01/2012: Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch zamestnávateľa a na zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

01/2012: Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch zamestnávateľa a na zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Poradové číslo smernice: 01/2012
Vypracoval: Stanislav Kanis
Schválil: RNDr. Zuzana Balážová
Dátum vyhotovenia internej smernice:
Za správnosť smernice zodpovedá: Stanislav Kanis – technik BOZP
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:
Platnosť internej smernice: 1.5.2010
Prílohy:
Vnútorný predpis zamestnávateľa: č.1/2010/MK/BOZP
Strany: 1/3

ÚVODNÉ USTANOVENIA, ÚČEL

Snahou zamestnávateľa je chrániť zdravie a posilniť prevenciu pri ochrane zdravia pri práci zamestnancov a za tým účelom takisto utvárať zabezpečenie ochrany nefajčiarov pred škodlivým vplyvom tabakového dymu.
Zamestnávateľ v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento pokyn.
Účelom tohto pokynu je stanoviť základné pravidlá o ochrane zdravia zamestnancov obmedzením používania tabakových výrobkov na pracoviskách zamestnávateľa a na zariadeniach v pôsobnosti mesta Kremnica. Pokyn stanovuje postupy a výšky postihov za porušenie ustanovení tohto pokynu.

ROZSAH PLATNOSTI

Postupy a zásady stanovené v tomto pokyne sú záväzné pre všetkých zamestnancov mesta Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1 967 01 Kremnica a primerane, aj pre zamestnancov dodávateľských organizácií,
ktoré sú so zamestnávateľom v obchodnom styku.

DEFINÍCIA POJMOV A SKRATIEK

Definície
Zamestnanci – všetci zamestnanci, ktorí sú v zmluvnom pracovnom pomere so zamestnávateľom.
Vedúci zamestnanci – zamestnanci, ktorí riadia prevádzku zamestnávateľa.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.
Ochrana zdravia – je súhrn opatrení spočívajúcich v predchádzaním, vzniku a šíreniu ochorení
a v obmedzovaní ich výskytu a iných porúch zdravia, v zlepšovaní zdravia prostredníctvom starostlivosti
o zdravé životné podmienky, pracovné podmienky a zdravý spôsob života a vo výkone štátneho zdravotného dozoru.
Práca – súhrn činností, ktoré zamestnanec alebo skupina zamestnancov vykonáva pri plnení pracovných úloh na konkrétnom pracovisku, vymedzených pracovnými postupmi a technológiou.
Pracovisko – priestor, v ktorom zamestnanec alebo skupina zamestnancov vykonáva prácu.
Pracovné podmienky – súbor fyzikálnych, chemických, biologických a organizačných faktorov pracovného prostredia a faktorov vyplývajúcich z výkonu práce.
Právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP – sú predpisy na ochranu života a predpisy na ochranu zdravia, hygienické predpisy a protiepidemiologické predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia.
Tabakové výrobky – výrobky vyrobené z tabakovej suroviny alebo z technologicky upraveného tabaku, určené na fajčenie, žuvanie, šnupanie a cmúľanie, ak sú, hoci len čiastočne, vyrobené z tabaku.
Fajčiareň – uzavretá a priamo vetrateľná miestnosť určená na fajčenie.
Fajčiarsky priestor – je spravidla neuzavretý priestor, v ktorom je povolené fajčiť.

Skratky
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
MZ – Ministerstvo zdravotníctva
NR SR – Národná rada Slovenskej republiky
Z.z. – zbierka zákonov

ZODPOVEDNOSTI A PRÁVOMOCI

Postupy a zásady stanovené v tomto pokyne sú záväzné pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa a primerane aj pre zamestnancov dodávateľských organizácií, ktoré sú so zamestnávateľom v obchodnom
styku. Za spracovanie a aktualizáciu tohto pokynu, ako aj jej realizáciu v praxi, je zodpovedný zamestnávateľ, technik BOZP a vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia.
Všetci zamestnanci zamestnávateľa, zamestnanci dodávateľských organizácií, ktorí sú s mestom Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1 967 01 Kremnica v obchodnom styku, sú povinní sa preukázateľne oboznámiť s týmto pokynom a dodržiavať jeho ustanovenia. Tento pokyn je záväzný pre každého zamestnanca dňom, kedy bol s ním oboznámený.
Technik BOZP/Autorizovaný technik BOZP s týmto pokynom oboznamuje vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov v intervale – pri každom vykonaní školení BOZP.
Vedúci zamestnanci sú povinní umiestniť tento pokyn na takom mieste, aby bol zamestnancom prístupný.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Zákaz fajčenia
Zakazuje sa fajčiť v pracovnom čase a tiež v mimopracovnom čase na pracoviskách zamestnávateľa a na zariadeniach v pôsobnosti mesta Kremnica, okrem k tomu zvlášť vyhradených a označených priestoroch ako „FAJČIAREŇ“ a „FAJČIARSKY PRIESTOR“.

