VZN 7/2011

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 7/2011 O organizácii miestneho referenda. Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 a § 11a ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1
Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o príprave, organizácii a priebehu miestneho referenda v meste Kremnica (ďalej „mesto“).
(2) Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ mesta, ktorý má podľa osobitného predpisu (§ 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov) právo voliť do orgánov samosprávy obcí.
(3) Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:
a) zlúčenie mesta s inou obcou, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta
b) odvolanie primátora (§ 13a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o obecnom zriadení“)
c) petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30 % oprávnených voličov
d) zmenu označenia obce.
(4) Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta (§ 11a ods. 4 zákona o obecnom zriadení).

Článok 2
Petícia

(1) Petícia, ktorá má za cieľ vyvolať konanie miestneho referenda, musí spĺňať náležitosti ustanovené osobitným zákonom (zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov) a ak ide o rozdelenie mesta, aj náležitosti podľa § 11a odseku 2 zákona o obecnom zriadení.
(2) Fyzická osoba čitateľne uvedie svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a k týmto údajom pripojí svoj podpis.
(3) Petičné hárky spolu so žiadosťou o vyhlásenie miestneho referenda sa odovzdávajú mestskému zastupiteľstvu prostredníctvom podateľne mestského úradu.
(4) Petíciu doručenú ako prílohu žiadosti o konanie miestneho referenda overujú aspoň traja poslanci určení mestským zastupiteľstvom a primátor; primátor neoveruje petíciu, ktorej predmetom je požiadavka na jeho odvolanie.
(5) Za účelom náležitého overenia petície poskytne mestský úrad osobám, ktoré petíciu overujú, zoznam oprávnených voličov.
(6) Ak petícia na základe výsledkov overenia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom (zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov) a ak ide o rozdelenie mesta, aj náležitosti podľa § 11a odseku 2 zákona o obecnom zriadení, primátor bezodkladne predloží mestskému zastupiteľstvu návrh na vyhlásenie miestneho referenda.
(7) Ak je predmetom petície spĺňajúcej všetky náležitosti ustanovené osobitnými predpismi odvolanie primátora, návrh na vyhlásenie miestneho referenda bezodkladne mestskému zastupiteľstvu predloží zástupca primátora.

Článok 3
Vyhlásenie miestneho referenda

(1) Mestské zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum uznesením.
(2) Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom a ak ide o rozdelenie mesta aj náležitosti podľa § 11a odseku 2 zákona o obecnom zriadení, mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície mestu; to platí aj v prípade petície podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu zákona o obecnom zriadení.
(3) Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa § 11a odseku 1 písm. a), b) a d) a odseku 4 zákona o obecnom zriadení tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.
(4) V uznesení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie najmä:
a) dátum doručenia petície mestu, ak sa miestne referendum vyhlasuje na základe petície skupiny obyvateľov v počte aspoň 30% oprávnených voličov,
b) predmet referenda,
c) presné znenie otázky alebo otázok predložených na rozhodnutie oprávneným hlasujúcim; otázka alebo otázky musia byť formulované tak, aby na ne bolo možné jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“, otázky nesmú byť navzájom podmienené,
d) deň konania miestneho referenda,
e) hodina začiatku a ukončenia miestneho referenda,
f) určenie lehoty na prvé zasadnutie mestskej komisie pre miestne referendum a okrskových komisií pre miestne referendum tak, aby sa uskutočnili najneskôr 30 dní predo dňom konania miestneho referenda,
g) určenie okrskov na hlasovanie a sčítavanie hlasov a miestností na hlasovanie.

