Rozpočtové opatrenie č. 1 k I. zmene rozpočtu

Rozpočtové opatrenie č. 1 k I. zmene rozpočtu

Zmena štátnych dotácií v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. § 14 ods. 1

[pdf] Rozpočtové opatrenie č. 1 k I. zmene rozpočtu vo formáte PDF

I. Bežný rozpočet
Položka Bežné príjmy Opatrenie č. 1
2012 v €
100 DAŇOVÉ PRÍMY 2 101 613
110 DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU 1 755 341
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 755 341
120 DAŇ Z MAJETKU 173 292
121001 Daň z nehnuteľnosti – pozemky 47 966
121002 Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok 115 909
121003 Daň z nehnuteľnosti – byty 9 417
130 MIESTNE DANE A SLUŽBY 172 980
133 Dane za špecifické služby: 169 560
133001 za psa 6 640
133003 daň za nevýherné hracie prístroje 170
133004 daň za predajné automaty 130
133006 za ubytovanie 6 640
133012 za užívanie verejného priestranstva 3 320
133012 za užívanie verejného priestranstva– kremnický jarmok 2 000
133012 za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO 18 000
133012 Za užívanie verejného priestranstva – tržné 2 660
133013 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 130 000
134001 z úhrad za dobývací priestor 3 420
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 840 272
211 Dividendy 150 000
211003 Dividendy 150 000
212 PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA 560 218
212002 Nájom – Mestské lesy Kremnica s.r.o. 385 000
212002 Nájom – ostatné pozemky 56 842
212003 Nájom budov, ostatných zariadení TS 2 320
212003 Nájom – za nebytové priestory – MsKS, ZŠ 2 832
212003 Nájom – za nebytové priestory, byty –  MsBP 109 260
212003 Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa 3 320
212003 Nájom – za nebytové priestory – Skalka 594
212004 Príjmy z prenajatých strojov,prístrojov zariadení 50
220 ADMINISTRATÍVNE POPLATKY 40 370
221004 Ostatné poplatky (správne) 36 510
222003 Za odchyt psov – MsPO 30
222003 Pokuty a penále – MsPO 3 500
222003 Pokuty v blokovom konaní – MsÚ 330
223 POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA 80 231
223001 Príjmy – za relácie v miestnom rozhlase 500
223001 Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ 6 938
223001 Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny 300
223001 Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva 2 000
223001 Príjem z príspevku na pohreb 80
223001 Príjmy od poisťovní za LSPP 22 085
223001 Príjmy za obradné siene – ZPOZ 600
223001 Príjmy – mestské WC 660
223001 Príjmy -zber skla 660
223001 Vstup Relax centrum Skalka  39 768
223001 Poplatky za služby ostatné 6 640
229 ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY 1 483
229005 Za znečisťovanie ovzdušia 1 483
240 ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV 300
242 Z účtov finančného hospodárenia 300
290 INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY 7 670
292008 Prímy z výťažkov z lotérii a iných hier 900
292012 Príjmy z dobropisov 6 640
292027 Príjmy za výrub stromov 130
310 TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY 884 113
312001 Transf. z NÚP (menšie obecné služby) 20 168
312001 BT – UPSVaR – CVČ – ESF 59
312001 BT – UPSVaR – CVČ – ŠR 10
312001 BT – UPSVaR – MŠ – ESF 21
312001 BT – UPSVaR – MŠ – ŠR 4
312001 BT – UPSVaR – ZUŠ – ESF 37
312001 BT – UPSVaR – ZUŠ –ŠR 6
312001 MPSVaR – fin. prísp. na zabezp. poskytov. soc. služieb 5 760
312001 KSÚ – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku 5 045
312001 MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov 1 790
312001 ÚPSVaR – zadržané rodinné prídavky 3 920
312001 KŠÚ – na školstvo – prenesené kompetencie 694 833
312001 KŠÚ – transfer na súťaže – CVČ 2 400
312001 KŠÚ – nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist.) 60 977
312001 ÚPSVaR –  stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi 4 577
312001 KÚŽP – transfer na životné prostredie 587
312001 KÚ pre cestné dopravu – transfer na špecial.stav. úrad 288
312001 Obvodný úrad – dotácia na vojnové hroby 432
312001 MV SR  – transfer na vedenie matriky 8 762
312001 BBSK – dotácia  na úpravu lyžiarskych tratí 1 000
311 Recyklačný fond – separovaný zber 1 084
312001 Dar pre ZŠ P. Križku (Čitatelia 3. tisícročia) 0
