Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 4/2012

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 4/2012

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 4/2012 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu. Mesto Kremnica podľa § 6 ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 72 ods. 2  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov  vydáva toto VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa upravujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, spôsob a výška úhrady za opatrovateľskú službu podľa ustanovenia § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych službách) a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok 2
Opatrovateľská služba

(1) Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je  najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti  o domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

(2) Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách. Mesto Kremnica pri výkone svojej  samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu.

(3) Opatrovateľskú službu možno poskytovať:
– fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Kremnica, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a zároveň je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

(4) Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať:
– fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba v   zariadení
– fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu (zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
– fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu (zákon 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP)
– fyzickej osobe, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Článok 3
Konanie vo veci opatrovateľskej služby

(1) Konanie vo veci poskytovania opatrovateľskej služby sa začína podaním písomnej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na mestský úrad v Kremnici. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje najmä:
a) meno a priezvisko (aj rodné) fyzickej osoby, ktorej sa má sociálna služba poskytovať
b) dátum narodenia
c) adresa trvalého pobytu
d) štátne občianstvo
e) rodinný stav
f) druh a forma požadovanej sociálnej služby

Vzor žiadosti tvorí prílohu tohto VZN. [pdf] Príloha VZN

(2) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže v jej mene a s jej súhlasom podať žiadosť aj iná fyzická osoba, napr. manžel, manželka, rodičia a jeho deti.

(3) K písomnej žiadosti je žiadateľ povinný priložiť lekársky nález potvrdený ošetrujúcim (obvodným) lekárom, alebo kópiu prepúšťacej správy z nemocnice (ak bol hospitalizovaný) a kópie nálezov od rôznych špecialistov (nie staršie ako 6 mesiacov).

(4) Poverený zamestnanec mesta Kremnica je oprávnený navštíviť občana v jeho byte a spolu s externým sociálnym pracovníkom mesta vykonať sociálne šetrenie, na základe ktorého sociálny pracovník vypracuje sociálny posudok, kde posúdi individuálne predpoklady žiadateľa, jeho rodinné prostredie a prostredie, ktoré ovplyvňuje jeho začlenenie do spoločnosti.

(5) Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu službu (§ 92 ods. 9 zákona o sociálnych službách). Spracuje  ho externý sociálny pracovník mesta na základe sociálneho a lekárskeho posudku. Lekársky posudok  vyhotovuje posudzujúci lekár, s ktorým má mesto Kremnica uzatvorenú zmluvu, kde určí stupeň odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu – opatrovateľskú službu.

Článok 4
Poskytovanie opatrovateľskej služby

(1) Mesto Kremnica poskytuje opatrovateľskú službu terénnou formou v byte občana.

(2) Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 15.00  hod. prostredníctvom opatrovateliek, s ktorými mesto uzatvára pracovný pomer.

(3) Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej  služby (§74 ods.1), ktorá sa uzatvára medzi prijímateľom sociálnej služby (občan) a poskytovateľom sociálnej služby (mesto).

(4) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať náležitosti:
– predmet zmluvy
– druh poskytovanej sociálnej služby (opatrovateľská služba)
– vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby
– miesto poskytovania sociálnej služby
– čas a deň začatia poskytovania sociálnej služby
– úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia
– práva a povinnosti zmluvných strán
– skončenie poskytovania sociálnej služby.

Článok  5
Spôsob úhrady, výška úhrady a spôsob platenia za poskytovanie opatrovateľskej služby

(1)Opatrovateľská služba sa poskytuje za úhradu na základe výpočtového listu, ktorý tvorí prílohu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

(2) Výška úhrady za opatrovateľskú službu je najmenej vo výške 50 % priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby. Mesto Kremnica týmto VZN stanovuje výšku úhrady za opatrovateľskú službu na sumu 1,78 € za každú hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby.

(3)  Výška úhrady za opatrovateľskú službu bude upravovaná v závislosti od valorizácie príjmov občana a životného minima podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime.

(4) Úhrada za opatrovateľskú službu sa vypočíta podľa skutočného rozsahu hodín poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít.

(5) Úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu je prijímateľ povinný uhradiť v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Kremnici za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby prijímateľovi poskytujú, najneskôr však do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

(6) Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí zostať prijímateľovi mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 73 zákona o sociálnych službách.

(7) Ak prijímateľ opatrovateľskej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu alebo jej časť platiť aj iná osoba, rodinný príslušník podľa § 73 ods. 9 zákona o sociálnych službách.

(8) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za opatrovateľskú službu podľa § 73 zákona o sociálnych službách, poskytovateľ sociálnej služby (mesto) a prijímateľ sociálnej služby (občan) sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

(9) Ak podľa ustanovenia § 73 ods. 1 zákona o sociálnych službách nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje v dedičskom konaní.

Článok  6
Povinnosti prijímateľa sociálnej služby

(1) Prijímateľ je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu v poskytovateľom stanovenej výške a v termíne splatnosti.

(2) Prijímateľ je povinný písomne oznámiť mestu Kremnica do ôsmich dní všetky zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.

(3) Prijímateľ je povinný poskytovateľovi oznámiť výšku svojich príjmov a vyhlásením o majetku preukázať hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie výšky úhrady za sociálnu službu.

Článok 7    
Záverečné ustanovenia

(1) Mesto je povinné chrániť osobné údaje získané za účelom určenia výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

(2) Pri poskytovaní opatrovateľskej služby a stanovení úhrad za poskytovanú opatrovateľskú službu sa primerane postupuje podľa zákona o sociálnych službách, zákona č. 71/1967  Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 119/1206 zo dňa  14. júna 2012 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom,  okrem článku 5 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2013.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

1.    Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 16. 06. do 30. 06. 2012.

Zdieľať tento príspevok.