VZN 6/2012

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 6/2012 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Kremnica. Mesto Kremnica v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je:
a) upraviť určenie predmetu prevodu vlastníctva,
b) upraviť určenie bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť prevodu vlastníctva,
c) upraviť určenie oprávnených osôb,
d) upraviť postup pri prevodu vlastníctva bytov a nebytových priestorov,
e) upraviť určenie ceny bytov, nebytových priestorov a spôsob jej úhrady,
f) upraviť postup pri predaji voľných bytov a spôsob určenia ich ceny.

Čl. 2
Určenie predmetu prevodu vlastníctva

(1) Predmetom prevodu vlastníctva tohto nariadenia sú:
g) byty1,
h) nebytové priestory1,
i) spoločné časti bytového domu1 (ďalej len „dom“),
j) spoločné zariadenia domu1,
k) spoločné časti domu a príslušenstvo domu1,
l) pozemky zastavané domom1.

Čl. 3
Určenie bytov a nebytových priestorov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť prevodu vlastníctva

(1) Povinnosť prevodu vlastníctva bytu a nebytového priestoru sa v zmysle osobitného zákona2 nevzťahuje:
a) na byty osobitného určenia3,
b) na byty v domoch osobitného určenia4,
c) na byty v domoch určených podľa schváleného územného plánu mesta Kremnica na asanáciu,
d) na predaj bytov v rodinných domoch,
e) na byty a ateliéry v domoch postavených po 1. júni 1998 z rozpočtu obce alebo z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Čl. 4
Oprávnené osoby

(1) Oprávnenou osobou k prevodu vlastníctva bytu je nájomca, ktorý spĺňa podmienky určené osobitným zákonom2.
(2) Oprávnenou osobou k prevodu vlastníctva nebytového priestoru je osoba, ktorá spĺňa podmienky určené osobitným zákonom2. Táto osoba má právo na prednostný prevod nebytového priestoru za predpokladu splnenia podmienok osobitného zákona2, v takom poradí, ako to určuje osobitný zákon2 – t.j. nájomca nebytového priestoru, vlastníci bytov v dome, nájomcovia bytov v dome.
(3) Byt a nebytový priestor nemožno previesť do vlastníctva doterajšieho nájomcu, ak nájom prenajímateľ vypovedal alebo od nájomnej zmluvy odstúpil alebo nájomná zmluva je uzavretá na dobu určitú5.
(4) Ak osoby oprávnené na prevod nebytového priestoru nevyužijú svoje prednostné právo, mesto Kremnica pri odpredaji nebytového priestoru do vlastníctva inej ako oprávnenej osoby postupuje podľa článku 9 tohto nariadenia.

Čl. 5
Postup pri prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta Kremnica

(1) Mesto Kremnica je povinné s nájomcom bytu uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov odo dňa, keď nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu podľa osobitného zákona6 v dome, v ktorom požiada o prevod vlastníctva najmenej 50% nájomcov bytov.
(2) Podľa bodu 1 tohto článku sa postupuje tiež pri prevode vlastníctva nebytových priestorov z vlastníctva mesta Kremnica do vlastníctva nájomcov nebytových priestorov v zmysle príslušných ustanovení osobitného predpisu2.
(3) Náklady spojené s prevodom vlastníctva bytu, nebytového priestoru a náklady spojené s prevodom vlastníctva prislúchajúceho podielu zastavaného pozemku a priľahlého pozemku znáša kupujúci. Prípadné náklady na vyhotovenie geometrického plánu na určenie zastavaného a priľahlého pozemku a správne poplatky spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva, prípadne odmenu notára znáša kupujúci.
(4) Realizáciu úloh súvisiacich s prevodom vlastníctva k nehnuteľnostiam uvedených v článku 2 tohto nariadenia zabezpečuje Mestský bytový podnik v Kremnici.
(5) Zmluvu o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v mene mesta ako vlastníka domu uzatvára primátor mesta.
(6) Kupujúci pri podpísaní kúpnej zmluvy (byt, nebytový priestor, pozemok) musí mať uhradené všetky záväzky voči mestu Kremnica a organizáciám zriadeným mestom Kremnica.