Článok 4
Orgány pre miestne referendum

(1) Na hlasovanie a sčítavanie hlasov v miestnom referende sa v meste vytvárajú okrsky tak, aby jeden okrsok zahŕňal spravidla 2000 oprávnených hlasujúcich.
(2) Územie okrsku a miestnosť na hlasovanie v každom okrsku určí mestské zastupiteľstvo uznesením.
(3) Pre riadenie priebehu hlasovania, sčítavanie hlasov a zisťovanie výsledkov hlasovania sa vytvárajú orgány pre miestne referendum, ktorými sú:
a) mestská komisia pre miestne referendum,
b) okrsková komisia pre každý vytvorený okrsok.
(4) Mestská komisia pre miestne referendum (ďalej „mestská komisia“):
a) dohliada na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri príprave a priebehu miestneho referenda,
b) spolupracuje s mestským úradom pri organizačno-technickom zabezpečovaní miestneho referenda,
c) rozhoduje o námietkach proti zápisu v zozname oprávnených hlasujúcich,
d) rozhoduje o sťažnostiach proti postupu okrskových komisií,
e) zisťuje konečné výsledky hlasovania v miestnom referende,
f) doručuje zápisnicu o výsledku hlasovania mestskému zastupiteľstvu,
g) odovzdáva dokumenty súvisiace s jej pôsobením a zisťovaním výsledkov miestneho referenda do úschovy mesta.
(5) Každá skupina poslancov reprezentujúcich politickú stranu alebo politické hnutie alebo koalíciu politických strán a politických hnutí tak ako kandidovali vo voľbách do mestského zastupiteľstva, ako aj skupina nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve, majú právo delegovať jedného člena a jedného náhradníka do mestskej komisie. Ak miestne referendum bolo vyhlásené na základe petície skupiny oprávnených voličov, právo delegovať jedného člena a jedného náhradníka do mestskej komisie má aj petičný výbor, resp. osoba, ktorá petíciu podala, ak petičný výbor nebol vytvorený.
(6) Meno, priezvisko a adresu delegovaného člena a náhradníka mestskej komisie sa oznamuje prostredníctvom mestského úradu najneskôr 50 dní pred určeným termínom konania miestneho referenda.
(7) Okrsková komisia pre miestne referendum (ďalej „okrsková komisia“) plní nasledovné úlohy:
a) v deň konania miestneho referenda zabezpečuje priebeh hlasovania v okrsku v miestnosti určenej pre konanie miestneho referenda,
b) dohliada nad dodržiavaním poriadku v miestnosti, v ktorej prebieha hlasovanie,
c) v deň konania miestneho referenda dopĺňa zoznam hlasujúcich o osoby, ktoré nie sú v zozname hlasujúcich zapísané, avšak náležite preukážu svoje právo hlasovať v miestnom referende,
d) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania v okrsku, ktorú bezodkladne predkladá mestskej komisii,
e) odovzdáva dokumenty o konaní miestneho referenda do úschovy mesta.
(8) Každá skupina poslancov reprezentujúcich politickú stranu alebo politické hnutie alebo koalíciu politických strán a politických hnutí tak ako kandidovali vo voľbách do mestského zastupiteľstva, ako aj skupina nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve, majú právo delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej komisie. Ak miestne referendum bolo vyhlásené na základe petície skupiny oprávnených voličov, právo delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej komisie má aj petičný výbor, resp. osoba, ktorá petíciu podala, ak petičný výbor nebol vytvorený.
(9) Meno, priezvisko a adresu určeného člena a náhradníka okrskovej komisie sa oznamuje prostredníctvom mestského úradu najneskôr 50 dní pred určeným termínom konania miestneho referenda.
(10) Ak nie je delegovaných spôsobom podľa tohto článku päť členov mestskej komisie a po päť členov do každej okrskovej komisie, tak chýbajúci počet členov do päť vymenuje primátor.

Článok 5
Členovia mestskej a okrskových komisií

(1) Mestská komisia a každá okrsková komisia musí mať najmenej 5 členov. Členom mestskej komisie a okrskovej komisie môže byť len oprávnený hlasujúci.
(2) Člen mestskej komisie a okrskovej komisie sa ujíma členstva v komisii podpísaním sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svoju funkciu vykonávať svedomite a nestranne a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.“
(3) Prvé zasadnutie mestskej komisie a okrskových komisií sa uskutoční v lehote určenej uznesením mestského zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda.
(4) Komisie na svojom prvom zasadnutí určia dohodou zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a podpredseda žrebom. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.
(5) Mestská komisia a okrsková komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. O prijatých uzneseniach komisia vyhotovuje zápisnicu.
(6) Funkcia člena mestskej komisie alebo okrskovej komisie zaniká doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa členstva v komisii alebo nezložením sľubu člena komisie. V prípade zániku funkcie člena v komisii, predseda komisie prostredníctvom mestského úradu zabezpečí, aby na miesto riadneho člena komisie nastúpil náhradník. Ak sa počet členov komisie zníži pod minimálny ustanovený počet a uprázdnené miesta nie je možné obsadiť náhradníkmi, primátor mesta vymenuje chýbajúci počet členov komisie.