311 Dary pre ZŠ P. Križku (projekty Orange, IKEA) 3 900
312001 MP RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ 11 628
312001 MP RR SR  – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR 1 368
312001 MP RR SR  – MsKS – EÚ 45 877
312001 MP RV SR – MsKS – ŠR 5 398
312001 Obvodný úrad ZH – voľby do NR SR 2012 4 182
PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600) 3 825 998
Vlastné príjmy školských zariadení 48 649
SPOLU 3 874 647
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU 681 118
610 Mzdy a platy 293 753
620 Poistné a príspevok do poisťovní 102 063
620 Odvody – poslanci 8 247
631 Cestovné náhrady 2 735
631001 Tuzemské 1 445
631002 Zahraničné 1 290
632 Energie, vodné, stočné a komunikácie 76 456
632001 Elektrická energia, para, plyn 47 932
632002 Vodné, stočné 4 928
632003 Telefón,fax 9 638
632003 Rozhlas a  televízia 956
632003 Kremnické noviny – poštovné 946
632003 Poštovné 7 372
632004 Internet 4 684
633 Materiál 41 457
633001 Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 € ) 7 401
633002 Výpočtová technika ( do 1 700 €  ) 4 831
633003 Telekomunikačná technika 1 622
633004 Kancelárske stroje, vybavenie kancelárii 805
633006 Kancelárske potreby a materiál 3 764
633006 Papier 1 998
633006 Čistiace potreby 1 736
633006 Tlačivá a tlačiarenské služby 873
633006 Materiál, náhradné diely, pracovné náradie 9 000
633006 Lieky 29
633006 Miestne a štátne symboly 165
633006 Smaltované tabuľky 70
633006 Stojan – výves. plochy, informač. syst. – mapa mesta 1 445
633009 Knihy,časopisy, noviny, smernice 2 483
633013 Nehmotný majetok ( do 2 400 € ), Adobe SUITE 2 415
633016 Reprezentačné 2 820
634 Dopravné 9 230
634001 PHM 4 190
634001 Mazivá, oleje 291
634002 Servis, oprava, pneumatiky 2 430
634003 Zákonné poistenie vozidiel 701
634003 Havarijné poistenie vozidiel 716
634004 Prepravné 320
634005 Poplatky – diaľničné, parkovné, technické 582
635 Rutinná a štandartná údržba 21 753
635002 Výpočtovej techniky 6 058
635003 Telekomunikačnej techniky 1 825
635004 Kancelár. strojov, prístrojov, ostat.prev.zariadení 3 625
635006 Údržba budov  1 455
635006 Údržba a oprava autobusovej stanice 3 000
635006 Údržba mestského rozhlasu 790
635006 Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR) 1 615
635009 Údržba softvéru 3 385
636 Nájomné za prenájom 76
636001 Nájomné budovy, pozemky 6
636002 Uzamykateľné priečinky 70
637 Služby 94 819
637001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie 2 580
637002 Verejné obstarávanie – k novým projektom 1 000
637003 Propagácia a reklama ( web.stránka ) 2 250
637003 Inzercia 446
637004 Revízie zariadení 165
637004 Tlmočnícka a prekladateľská činnosť 485
637004 Viazanie kníh 165
637004 Všeobecné služby / výr. kľúčov a  pečiatok, deratiz./ 640
637005 Advokátske služby 17 488
637005 Geometrické plány 400
637006 Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravot.služba 2 910
637011 Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP 7 067
637012 Správne poplatky- notár 20
637014 Stravovanie 12 192
637015 Poistné majetku 5 172
637016 Prídel do sociálneho fondu 2 700
637023 Kolkové známky 970
637026 Odmeny poslancom MsZ, členom komisií 29 951
637027 Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru ( dohody) 3 000
637035 Daň z príjmov právnických osôb 518
637036 Reprezentačné výdavky /cattering – služby/ 2 820
642013 Odchodné 1 434
642015 Bežné transfery – nemocenské dávky 446
642002 Transf. nezisk. organiz. – šport 13 563
642002 Transf. nezisk. organiz.  – kultúra ( vrátane KG) 13 037
642002 Transf. nezisk. organiz.  – iné (sociálne) 2 193
642006 Príspevky mesta do člen. združení 1 736
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – VOĽBY 4 182
611 Mzdy a platy – voľby do NR SR 192
620 Poistné a príspevok do poisťovní 252
631001 Cestovné náhrady 62
632003 Poštovné a telekomunikačné služby 84
633006 Všeobecný materiál 117
633016 Reprezentačné 124
636001 Nájomné za prenájom – budov 70
637007 Cestovné náhrady iným než vlastným zamestn. 459
637027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 2 822
OPORNÉ MÚRY 36 000
635006 Realizácia – Zlatá, J.Kollára, ČSA,  stanič. chodník 33 000
