2) Každý je povinný predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie.

(3) Starostlivosť o čistotu a poriadok v meste Kremnica je základnou povinnosťou každého obyvateľa mesta a každý obyvateľ mesta je povinný v rámci svojich možností podieľať sa na udržiavaní čistoty a poriadku.

(4) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie mesta Kremnica.

Čl. 3
Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Za verejné priestranstvo sa pre účely tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie. Sú to najmä pozemné komunikácie, parkoviská, trhové miesta, cintoríny, ulice, námestia, chodníky, verejné parky, sady, záhrady, lesoparky, priestory slúžiace na rekreáciu, šport, kultúru, autobusové stanovištia a podobne.

(2) Na trhové miesta, cintoríny a pozemné komunikácie sa toto nariadenie vzťahuje v tom prípade, pokiaľ nie je v inom nariadení alebo všeobecne záväznom právnom predpise.

(3) Za chodník sa pre účely tohto nariadenia považuje miestna komunikácia určená výhradne pre chodcov, ktorá neslúži premávke motorových vozidiel. Chodníkom je aj vyhradený a vyznačený pás pre peších v súbehu s komunikáciou pre vozidlá, samostatná pešia cestička, ako aj pás vyhradeného verejného priestranstva o šírke
min. 1,5 m priliehajúci k nehnuteľnosti a potrebný k bezpečnej chôdzi v miestach, kde nie je chodník zriadený.

(4) Za verejnú zeleň sa pre účely tohto nariadenia považujú parky, sady, záhrady, lesoparky a ostatné zelené priestranstvá v zastavanom území mesta, ktoré sú prístupné pre verejné užívanie.

(5) V pochybnostiach, či ide o verejné priestranstvo, je oprávnené rozhodnúť mesto.

Čl. 4
Správa a všeobecné užívanie verejných priestranstiev

(1) Správu verejných priestranstiev na území mesta zabezpečuje mesto. Túto činnosť spravidla vykonáva prostredníctvom poverených správcov.

(2) Povereným správcom je buď právnická osoba zriadená alebo založená mestom, ktorá má túto činnosť uvedenú v zriaďovateľskej listine alebo iný správca, ktorý túto činnosť vykonáva na základe zmluvy, alebo mesto zabezpečí správu iným spôsobom.

(3) Každý má právo užívať verejné priestranstvo primeraným a obvyklým spôsobom na účely, na ktoré je verejné priestranstvo určené. Musí pri tom rešpektovať rovnaké práva ostatných obyvateľov na užívanie verejného priestranstva. Takéto užívanie verejného priestranstva označujeme ako všeobecné užívanie.

(4) V prípade nejasností o užívaní a spôsobe užívania verejného priestranstva rozhoduje mesto.

Čl. 5
Udržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách

(1) V záujme zabezpečenia čistoty mesta a ochrany poriadku sa zakazuje znečisťovanie verejných priestranstiev. Najmä je zakázané:
a) odhadzovať a ponechávať na verejnom priestranstve akékoľvek veci, napríklad nedopalky z cigariet, obaly, zvyšky jedál a podobne,
b) znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, vykonávaním telesnej potreby, zvratkami,
c) umožňovať voľný pohyb psov, hydiny a iných zvierat na verejnom priestranstve, mimo miest na tento účel vyhradených,
d) znečisťovať verejné priestranstvá výkalmi zvierat,
e) znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami alebo inými znečisťujúcimi tekutinami,
f) vykonávať tie druhy opráv motorových vozidiel, pri ktorých hrozí znečistenie pôdy a vôd škodlivými látkami (olej, brzdová kvapalina, kyselina a podobne),
g) čistiť a umývať motorové vozidlá, stroje a zariadenia pokiaľ nie je možné zabrániť znečisteniu vody a pôdy chemickými prostriedkami na tento účel určenými výrobcami,
h) umývať motorové vozidlá, stroje a zariadenia v historickej časti mesta
-Štefánikovo námestie, Zámocké námestie, časť ulice Kutnohorská /od reštaurácie Fontána po kaviareň Tereza za križovatkou/, časť ulice J. Kollára /od budovy Mestského úradu po dom č. 420 p. Mikuláš Roth/, Námestie SNP, Dolná ulica /od Drogérie p. Sekajovej po budovu Úradu práce/,
i) vylepovať a umiestňovať plagáty, reklamné pútače, oznamy mimo miest na tieto účely určených,
j) znečisťovať verejné priestranstvo a jeho príslušenstvo (napríklad múry, mosty, zábradlia, ploty) vrátane fasád verejných budov písaním (sprejovaním) textov, kresieb a podobne.