Článok 6
Zapisovatelia komisií

(1) Primátor mesta pred určeným termínom prvého zasadnutia mestskej komisie a okrskových komisií menuje zapisovateľov komisií a to spravidla zo zamestnancov mesta.
(2) Zapisovateľ zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania komisií.
(3) Pri rokovaní komisií má zapisovateľ právo poradného hlasu.
(4) Zapisovateľ skladá sľub spôsobom a v znení uvedenom v článku 5 odsek 2.

Článok 7
Príprava miestneho referenda

(1) Zoznam oprávnených hlasujúcich podľa jednotlivých okrskov vyhotoví mestský úrad na základe stáleho zoznamu voličov.
(2) Zoznam oprávnených hlasujúcich je k dispozícii k nahliadnutiu a uplatneniu prípadných námietok najmenej 20 dní pred konaním miestneho referenda na mestskom úrade.
(3) Každý oprávnený hlasujúci môže ústne alebo podať písomne prostredníctvom mestského úradu námietky, ktorými žiada o doplnenie alebo vykonanie zmien v zozname oprávnených hlasujúcich.
(4) Primátor mesta je povinný bezodkladne, najneskôr do 3 dní, rozhodnúť o námietkach a vykonať opravu v zozname hlasujúcich alebo písomne oznámiť, z akých dôvodov opravu nevykoná. Ak primátor námietku zamietne, môže ju navrhovateľ predložiť mestskej komisii, ktorá o nej rozhodne najneskôr do 3 dní. Rozhodnutie mestskej komisie sa považuje za konečné rozhodnutie v predmetnej veci.
(5) Mestský úrad do zoznamu oprávnených hlasujúcich dodatočne dopíše, alebo z neho vyčiarkne osoby, ktoré po jeho zostavení nadobudnú alebo stratia právo hlasovať v miestnom referende.
(6) Zoznam oprávnených hlasujúcich sa uzatvára o 12,00 hod. v deň predchádzajúci konaniu miestneho referenda.
(7) Dva rovnopisy zoznamu oprávnených hlasujúcich odovzdá mestský úrad jednotlivým okrskovým komisiám najneskôr 2 hodiny pred začiatkom hlasovania.

Článok 8
Informovanie oprávnených hlasujúcich o konaní miestneho referenda

(1) Najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda mestský úrad:
a) zašle každému obyvateľovi mesta zapísanému v zozname oprávnených hlasujúcich oznámenie o vyhlásení miestneho referenda,
b) zverejní oznámenie o vyhlásení miestneho referenda na úradnej tabuli mesta, prostredníctvom mestského rozhlasu a na internetovej stránke mesta.
(2) V oznámení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie:
a) číslo uznesenia mestského zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda,
b) otázku alebo otázky, ktoré sa oprávneným hlasujúcim predkladajú na rozhodnutie,
c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,
d) poučenie o spôsobe úpravy hlasovacieho lístka.

Článok 9
Hlasovacie lístky

(1) Vyhotovenia a tlač hlasovacích lístkov zabezpečuje mestský úrad na základe schválenia hlasovacieho lístka mestskou komisiou.
(2) Na hlasovacom lístku musí byť uvedené:
a) deň konania referenda,
b) otázka alebo otázky; ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej otázke sa vytlačia dva rámčeky, z ktorých jeden je napísaný slovom „áno“ a druhý slovom „nie“,
c) poučenie o spôsobe hlasovania.
(3) Hlasovacie lístky spolu s nepriehľadnými obálkami rovnakej veľkosti, akosti a farby opatrenými odtlačkom úradnej pečiatky mesta v potrebnom množstve doručí okrskovým komisiám najneskôr 2 hodiny pred začiatkom hlasovania mestský úrad.

