VZN 9/2012

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 9/2012, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu.

Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z.. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu.

Článok I

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu, sa mení nasledovne :

V článku 5 sa vypúšťa odsek 2.
alt.:
V článku 5 má odsek 2 nasledovné nové znenie:

(2) Výška úhrady za opatrovateľskú službu je určená Interným predpisom č. 3/2011 o výške úhrady za úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity v rámci opatrovateľskej služby.

Článok II

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 255/1212 zo dňa 6. decembra 2012.

 

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici od 10.12.2012 do 24.12.2012.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.

Zdieľať tento príspevok.