637004 Projektová dokumentácia 3 000
FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ 4 200
637012 Poplatky a odvody 2 900
637005 Audítorské služby 1 300
MATRIKA 13 141
610 Mzdy a platy 8 366
620 Poistné a príspevok do poisťovní 3 249
632003 Telefony, poštovné 289
633002 Výpočtová technika ( do 1 700 €  ) 0
633006 Kvety, bežný materiál 388
635009 Rut. a štandardná údržba softvéru 25
637001 Školenia 270
637013 Naturálne mzdy – ošatné 99
637014 Stravovanie 379
637016 Prídel do sociálneho fondu 76
TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU 33 950
651002 Splácanie úrokov bankám 33 950
NAKLADANIE S ODPADMI 0
637004 Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 0
OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY 36 361
610 Mzdy a platy Úrad vlády SR – projekt revitalizácia 374
610 Mzdy a platy – vlastný zdroj – spolufinancovanie 0
610 Mzdy a platy 95 % spolufinanc. Úrad práce 13 781
Poistné a odvody 95 % spolufinanc. Úrad práce 4 816
620 Poistné a odvody Úrad vlády SR 318
633006 Všeobecný materiál 0
633010 Ochranné pracovné pomôcky – Úrad vlády SR 837
637001 Školenia, kurzy – Úrad vlády SR 300
637004 Všeobecné služby – Úrad vlády SR 13 964
637006 Náhrady – lekárske prehliadky Úrad vlády SR 0
637011 Vytýčenie sietí – Úrad vlády SR 176
637011 Vytýčenie sietí – vlastný zdroj 0
637014 Stravné – Úrad vlády SR 1 099
637014 Stravné – vlastný zdroj 0
637015 Poistné zamestnancov 0
637016 Prídel do sociálneho fondu 0
637037 Vrátenie príjmov z min. rokov 696
642015 Transfery na nemocenské dávky 0
REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA  MŠ 202
637004 Publicita a informovanosť 202
REKONŠTRUKCIA  ZŠ ANGYALOVA 146
637004 Publicita a informovanosť 146
637005 Externý manažment projektu 0
637018 Vrátenie príjmov z min. rokov – rekonštr. ZŠ Angyalova 0
ÚDRŽBA OBJEKTU ZUŠ 57 000
635006 Údržba budovy – rekonštrukcia strešnej krytiny 56 000
635006 Projektová dokumentácia 500
637005 Verejné obstarávanie 500
PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU 13 800
637005-1 Vypracovanie žiadosti o NFP 6 000
637005-2 Verejné obstarávanie 6 300
637005-3 Odborné stanovisko k zbernému dvoru 1 500
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA 0
637002 Verejné obstarávanie 0
637005 Externý manažment 0
637005 Vypracovanie žiadosti o NFP 0
ÚDRŽBA  OBJEKTOV 16 500
635006 Oprava schodov domu smútku 15 000
637005 Verej. obstaráv. k nadst. byt. domu Dolná 62/47 1 500
MESTSKÁ POLÍCIA 168 127
611 Mzdy a platy 92 988
620 Poistné a príspevok do poisťovní 32 499
631001 Cestovné náhrady 1 300
632 Energie, vodné, stočné a komunikácie 10 816
632001 Elektrická energia 3 700
632001 Teplo 3 700
632002 Vodné, stočné 450
632003 Telefón, fax 2 350
632003 Poštové služby 30
632004 Internet 586
633 Materiál 7 335
633001 Nábytok ( do 1700 € ) 500
633002 Výpočtová technika ( do 1 700 €  ) 500
633005 Výzbroj a technika 500
633006 Materiál, náhradné diely, pracov. náradie 300
633006 Kancelárske potreby a materiál 1 400
633006 Papier 30
633006 Čistiace potreby 350
633006 Tlačivá a tlačiarenské služby 180
633006 Lekárnička 30
633006 Zvieratá, krmivo, očkovanie 500
633006 Nákup psa, krmivo, koterec, starostlivosť o psa 0
633007 Špeciálny materiál  ( nákup vysielačov ) 500
633009 Knihy, časopisy, noviny 30
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 2 500
633011 Občerstvenie 15
634 Dopravné 7 536
634001 PHM 3 880
634001 Oleje, mazivá 70
634002 Servis, oprava 2 000
634002 Pneumatiky 600
634003 Zákonné poistenie 248
634003 Havarijné poistenie 688
634005 Diaľničná známka 50
635 Rutinná a štandardná údržba 1 310
635001 Nábytku a budovy 170
635002 Výpočtovej techniky 100
635003 Telekomunikačnej techniky 170
635005 Meracej a monitorovacej techniky 300
635005 Údržba PCO 480
635009 Ročný poplatok Centrála – program PC 90
637 Služby 13 984
637001 Účastnícky poplatok – školenia, kurzy 940
637004 Odvoz všetkých druhov odpadov 70
637004 Revízie a kontroly zariadení 170
637004 Všeobecné služby, odchyt psov 50
637006 Náhrady – lekárske prehliadky, vakcíny – očkovanie 501
637012 Poplatky a odvody 300
637014 Stravovanie 5 098
637015 Poistenie  Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp. 2 116