Článok 10
Príprava miestnosti a spôsob hlasovania

(1) Mestský úrad najneskôr 12 hodín pred začiatkom hlasovania zabezpečí, aby miestnosť na hlasovanie bola vybavená schránkou na odovzdanie hlasovacích lístkov, prenosnou schránkou na odovzdanie hlasovacích lístkov, priestorom na úpravu hlasovacích lístkov, tlačivami zápisníc o výsledku hlasovania, potrebnými písacími potrebami ako aj iným vybavením potrebným pre dôstojný a plynulý priebeh hlasovania.
(2) Oprávnený hlasujúci hlasuje osobne; zastúpenie nie je prípustné.
(3) Hlasujúci po preverení jeho totožnosti členmi okrskovej komisie a po overení, či je zapísaný v zozname oprávnených hlasujúcich, alebo po jeho dopísaní do zoznamu hlasujúcich, ak sú na dopísanie dané zákonné dôvody, obdrží hlasovací lístok a obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta. Na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku symbolom „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá „áno“, alebo že na otázku odpovedá „nie“. Ak sa v miestnom referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí uvedený spôsob označovania odpovede pre každú z týchto otázok samostatne. Hlasovací lístok vloží hlasujúci do priloženej obálky, ktorú vhodí do schránky na odovzdanie hlasovacích lístkov. Obálka nemusí byť zalepená.

Článok 11
Zisťovanie výsledku hlasovania

(1) Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky, nepoužité obálky a potom dá otvoriť schránky na odovzdanie hlasovacích lístkov. Ak na výslovnú žiadosť oprávnených hlasujúcich bola použitá aj prenosná schránka na odovzdanie hlasovacích lístkov, komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša.
(2) Komisia zo sčítania vylúči iné obálky ako uvedené v článku 9 ods. 3 tohto nariadenia a hlasovacie lístky, ktoré neboli vložené do obálok. Komisia sčíta obálky, ktoré neboli vylúčené ešte pred vybratím hlasovacích lístkov z obálok.
(3) Následne komisia vyberie hlasovacie lístky z obálok. Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok opatrených úradnou pečiatkou mesta, komisia zistí celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov. Následne vylúči neplatné hlasovacie lístky a z platných hlasovacích lístkov zistí počet hlasov „ÁNO“ a počet hlasov „NIE“ ku každej jednotlivej otázke.
(4) Okrsková komisia zapečatí odovzdané obálky, odovzdané hlasovacie lístky, zoznamy oprávnených hlasujúcich a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní a zisťovaní výsledkov hlasovania do úschovy mesta.

Článok 12
Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov

(1) Neplatný je hlasovací lístok:
a) ktorý nezodpovedá tlačivu hlasovacieho lístka vyhotoveného mestským úradom pre predmetné miestne referendum,
b) ktorý je pretrhnutý na viac samostatných častí,
c) ktorý nie je upravený vôbec,
d) ktorý je upravený iným spôsobom ako je uvedené v článku 10 ods. 3 tohto nariadenia,
e) v ktorom na jednu otázku sú vyznačené obidve odpovede.
(2) Na iné úpravy hlasovacieho lístka komisia neprihliada.
(3) Ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov, na ktorých je správne označená tá istá odpoveď, komisia počíta za platný len jeden z hlasovacích lístkov. Ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov, na ktorých sú správne označené rôzne odpovede, sú všetky hlasovacie lístky neplatné.
(4) O platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhoduje okrsková komisia.