V priestoroch vyhradených a označených ako „FAJČIAREŇ“ a „FAJČIARSKY PRIESTOR“ môže zamestnanec fajčiť výlučne v čase prestávky.
Povinnosti vedúcich zamestnancov
Vedúci zamestnanci v spolupráci s úsekom pre bezpečnosť a hygienu práce sú povinní:
– oboznámiť s týmto pokynom svojich podriadených zamestnancov, uplatňovať a vyžadovať jeho dodržiavanie, kontrolovať dodržiavanie ustanovení tohto pokynu,
– oboznámiť primátora mesta, vedúcich úsekov, vedúcich zamestnancov dodávateľských organizácií) o porušovaní ustanovení uvedených v tomto pokyne,
– určiť a vyhradiť vo výrobných halách, výrobných priestoroch a ďalších spravovaných budovách priestor určený pre fajčenie a zabezpečiť ho tak, aby fajčiari neboli ohrození výrobným procesom,
– zabezpečiť zreteľné označenie fajčiarní a fajčiarskych priestorov bezpečnostným a zdravotným označením,
– zabezpečiť vybavenie fajčiarskych priestorov popolníkmi a ich pravidelné čistenie a údržbu.

Vedúci zamestnanci dodávateľských organizácií, ktorí sú zo zamestnávateľom v obchodnom styku, sú povinní preukázateľne oboznámiť s týmto pokynom svojich podriadených zamestnancov, uplatňovať a vyžadovať jeho dodržiavanie.

Vedúci zamestnanci sú zodpovední za :
– dodržiavanie postupov pri porušení pracovnej disciplíny uvedených v tomto pokyne,
– zapracovanie podmienok a pokút uvedených v tomto pokyne do obchodných zmlúv a ich dodatkov uzatváraných s dodávateľskými organizáciami.

Fajčiareň, Fajčiarsky priestor
Na pracoviskách, (pracovných miestach) zamestnávateľa a na zariadeniach v pôsobnosti mesta Kremnica, kde sa nesmie fajčiť z hygienických, bezpečnostných, prevádzkových dôvodov, alebo kde účinkom fajčenia sú vystavení nefajčiari, musia byť vyhradené priestory a označené ako „FAJČIAREŇ“ resp. „FAJČIARSKY PRIESTOR“.
Fajčiareň je uzavretá miestnosť s veľkosťou s ohľadom na počet zamestnancov a povahu prevádzky, najmenej však 12 m2, musí mať nútené vetranie, aby dym neprenikol do susedných priestorov, svetlú výšku najmenej 3 m a jej vzdialenosť od pracovísk je najviac 120 m, pri sťaženom prístupe 75 m. Fajčiarsky priestor je spravidla neuzavretý priestor, v ktorom je dovolené fajčiť.
V súlade s Požiarnym štatútom zamestnávateľa musí byť fajčiareň a fajčiarsky priestor schválený príslušným technikom požiarnej ochrany. Bezpečnostné a zdravotné označenie fajčiarne a fajčiarskeho priestoru .
Postup pri posudzovaní porušenia pracovnej disciplíny
Za účelom jednotného postupu pri posudzovaní porušenia zákazu fajčenia stanovenom v tomto pokyne,
sú stanovené nasledovné jednotné zásady, postihy a dopady na zamestnanca:

1. Fajčenie v priestoroch , ktoré nie sú označené ako „Fajčiareň“ alebo „Fajčiarsky priestor“, okrem miest a pracovísk so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu uvedených v požiarnom štatúte a fajčenie mimo doby pracovnej prestávky, sa klasifikuje ako menej závažné porušenie pracovnej disciplíny

2. Fajčenie a používanie otvoreného ohňa na miestach a pracoviskách so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu uvedených v požiarnom štatúte sa klasifikuje ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

V prípade, že sa porušenia ustanovení uvedených v tomto pokyne svojím konaním dopustí vedúci zamestnanec, je riešený svojím nadriadeným obdobne ako ostatní zamestnanci.
Porušenie zákazu fajčenia zamestnancom organizácie.

Pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny nadriadený zamestnanec písomne upozorní zamestnanca na porušenie pracovnej disciplíny, s poukázaním na možnosť rozviazania pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce.

Pri závažnom porušení pracovnej disciplíny nadriadený zamestnanec postupuje v zmysle Zákonníka práce.

SÚVISIACE DOKUMENTY A ZÁZNAMY

Jedná sa o dokumenty a záznamy, ktoré vznikajú pri zabezpečovaní činností popísaných v tomto
pokyne.
Dokumenty
Dokumenty, na ktoré sú odkazy v tomto pokyne a ďalej o dokumenty majúce priamu súvislosť (resp. súčinnosť) so zabezpečovaním činností v tomto pokyne popísaných :
– Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
– Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
– Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
– Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
– Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Záznamy
V náväznosti na tento pokyn sú vytvorené a používané nasledujúce záznamy :
– Záznam o oboznámení (školenie BOZP).

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Pokyny na určenie podmienok súvisiacich s fajčením sú platné v priestoroch zamestnávateľa a na všetkých zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Dátum účinnosti predpisu je od 01.05.2010

Vypracoval technik BOZP Stanislav K a n i s
RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Zdieľať tento príspevok.