637016 Prídel do sociálneho fondu 1 139
637023 Kolkové známky 100
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK 3 500
637035 DPH k istine – leasing nové auto 0
642006 Bežný transfer na členské príspevky 68
642015 Bežné transfery – nemocenské dávky 291
651004 Splátka úroku vrátane DPH – leasing nové auto 0
653001 Manipulačné poplatky – leasing nové auto 0
POŽIARNA OCHRANA 4 652
625003 Úrazové poistenie 6
632 Telekomunikačné služby 165
632003 Telefón, fax 165
633 Materiál 1 275
633005 Špeciálny požiarny materiál 625
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 650
634 Dopravné 1 222
634001 PHM 396
634002 Servis, údržba, opravy 355
634002 Náhradné diely na opravy, batérie 270
634003 Zákonné poistenie 165
634005 Poplatok za mýtne 36
637 Služby 1 984
637001 Školenia, kurzy 200
637002 Súťaže 902
637004 Revízie a kontroly zariadení 165
637027 Odmeny mimopracovného pomeru 717
MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY 3 060
610 Mzdy a platy 2 026
620 Poistné a príspevok do poisťovní 708
633006 Všeobecný materiál, VPP 227
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 50
633011 Občerstvenie 0
637014 Stravovanie 0
637015 Úrazové poistenie 49
637016 Prídel do sociálneho fondu 0
642015 Bežné transfery – nemocenské dávky 0
CESTOVNÝ RUCH 46 366
641001 Príspevok na činnosť 46 366
BÝVANIE – MsBP 132 710
641001 Príspevok na činnosť 132 710
ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba 36 736
625003 Soc. poisťovňa – úrazové poistenie 7
632001 Elektrická energia 320
632001 Teplo 1 096
632002 Vodné, stočné 165
632003 Telefón 285
633006 Všeobecný materiál 155
633006 Špeciálny zdravotný materiál 720
634002 Údržba sanitky 610
634002 STK sanitky 50
634003 Zákonné poistenie 213
634003 Havarijné poistenie 496
634004 Prepravné za LSPP / sanitka / 8 400
635009 Licencie software, údržba 262
635004 Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov 97
636002 Nájom za plynové flaše 320
637004 Pranie LSPP, upratovanie 582
637006 Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť 22 085
637027 Dohody o vykonaní práce 873
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY 32 466
632 Elektrická energia, voda a komunikácie 970
632001 Elektrická energia, v tom: 873
ĽAI. posiľovňa 873
632002 Vodné, stočné ĽAI, ŠKF 97
Mestská telocvičňa (a ĽAI) 20 570
620 Poistné a príspevok do poisťovní 39
632001 Elektrická energia 1 839
632001 Plyn 10 128
632002 Vodné, stočné 446
632003 Telefón 126
633006 Čistiace potreby 291
633006 Materiál 1 000
634001 PHM 29
635006 Údržba telocvične a ĽAI 1 667
637004 Revízie zariadení 165
637027 Dohoda o vykonaní práce 4 840
633006 Všeob. materiál – detské ihrisko Ul. J. Horvátha 1 000
634001 Údržba lyžiarskych tratí – PHM 5 791
637 Služby 4 135
637002 Športové akcie OŠKŠ 1 625
637002 Akcie pre lyžiarsku výuku detí 250
637002 Vyhlásenie najlepších športovcov 165
637027 Program pre seniorov “Zdravý životný štýl“ 485
637027 Mládežnícky parlament 0
637027 Dohody o vykonaní práce – športové podujatia 1 610
MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia 807
637004-137 Publicita a informovanosť 40
637005-137 Externý manažment EÚ 646
637005-137 Externý manažment ŠR 76
637005-137 Externý manažment – spolufinancovanie 45
MV RR SR – Obnova MsKS 47 160
633001 Interiérové vybavenie – nábytok – EÚ 25 431
633001 Interiérové vybavenie – nábytok – ŠR 2 992
633001 Interiérové vybavenie – nábytok – spolufinancov. 1 497
633002 Výpočtová technika – spolufinancov. 157
633002 Výpočtová technika – ŠR 313
633002 Výpočtová technika – EÚ 2 660
633003 Telekomunikačná technika – spolufinancovanie 183
633003 Telekom. technika – ŠR 365
633003 Telekom. technika – EÚ 3 100
633004 Prevádzkové stroje – spolufinancovanie 1 078
633004 Prevádzk. stroje – ŠR 235
633004 Prevádzkové stroje – EÚ 1 997
633006 Všeob. materiál – vybavenie kuchyne 1 500
633013 Softver – spolufinancovanie 72
633013 Softvér – ŠR 143
633013 Softvér – EÚ 1 214
635006 Oprava dverí – finančný dar Elba, a. s. 1 500
637005-075 Externý manažment – EÚ 2 295
637005-075 Externý manažment – ŠR 270
637005-075 Externý manažment – spolufinancovanie 158
Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky 1 500
