VZN 1/2006

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kremnica číslo 1/2006 o určení zásad rozvoja tepelného hospodárstva Mesta Kremnica. Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje záväzné zásady využívania jednotlivých druhov palív a energie, z ktorých sa zabezpečuje výroba a dodávka tepla, spôsob zabezpečenia tepla na území mesta a vymedzuje zóny mesta, ktorých zásobovanie teplom zabezpečujú jednotlivé tepelné okruhy.

Čl. 2
Tepelný okruh plynová kotolňa 5 (PK5 – Ul. J. Horvátha)

(1) Tepelný okruh PK5 zásobuje teplom časť mesta vymedzenú ulicami J. Horvátha, Dolná,
Veternícka, Matunákova a Zechenterova.
(2) Z krátkodobej perspektívy je potrebné vykonať rekonštrukciu tepelného zdroja PK5 na spaľovanie dendromasy a rekonštruovať rozvody tepla s cieľom zníženia strát tepla.

Čl. 3
Tepelný okruh plynová kotolňa 3 (PK3 – Bystrická ulica)

(1) Tepelný okruh PK3 zásobuje teplom časť mesta vymedzenú Bystrickou ulicou:
objekty Školy úžitkového výtvarníctva a Spoločenstva vlastníkov bytov „BYSPOL“.
(2) Z krátkodobej perspektívy je potrebné vykonať rekonštrukciu tepelného zdroja PK3
na spaľovanie dendromasy a v jednotlivých odberných miestach vybudovať kompaktné
odovzdávacie stanice.

Čl. 4
Tepelný okruh odovzdávacích staníc tepla 25 a 27 (OST25 a OST 27 – Štefánikovo námestie)

(1) Tepelný okruh OST 27 a OST 25 zásobuje teplom časť mesta vymedzenú Štefánikovým námestím. Nákup tepla do OST je zabezpečený z Mincovne Kremnica, š.p.
(2) Z krátkodobej perspektívy je potebné vykonať rekonštrukciu OST 27 na tepelný zdroj plynovú kotolňu, ktorá bude zásobovať teplom vymedzenú časť územia Štefánikovho námestia a OST 25 a zrušiť nákup tepla z Mincovne Kremnica, š.p.

Čl. 5
Verejno – prospešné objekty mesta

(1) Verejno – prospešné objekty mesta sú z hľadiska rozvoja tepelného hospodárstva Mestský úrad, Bellov dom, Základná škola Križkova, Základná škola Angyalova, Mestské kultúrne stredisko, Kolkáreň, Kino.
(2) Z krátkodobej perspektívy je potrebné vybudovať dva tepelné zdroje na spaľovanie dendromasy:
a) Mestský úrad a Bellov dom
b) Kino, Základná škola Križkova, Základná škola Angyalova, Mestské kultúrne stredisko, Kolkáreň.

Čl. 6
Ostatné tepelné zdroje mesta

Ostatné tepelné zdroje mesta pre občiansku vybavenosť zostanú zachované v súčasnej podobe.

Čl. 7
Energetické zdroje podnikov a organizácií

(1) Koncipovanie rozvoja energetického zdroja je kompetenciou jeho vlastníka.
(2) Pri voľbe koncepcie je potrebné dodržať požiadavky na energetickú efektívnosť a enviromentálny vplyv.

Čl. 8
Odpojenie od vymedzeného zdroja tepla

(1) Odpojenie objektu od vymedzeného zdroja tepla je možné iba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 657/2004 Z.z o tepelnej energetike a iba v odôvodnených prípadoch:
a) ak prevádzkovateľ vymedzeného zdroja tepla nie je schopný dostupnými technickými prostriedkami zabezpečiť dodávku tepla s požadovanými kvalitatívnymi parametrami
b) ak odpojenie nebude mať zásadný vplyv na efektívnosť zásobovania teplom z vymedzeného zdroja.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 3/0602
zo dňa 9. februára 2006.

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradných tabuliach mesta Kremnica v dobe od 10. 2. 2006 do 24. 2. 2006
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 24. 2. 2006.

Zdieľať tento príspevok.