VZN 12/2012

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 12/2012 o dani z nehnuteľností

Mesto Kremnica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98b ods. 5, § 99e ods.9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Kremnica. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Časť I.
DAŇ Z POZEMKOV

Čl. 2
Základ dane

Správca dane ustanovuje pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy hodnotu pozemku bez porastov 0,129 €/ m² v prípade, že daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

Čl. 3
Sadzba dane

(1) Správca dane ustanovuje ročné sadzby dane z pozemkov nasledovne:
a) 1,15 % orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
b) 1,15 % záhrady
c) 1,15 % zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) 0,70 % lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy,
e) 0,25 % stavebné pozemky.

Časť II.
DAŇ ZO STAVIEB

Čl. 4
Sadzba dane

(1) Správca dane ustanovuje ročné sadzby dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy nasledovne:
a) 0,091 € stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,097 € stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,248 €, stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,398 € samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) 1,161 €, priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 1,327 € stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) 0,313 € ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

(2) Správca dane ustanovuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia 0,03 € pre všetky druhy stavieb.

Časť III.
DAŇ Z BYTOV

Čl. 5
Sadzba dane

(1) Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome nasledovne:
a) 0,092 € byty,
b) 0,700 € nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
c) 0,762 € nebytové priestory vrátane bytu alebo časti bytu v bytovom dome, ktorý sa v zmysle zákona považuje za nebytový priestor, ktoré slúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
d) 0,397 € nebytové priestory slúžiace ako garáže v bytových domoch.

Časť IV.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 258/1212 zo dňa 06.12.2012.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 4/2008 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2011, ktorým sa toto všeobecne záväzné nariadenie mení a dopĺňa.

 

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli v meste Kremnica v dobe od 10.12.2012 do 24.12.2012.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2013.

Zdieľať tento príspevok.