637002-9083 VO na PD Zechenterov dom 500
637002 VO na PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia 500
637002 VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny 500
ZPOZ 2 500
636001 Nájom hradný areál 250
633006 Vojnové hroby- vence 250
633006 Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli 2 000
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY 27 417
635006 Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ 432
635006 Vojnové hroby – opr. pomníka v Doln. parku vl. prostr. 0
636001 Nájom za priestory klubu Labyrint 2 240
636001 Nájom za priestory kina Akropola 3 473
637002 Kultúrne podujatia OŠKŠ 4 300
637002 Cechové hody kremnické 5 541
637002 Kultúrne podujatia v kine 0
637002 Partnerské mestá – kultúrne podujatia 1 445
637002 Kultúrne leto 2 415
637002 Výročie mesta 1 000
637002 MDD 68
637002 Podujatia  – školské zariadenia 1 2 260
637002 Podujatia  – školské zariadenia 2 3 500
637002 Mládežnícky parlament 200
637026 Odmeny – kronika mesta 543
REKREÁCIA, KULTÚRA 1 220
637002 Kremnický jarmok 760
637027 Dohody o vykonaní práce 460
VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY 7 260
632003 Príjem TV Markíza 0
633009 Vydávanie kremnických novín 7 260
637012 POPLATKY SOZA 884
ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi 2 865
632 Energie, voda , materiál 2 865
632001 Elektrická energia 2 288
632002 Vodné, stočné 194
632003 Telefón 76
633006 Všeobecný materiál 112
633016 Reprezentačné výdavky 165
637004 Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov 30
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 41 599
610 Mzdy a platy 28 591
620 Poistné a príspevok do poisťovní 9 297
637014 Stravovanie 2 570
637015 Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti 56
637016 Príspevok do sociálneho fondu 242
637027 Odmeny mimoprac. pomer – opatrovateľstvo 0
642013 Odchodné 773
642015 Bežné transfery na nemocenské dávky 70
SOCIÁLNA POMOC OBČANOM 22 916
642026 Na dávku v hmotnej núdzi 1 154
642014 Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS 873
637006 Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález 136
637027 Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekár 258
637004 Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady 13 735
642002 Transf. nezisk. organizáciám – charita Útočište 5 760
642026 Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa 1 000
VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583 75 630
610 Mzdy a platy 36 265
620 Poistné a príspevok do poisťovní 12 675
631001 Cestovné náhrady 40
632003 Telefóny 400
633006 Všeobecný materiál 2 260
633006 Sadbový materiál 2 000
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 000
633011 Pitný režim 150
634001 PHM + oleje 2 900
636002 Nájomné za stroje a zariadenia 10 950
637001 Školenie, kurzy, semináre 200
637002 Súťaž, ocenenia 100
637004 Všeobecné služby – v tom kosenie skládky K. Bane 3 500
637006 Náhrady – preventívne prehliadky 140
637014 Stravné 2 150
637015 Poistné – zodpovednosť za škody 150
637016 SF 400
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru 250
642015 Bežne transfery na nemocenské dávky 100
TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582 400 291
Výkon a správa 368 063
611 Mzdy a platy 124 152
620 Zákonné poistenie 43 391
631001 Cestovné náhrady 0
632 Energie, voda a komunikácie 14 365
632001 Elektrická energia 5 791
632001 Palivové drevo 1 901
632002 Vodné, stočné 3 473
632003 Telefón 2 907
632004 Internet 293
633 Materiál 15 299
633002 Výpočtová technika do 1700 € 485
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, technika 640
633006 Všeobecný materiál 6 725
633006 Kancelárske potreby, papier 126
633006 Čistiace potreby 873
633006 Posypový materiál 0
633006 Technické plyny 582
633006 Pracovné náradie, pomôcky 485
633006 Lavičky a koše 2 609
633006 Recyklačný fond – kontajnery 2 318
633009 Knihy, časopisy, noviny 165
633011 Pitný režim 291
634 Dopravné 73 245
634001 PHM 35 193
634001 Oleje, mazivá 1 736
634002 Náhradné diely na opravy 8 581
634002 Servis, údržba dopravných prostriedkov 11 037
634002 Poplatky za STK, EK 805
634002 Pneumatiky, batérie 1 944
634003 Zákonné poistenie vozidiel 3 561