Čl. 6
Predkladanie žiadostí o prevod vlastníctva

(1) Žiadosť o prevod vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru (ďalej len žiadosť) sa podáva na Mestskom bytovom podniku v Kremnici na predpísaných tlačivách, ktoré sú k dispozícii na Mestskom bytovom podniku. Vzor žiadosti tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.
(2) Mestský bytový podnik je poverený pripraviť zmluvu o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru.
(3) Prevody vlastníctva bytov a nebytových priestorov v domoch, ktoré sú určené na predaj podliehajú schváleniu mestským zastupiteľstvom na základe odporúčania príslušnej komisie.
(4) Žiadosť obsahuje:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo žiadateľa o prevod vlastníctva,
b) v prípade ak žiadateľom o prevod vlastníckeho práva je právnická osoba, žiadosť obsahuje obchodné meno právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby, označenie štatutárneho zástupcu,
c) údaje o predmete prevodu (číslo bytu, poschodie, orientačné číslo – číslo vchodu, súpisné číslo bytového domu, ulica, parcelné číslo pozemku, číslo listu vlastníctva…),
d) súhlas so spracovaním osobných údajov žiadateľa pre účely prevodu vlastníckeho práva,
e) rovnopis nájomnej zmluvy,
f) potvrdenie, že žiadateľ nemá žiadne podlžnosti týkajúce sa predmetného bytu alebo nebytového priestoru,
g) potvrdenie, že žiadateľ má uhradené všetky záväzky voči mestu a organizáciám zriadeným mestom.

Čl. 7
Určenie ceny bytov a nebytových priestorov

(1) Cena bytu alebo nebytového priestoru bude stanovená podľa osobitného zákona7.
(2) Ak pri prevode bytu do vlastníctva nadobúdateľ uhradí po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva najneskôr do troch pracovných dní v hotovosti najmenej:
a) 15% z ceny bytu, musí zostatok uhradiť v pravidelných mesačných bezúročných splátkach najneskoršie do 10 rokov odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu,
b) 70% z ceny bytu, poskytne mesto zľavu 10 % z ceny a zostatok uhradí v pravidelných mesačných bezúročných splátkach do 1 roka odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu.
(3) Cenu pozemku kupujúci spravidla uhradí pri podpise zmluvy o prevode vlastníctva bytu.

Čl. 8
Postup pri predaji voľných bytov a spôsob určenia ich ceny

(1) Voľným bytom sa rozumie byt, u ktorého bol ukončený nájom z akéhokoľvek právneho dôvodu (ukončenie nájomnej zmluvy dohodou, výpoveďou alebo jednostranným odstúpením, úmrtím nájomcu okrem prípadu prechodu nájmu a pod.).
(2) Voľný byt s výnimkou bytov uvedených v článku 3 tohto nariadenia možno previesť do vlastníctva inej osoby na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže alebo verejnou dražbou.
(3) Východiskovou cenou bytu špecifikovaného v bode 1 tohto článku je všeobecná hodnota bytu určená znaleckým posudkom. Mesto Kremnica prevedie do vlastníctva inej osoby takto určený byt až po prevode vlastníctva najmenej 50% bytov v príslušnom dome v súlade s podmienkami vyhlásenými vo verejnej obchodnej súťaži8 alebo s dražobnými podmienkami.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 172/1207 zo dňa 12.07.2012.
(2) Toto všeobecné záväzné nariadenie ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 16/95 – predaj bytov a nebytových priestorov v znení VZN 3/97, 2/98, 8/98, 7/99.

[pdf] Príloha VZN

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici od 24.07.2012 do 07.08.2012.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 07.08.2012.

1 § 2 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
2 zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
3 § 2 zákona SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov,
4 § 3 zákona SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov,
5 § 16 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
6 § 29a ods. 1 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
7 § 18 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
8 zákon SNR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
9 zákon NR SR č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov

Zdieľať tento príspevok.