03/2011: Výška úhrady za úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity v rámci opatrovateľskej služby od 01.11. 2011 podľa Interného predpisu č. 3/2011

03/2011: Výška úhrady za úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity v rámci opatrovateľskej služby od 01.11. 2011 podľa Interného predpisu č. 3/2011

Názov organizácie: MESTSKÝ ÚRAD V KREMNICI
Názov internej smernice: Smernica o určení výšky úhrady za úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity v rámci opatrovateľskej služby
Poradové číslo smernice: 03/2011
Vypracoval: Petra Miková
Schválil: RNDr. Zuzana Balážová
Dátum vyhotovenia internej smernice: 01. 09. 2011
Za správnosť smernice zodpovedá: Petra Miková
Za dodržiavanie smernice zodpovedá: Úsek sociálnych vecí
Platnosť internej smernice: 01. 11. 2011
Prílohy:

Sebaobslužné úkony:

a) bežné úkony osobnej hygieny, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, počet dní x úkon (€) vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
(sprievod na a z toalety, očista po toalete), aplikácia krémov, medikamentov, masti, strihanie nechtov a pod. 0,37 €/deň
b) celkový kúpeľ, umytie vlasov (starostlivosť o celé telo vo vani) 0,43 € /deň
c) mobilita, motorika (sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní, poloh.) 0,40 €/deň
d) stravovanie a dodržiavanie pitného režimu (porciovanie stravy, obsluha, kŕmenie a pomoc pri pití) 0,39 €/deň

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť:

a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, ďaľšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a
udržiavaním domácnosti (admin. úkony, zabez. platieb), 0,50 € /deň
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, umytie riadu, 0,74 € /deň
c) donáška obeda do domu, 0,37 € /deň
d) bežné upratovanie v domácnosti, vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby, 1,11 € /deň
e) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie), starostlivosť o lôžko, 0,43 € /úkon
f) obsluha bežných domácich spotrebičov 0,36 €/deň
g) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie, 0,50 € /deň

Základné sociálne aktivity:

a) sprievod na lekárske vyšetrenie 0,37 €/deň
b) sprievod na vybavenie úradných záležitostí, 0,43 €/deň
c) sprievod pri záujmových činnostiach 0,40 €/deň

Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní sociálnych aktivít

a) potreba dohľadu v určenom čase, 0,50 €/hod.
b) potreba nepretržitého dohľadu. 0,55 €/hod.

Výška úhrady sa vzťahuje na poskytovanie opatrovateľskej služby podľa § 41 ods. 1 písm. a) a b) a § 41 ods. 2. a podľa § 73 ods.1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

V Kremnici, dňa: 01. 11. 2011
RNDr. Zuzana Balážová, primátorka

Zdieľať tento príspevok.