(2) Ten, kto spôsobil znečistenie verejného priestranstva, je povinný ihneď ho odstrániť a verejné priestranstvo uviesť do pôvodného stavu.

(3) Jazdiť na kolieskových korčuliach, skateboardoch a podobných zariadeniach na verejných priestranstvách možno len pri zachovaní maximálnej opatrnosti a ohľaduplnosti. Všetci sú povinní rešpektovať zákaz jazdy na kolieskových
korčuliach, skateboardoch a podobných zariadeniach na tých miestach, kde to je osobitne vyznačené.

Čl. 6
Zvláštne užívanie verejného priestranstva

(1) Za zvláštne užívanie verejného priestranstva sa považuje každé iné užívanie ako všeobecné užívanie verejného priestranstva na určený účel a v primeranej miere v zmysle článku 4 ods. 3 tohto nariadenia. Zvláštnym užívaním verejného priestranstva je napríklad skladovanie materiálu, tovaru a to aj krátkodobé, rozkopávka verejného priestranstva, konanie osobitného podujatia na verejnom priestranstve napríklad verejného zhromažďovania, manifestácie.

(2) Na každé zvláštne užívanie verejného priestranstva (okrem skladania a nakladania tovaru a materiálu podľa ods. 3) je potrebné predchádzajúce povolenie mestského úradu. Písomné povolenie sa vydáva na základe písomnej žiadosti žiadateľa. V povolení budú uvedené podmienky na zvláštne užívanie verejného priestranstva. Súbežne s vydaním povolenia obdrží žiadateľ aj výmer na miestny poplatok za užívanie verejného priestranstva.

(3) Skladať a nakladať tovar a materiál na verejnom priestranstve sa povoľuje bez predchádzajúceho písomného povolenia mestského úradu len vtedy, ak to nie je možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí inde. Skladanie a nakladanie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu. Materiál určený na nakladanie možno ponechať na verejnom priestranstve len bezprostredne pred odvozom. Zložený materiál (drevo, uhlie, stavebný materiál a podobne) musí byť z verejného priestranstva odstránený bez zbytočného odkladu, vrátane očistenia verejného priestranstva
a uvedenia do pôvodného stavu.

(4) Pokiaľ má byť predmetom zvláštneho užívania pozemná komunikácia (napríklad cesta, mestská komunikácia), postupuje sa pri vydávaní povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa zákona o pozemných komunikáciách.

(5) Každý, komu bolo vydané povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva je povinný:
a) používať verejné priestranstvo čo najšetrnejšie a len v najnutnejšom rozsahu,
b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
c) zaistiť bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva, najmä v nočnom čase a bezpečnosť cestnej premávky, ak sa jedná o miestne komunikácie a chodníky,
d) užívať len vyhradený priestor, dodržiavať stanovené podmienky,
e) ihneď po skončení zvláštneho užívania verejného priestranstva, toto uviesť na svoj náklad do pôvodného stavu.

(6) Za zvláštne užívanie verejného priestranstva sa platí miestny poplatok. Sadzby a podmienky platenia poplatku sú uvedené v osobitnom nariadení.

Čl. 7
Čistenie chodníkov

(1) Závady v schodnosti chodníkov je povinný odstraňovať správca miestnych komunikácií.