Článok 13
Zápisnica o výsledku hlasovania v okrsku

(1) Okrsková komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania v okrsku, ktorú podpíše predseda, podpredseda, ostatní členovia komisie a zapisovateľ. Ak niektorý z členov zápisnicu nepodpíše, dôvody nepodpísania sa uvedú v zápisnici.
(2) Zápisnica o výsledku hlasovania v okrsku obsahuje:
a) čas začiatku a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenie,
b) počet oprávnených hlasujúcich zapísaných v zozname oprávnených hlasujúcich v príslušnom okrsku,
c) počet oprávnených hlasujúcich, ktorým boli vydané obálky a hlasovacie lístky,
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,
f) počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
g) počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke.
(3) K zápisnici okrsková komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré sa jej podali a iných mimoriadnych udalostiach a o uzneseniach, ktoré k nim prijala.
(4) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice predseda okrskovej komisie jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá bez meškania mestskej komisii, druhé vyhotovenie sa odovzdá do úschovy mesta.
(5) Okrsková komisia ukončí svoju činnosť na základe pokynu mestskej komisie, ktorý mestská komisia vydá po obdržaní a kontrole vyhotovenej zápisnice o výsledku hlasovania v okrsku.

Článok 14
Zápisnica o výsledku hlasovania v miestnom referende

(1) Mestská komisia preskúma zápisnice okrskových komisií a na ich základe zisťuje výsledky hlasovania v miestnom referende.
(2) Mestská komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom referende, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia mestskej komisie vrátane zapisovateľa. Ak niektorý z členov zápisnicu nepodpíše, dôvody nepodpísania sa uvedú v zápisnici.
(3) V zápisnici mestskej komisie sa uvedie:
a) celkový počet okrskov vytvorených na hlasovanie v miestnom referende na území mesta,
b) počet okrskových komisií, ktoré odovzdali zápisnicu o výsledku hlasovania,
c) celkový počet oprávnených hlasujúcich zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v miestnom referende,
d) celkový počet oprávnených hlasujúcich, ktorým boli vydané obálky,
e) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
f) celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,
g) celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
h) celkový počet hlasov „áno“ a celkový počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke.
(4) V zápisnici mestská komisia ďalej uvedie stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré sa jej podali a iných mimoriadnych udalostiach a o uzneseniach, ktoré k nim prijala.
(5) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende doručí predseda mestskej komisie bez zbytočného odkladu jeden rovnopis zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende mestskému zastupiteľstvu. Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende môže mestská komisia informovať verejnosť o výsledkoch miestneho referenda spôsobom v mieste obvyklým.
(6) Dokumentáciu o činnosti mestskej komisie odovzdá jej predseda do úschovy mesta.
(7) Mestská komisia ukončuje svoju činnosť vyhlásením výsledkov miestneho referenda mestským zastupiteľstvom.

Článok 15
Vyhlásenie výsledku miestneho referenda

(1) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.
(2) Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

Článok 16
Kampaň pred referendom

(1) Kampaň ako presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v miestnom referende slovom, písmom, zvukom, obrazom, najmä v informačných prostriedkoch je možné uskutočňovať v období od vyhlásenia referenda. V čase 24 hodín pred začiatkom konania miestneho referenda je presviedčanie za určitý spôsob hlasovania zakázané.
(2) Zakazuje sa presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v budovách a miestnostiach, kde prebieha miestne referendum a v ich bezprostrednom okolí.
(3) Členovia komisií nesmú poskytovať informácie o čiastkových výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende.

Článok 17
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Pomocné prostriedky potrebné na riadny, dôstojný a plynulý priebeh miestneho referenda v súlade s týmto nariadením, najmä miestnosti na hlasovanie, potreby a zariadenie pre ich náležité vybavenie, tlačivá zápisníc a i. zabezpečuje mestský úrad, ktorý ich hradí z príslušnej položky rozpočtu mesta pre potreby vykonania miestneho referenda.
(2) Členovia a zapisovatelia mestskej komisie a okrskových komisií majú v deň konania miestneho referenda nárok na odmenu. Výšku odmeny za výkon funkcie člena a zapisovateľa komisie na deň konania miestneho referenda ustanovuje primátor mesta.
(3) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 14/95 o hlasovaní obyvateľov mesta (miestne referendum) a všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2002, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 14/95.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 194/1110 zo dňa 6. októbra 2011.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 11.10.2011 do 25.10.2011.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 26.10.2011.

Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu

Zdieľať tento príspevok.