634003 Havárijné poistenie leasing  Man, Mitsubishi 3 814
634003 Havarijné poistenie leasing Kukavoz 0
634004 Odvoz surovín 737
634005 Karty, známky, poplatky 3 519
634006 Pracovné odevy, obuv a pomôcky 2 318
635 Rutinná a štandardná údržba 941
635004 Údržba prevádzkových strojov 582
635006 Údržba skládky 194
635006 Mestský rozhlas a VO 0
635006 Tržnica 165
636002 Nájomné za prenájom ( technické plyny, fľaše ) 446
636002 Nájomné prevádzkových strojov 0
637 Služby 96 224
637001 Školenia, kurzy, semináre 873
637004 Revízie zdvíhacích zariadení 446
637004 Všeobecné služby – deratizácia 446
637004 Zimná údržba – dodávateľsky 2 735
637004 Všeobecné služby – ostatné 320
637005 Špeciálne služby 165
637006 Náhrady preventívne prehliadky 97
637011 Rozbory vôd, plynov – skládka 5 219
637012 Zákonné poplatky za KO 64 398
637012 Poplatky a odvody 165
637014 Stravovanie 7 063
637016 Prídel do SF 931
637027 Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru ( dohody ) 2 900
637035 Daň z nehnuteľností 554
637035 DPH leasing  Man 4 911
637035 DPH leasing Mitsubishi 1 885
637035 DPH leasing Kukavoz 0
642013 Odchodné 895
642015 Bežné transfery na nemocenské dávky 165
651004 Splácanie úroku leasing kontajnerový nosič Man 929
651004 Splácanie úroku leasing Kukavoz 0
651004 Splácanie úroku leasing  Mitsubishi 1 127
632001-2 Verejné osvetlenie 30 028
635006 Údržba verejného osvetlenia 2 200
Cestná doprava – údržba komunikácií 15 629
633006 Posypový materiál 3 798
633006 Všeob. materiál – opor. múry ČSA, stanič. chodník 4 750
635006 Rekonštrukcia komunikácie pri autobusovej stanici 0
635006 Údržba miestnych komunikácií – dodávateľsky (pri TS) 0
635006 Údržba miestnych komunikácii 4 831
637027 Odm. prac. mim. prac. pom. (dohody) – ČSA, stanič. chod. 2 250
ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE 86 685
610 Mzdy a platy 30 520
620 Poistné a príspevok do poisťovní 12 058
632001 Elektrická energia 15 200
632001 Palivové drevo 13 200
632002 Vodné, stočné 0
632003 Telefóny a poštovné 400
632004 Komunikačná infraštruktúra – Internet 65
633001 Interiérové vybavenie 0
633004 Prevádzkové stroje – fukár na lístie, sušička na prádlo 0
633006 Všeobecný materiál, chémia, prádlo 3 600
633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky 150
634001 PHM 900
634002 Servis, údržba, opravy 700
634003 Zákonné poistenie 155
634003 Havarijné poistenie 0
634005 Karty, známky, poplatky – dial.známka 50
635004 Údržba zariadení 500
635006 Údržba budov 0
637001 Školenia, kurzy, semináre 135
637003 Propagácia 0
637004 Prevádzkové náklady ( pranie ) a údržba 1 600
637006 Lekárske prehliadky, právne služby 627
637011 Štúdie, expertízy, posudky 2 000
637012 Poplatky Slovgram, SOZA 100
637014 Stravné 3 095
637016 Tvorba SF 359
637027 Dohody 1 271
635006 Údržba objektov vybudovaných z dotácie SACR 1 615
642005 Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva 66 852
642005 Financovanie súkr. zariad. – eMKlub 159 674
642026 Strava a pomôcky v hmotnej núdzi 4 577
637006-014 Náhrady – zadržané rodinné prídavky 3 920
637020 Vrátenie KŠÚ – nevyčerp. dotácie min. roku 0
Spolu mesto 2 291 718
 
PREDŠKOLSKÁ  A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA 1 424 927
Prenesené kompetencie 694 833
Originálne kompetencie 455 828
Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces 98 739
Príspevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy 52 947
Nenormatívne finančné prostriedky 62 489
Projekty ZŠ P. Križku – dary 3 900
Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program 673
Vlastné príjmy školských zariadení 48 649
Z rozp. mesta pre II.ZŠ /Remes. ban. regiónu dar SPP/ 1 500
KŠÚ – transfer na súťaže CVČ 2 400
ÚPSVaR BŠ – CVČ 69
ÚPSVaR BŠ – MŠ 25
ÚPSVaR BŠ – ZUŠ 43
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ 2 832
VÝDAVKY SPOLU 3 716 645
Saldo 158 002
PREDŠKOLSKÁ  A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA
PRÍJMY 2012 v €
312001 Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ ) 694 833
Na školstvo – originálne kompetencie – mzdy 455 828
Príspevok z mesta vých. vzdel. proces 98 739
Príspevok z mesta vých.  vzdel. proces – mzdy 52 947
Príspevok na vzdelávacie poukazy , asistenti,odchodné 46 427
Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku 16 062
Projekt Zelená učebňa ČSOB – ZŠ P. Križku 2 000
Projekt Školy pre budúcnosť Orange – ZŠ P. Križku 1 000
Projekt Zelená učebňa IKEA – ZŠ P. Križku 500
Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program 673
Projekt Nie je nákup ako nákup HSBC 400
KŠÚ – transfer na súťaže CVČ 2 400
ÚPSVaR BŠ – CVČ 69
ÚPSVaR BŠ – MŠ Dolná 25
ÚPSVaR BŠ – ZUŠ 43
Vlastné príjmy školských zariadení 48 649
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ 2 832
SPOLU 1 423 427
VÝDAVKY
I. ZŠ Angyalova + ŠJ 478 250
610,620 Príspevok na mzdy 303 452
630 Príspevok na bežné výdavky 79 253
610,620 Príspevok na mzdy – ŠJ 22 449
630,640 Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ 2 809
630,640 Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ 5 807
610,630 Príspevok na mzdy – ŠKD 28 041
630,640 Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD 4 068
610,630 Príspevok na VP, asistenti, SZP 14 367
642014 Príspevok na cestovné 9 872
Čerpanie vlastných príjmov 5 300
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ 2 832
II. ZŚ Križkova + ŠJ 413 981
610,620 Príspevok na mzdy 248 231
630 Príspevok na bežné výdavky 63 897
610,620 Príspevok na mzdy – ŠJ 27 507
630,640 Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ 576
610,620 Príspevok na mzdy – ŠKD 29 415
630,640 Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD 9 353
610,630 Príspevok na VP, asistenti,SZP 19 879
642014 Príspevok na cestovné 6 190
Čerpanie vlastných príjmov 4 360
Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program 673
Projekty Zelená učebňa, Orange, IKEA 3 900
ZUŠ 195 311
610,620 Príspevok na mzdy 143 766
610,620 Príspevok na  výchovno  vzdelávací  proces – mzdy 7 924
630 Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces 27 986
ÚPSVaR BŠ 43
Vzdelávacie poukazy 1 392
Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy 14 200
MŠ Dolná + ŠJ spolu: 269 937
Stredisko – Dolná ul. + ŠJ 155 476
610,620 Príspevok na mzdy MŠ 96 950
610,620 Príspevok na mzdy ŠJ 0
630 Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ 18 988
630 Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ 16 926
Príspevok z mesta vých. -vzdel. proces ŠJ 4 905
Poukazy na výchovu a vzdelávanie 5 303
ÚPSVaR BŠ 25
Čerpanie vlastných príjmov 12 379
Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ 114 461
610,620 Príspevok na mzdy MŚ 72 200
610,620 Príspevok na mzdy ŠJ 0
630 Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ 14 226
630 Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ 12 801
Príspevok z mesta vých.-vzdel. proces ŠJ 5 861
Poukazy na výchovu a vzdelávanie 2 963
Čerpanie vlastných príjmov 6 410
CVČ 65 948
610,620 Príspevok na mzdy 35 500
610,620 Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy 9 000
630 Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces 10 456
Vzdelávacie poukazy 2 523
ÚPSVaR BŠ 69
Príjem z KŠÚ – transfer súťaže 2 400
Čerpanie vlastných príjmov 6 000
SPOLU 1 423 427
Saldo 0
II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 2 901
231 Predaj bytov FRB 2 700
231 Predaj služobného vozidla SUZUKI 0
233001 Príjem z predaja pozemkov 201
321 KAPITÁLOVÉ GRANTY 1 602 740
322001 MV RR SR – Štefánikovo námestie 800 061
322001 Podpora separovaného zberu 0
322001 Obvodný úrad BB – dotácia rozšír. kamer. systému 3 500
322001 MV RR SR – MsKS 523 679
322001 MF SR – Záchrana a obnova kultúrnych pamiatok 275 500
PRÍJMY SPOLU ( 100,200,300 ) 1 605 641
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU 5 440
711001 Nákup pozemkov 0
712001 Nákup budov 0
713003 Obvodný úrad BB – dotácia rozšír. kamer. Systému 3 500
713003 Rozšírenie kamerového systému – spolufinancovanie 1 940
OBNOVA MsKS 5 630
713001 Kuchynská linka do MsKS 2 000
713002 – 075 Obnova MsKS – nákup laserovej tlačiarne EU 3 085
713002 – 075 Obnova MsKS  – nákup laserovej tlačiarne ŠR 363
713002 – 075 Obnova MsKS  – nákup laserovej tlaćiarne- spolufinanc. 182
MESTSKÁ  ZELEŇ 0
714004 Nákup doprav.prostriedku – Bonetti 4×4 s poliev. nadst. 0
VÝSTAVBA
716 Prípravná a projektová dokumentácia 132 244
716 Prípravná dokumentácia nových stavieb-vl.zdroje 0