(2) Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

(3) Vlastníci, správcovia alebo užívatelia priľahlých nehnuteľností v súvisle zastavaných územiach mesta (ďalej „vlastníci nehnuteľností“) sú povinní zabezpečiť, aby chodník hraničiaci s ich nehnuteľnosťou a keď tu nie je zriadený chodník tak pás verejného priestranstva o šírke 1,5 m priliehajúci k nehnuteľnosti, ktorý je potrebný k bezpečnej chôdzi, bol riadne, včas a v potrebnom rozsahu čistený, v zime z neho odstránený sneh a pri poľadovici posypávaný zdrsňujúcim inertným materiálom a to po celej šírke.

(4) Ak vlastník nehnuteľnosti poverí čistením chodníka inú osobu, oznámi jej meno a adresu Mestskej polícii v Kremnici.

(5) Čistením sa rozumie povinnosť kropiť, zametať, odstraňovať burinu, odpadky a iné nečistoty z chodníka.

(6) Ak je komunikácia upravená v celej šírke ako chodník, vlastník nehnuteľnosti je povinný ju čistiť do polovice šírky komunikácie.

(7) Čistenie chodníkov musí byť ukončené v lete do 7,00 h a v zime do 8,00 h, pričom musí byť vykonané tak, aby chodci boli čo najmenej rušení. Chodník treba podľa potreby čistiť i cez deň tak, aby bol sústavne čistý. V zimnom období musí byť vždy odprataný sneh a námraza musí byť včas odstránená.

(8) Vlastník nehnuteľnosti je povinný vykonať v zimnom období opatrenia, aby cencúle vytvorené na objektoch neohrozovali bezpečnosť chodcov.

Čl. 8
Osobitné ustanovenia pre verejnú zeleň

(1) Každý je povinný ochraňovať verejnú zeleň a súvisiace zariadenia.

(2) Užívatelia verejnej zelene sú povinní riadiť sa osobitnými pokynmi na informačných tabuliach a dodržiavať ich.

(3) Zakazuje sa:
a) akokoľvek poškodzovať verejnú zeleň, trhať kvety, plody stromov,
b) vstupovať na miesta, kde je vstup pre návštevníkov zakázaný,
c) správať sa pri užívaní verejnej zelene hlučne, obťažovať alebo obmedzovať iných užívateľov verejnej zelene.

Čl. 9
Ochrana pred hlukom v nočnom čase

(1) V nočnom čase od 22,00 h do 06,00 h sa zakazuje verejná produkcia hudby alebo iná činnosť (napríklad hlasný spev, hluk strojov, výbušnín), ktorej dôsledkom môže byť obťažovanie ľudí.

(2) Výnimky z tohto zákazu na základe žiadosti povoľuje mestský úrad.

Čl. 10
Stanovanie

(1) Stanovanie na území mesta je možné len na plochách, ktoré určí Mesto Kremnica. Na iných plochách je stanovanie zakázané.

(2) Stanovanie spoločne s motorovými vozidlami je možné len v caravan campoch.

Čl. 11
Kontrola a sankcie

(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Kremnici a poverení zamestnanci Mesta Kremnica.

(2) Primátor môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ak poruší toto nariadenie, pokutu do 200 000,- Sk.

(3) Porušenie tohto nariadenia fyzickými osobami môže byť priestupkom proti poriadku v správe podľa § 46 zákona alebo priestupkom proti verejnému poriadku podľa § 47 alebo § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Čl. 12
Záverečné ustanovenia

(1) Zrušuje sa časť 1 Udržiavanie čistoty mesta, časť 3 Tvorba, ochrana a údržba mestskej zelene, časť 9 Stanovanie Štatútu mesta Kremnica.

(2) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 201/0210 zo dňa 7.októbra 2002.

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 10.10.2002 do 24.10.2002.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 24.10.2002.

RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta mestského úradu

Zdieľať tento príspevok.