716 -145 MF SR 2011 – PD Zechenter.záhr – štúdia časť det. ihrisko 4 000
716-9155 Rekonštr. Štefánik. nám. – zasnežovanie vl. zdroje 7 000
716-112 Archeológia -Štefánikovo námestie -vlastné zdroje 7 911
716 ÚPN -Z Veterník-vlastné zdroje 0
716 ÚPN -Z Skalka- vlastné zdroje 0
716-071 ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje 24 280
716-137 Proj.dokumentácia –  Štefánikovo námestie EÚ 718
716-137 Proj.dokumentácia –  Štefánikovo námestie ŠR 85
716-137 Proj.dokumentácia –  Štefánikovo námestie vlast.zdr. 0
716-137 Proj. dokumentácia – Štefánikovo nám. spolufinancov. 50
716 Proj. dok. – rekonštrukcia námestia SNP 0
716 -123 MF SR 2011 – projektová dok. ZŠ P. Križku 25 000
716 – 071 Zmeny a doplnky ÚPN Mesta Kremnica – vlast. zdroje 0
716 MF SR 2012 Projekt. dokument. – Zechenterov dom 6 200
716 MF SR 2012 – PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny 25 000
716 MF SR 2012 – PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia 30 000
716 Projekt. dokum. nadstavba byt. domu Dolná 62/47 2 000
716 Proj.dokumentácia – verejné osvetlenie pri MsKS . 0
717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia 2 035 600
717002 Stavebné dozoryrekonštrukcie-vlast.zdroje 18 000
717001-149 Vybudovanie parkoviska – Matunákova-Veternícka 9 500
717001-137  Štefánikovo námestie – stavebné práce – EÚ 175 438
717001-137  Štefánikovo námestie – stavebné práce –ŠR 20 637
717001-137 Štefánikovo námestie – stav. práce – spolufinanc. 10 357
717001-137 Štefánikovo námestie – vl. zdroje, práce naviac 10 454
717002-137 Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor EÚ 525 418
717002-137 Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor ŠR 61 814
717002-137-1 Rekonštr. Štef.nám. – stav.práce,dozor,VZ – spolufin. 36 784
717001-9155 Rekonštr. Štefánik. nám. – zasnežovanie vl. zdroje 30 540
717002-137-2 Rekonštr. Štef.nám.–stav.práce,dozor, VZ. práce naviac 18 036
717002-001 Obnova barokovej fontány – dotácia MF SR zost.r.2010 108 054
717002-001 Obnova barokovej fontány zost.r.2010, vlast. zdr. 1 134
717002-082 MF SR 2012 Radnica-dlažba-vestibul,okná,skl. stena 76 000
717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia
717002-075 Realizácia -obnova MsKS –  dozor, EÚ 452 709
717002-075 Realizácia -obnova MsKS –  dozor, ŠR 53 260
717002-075-1 Realizácia -obnova MsKS – dozor – spolufinanc. 43 794
717002-075 Realizácia-obnova MsKS – vl. zdroje 3 246
717003 Spolufin. výstav. 4 nájom. bytov Dolná 62/47 – vl. zdroje 0
717003 Stav. práce – verejné osvetlenie pri MsKS 0
717001-152 Odvedenie povrch. vôd Skok – vlast.zdroje 7 220
717002-082 MF SR 2011 Radnica – omietky,sochy,schodisko 212 405
717002-137 MF SR 2012 – Rekonštrukcia – schody do budovy fary 12 000
717001 Podpora separovaného zberu 0
717002-145 MF SR 2012 – Zechenter. záhrada časť detské ihrisko 126 300
717002 Vybudovanie prístupovej komunikácie k Červenej veži 22 500
VÝDAVKY SPOLU 2 178 914
Saldo -573 273
PREDŠKOLSKÁ  A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA 10000
717002 Kapitálový prísp. – vzduchotechnika ŠJ – ZŠ Angyalova 10000
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia ŠJ Angyalova 0
VÝDAVKY SPOLU 2 188 914
Saldo -583 273
III. FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmy finančných operácií
453 Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie( radnica,dopr ). 369 408
454001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu 226 911
454002 Zostatky nevyčerp. dary účelové z r. 2011 3 000
513002 Bank. úver   – Štefánikovo námestie, MsKS 81 197
PRIJMY SPOLU 680 516
Splácanie tuzemskej istiny
821005-1 Z bankových úverov dlhodobých  (  829 848 € ) 55 606
821005-3 Z bankových úverov dlhodobých  (  400 000 € ) 26 966
821005-4 Z bankového úveru: Štefán. Nám., MsKS 4 511
824-3 Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi 9 423
824-2 Leasing motorového vozidla TS – Man 24 557
824 Leasing auto – kukavoz 0
824 Leasing auto na separovaný zber 0
824-2 Leasing motorového vozidla MsPO – nové auto 0
VÝDAVKY SPOLU 121 063
Saldo 559 453

Celkové saldo rozpočtu: 134 182

V Kremnici, dňa 30. 06. 2012, RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Zdieľať tento príspevok.