Poslanec Jaroslav Slašťan sa po výzve občianky mandátu nevzdá

Poslanec Jaroslav Slašťan sa po výzve občianky mandátu nevzdá

Na ostatnom mestskom zastupiteľstve občianka mesta vyzvala poslanca mesta Jaroslava Slašťana aby sa vzdal mandátu, pretože podľa nej je v konflikte záujmov. Slašťan sa mandátu vzdať nemieni a konflikt záujmov odmieta. Zákon o obecnom zriadení termín konflikt záujmov ani nepozná, etický kódex však áno.

Občianka mesta Eva Zaťkovská vystúpila na mestskom zastupiteľstve v bode rôzne, kde povedala: „Kremnica prijala v roku 2006 a potom opätovne v roku 2011 uznesenie proti ťažbe. Občania sa petíciami jednoznačne vyjadrili, že s ťažbou nesúhlasia. Po odstúpení poslankyne Jany Brünovej sa stal poslancom Jaroslav Slašťan, ktorý je zamestnancom firmy Ortac a je nimi platený, je od nich finančne závislý. Podľa mňa tu nastal konflikt záujmov. Minimálne morálny konflikt záujmov.“ Jaroslava Slašťana vyzvala, aby sa vzdal funkcie poslanca a Komisiu pre posudzovanie konfliktu záujmov požiadala, aby bol poslanec Slašťan pri každom rokovaní týkajúcom sa firmy Ortac úplne vylúčený z hlasovania a aby mu nebola poskytnutá ani možnosť zdržania sa hlasovania.

Jaroslav Slašťan už na zastupiteľstve Zaťkovskej odpovedal, že z funkcie neodstúpi. „Bol som zvolený, ako každý iný poslanec, teda demokratickým procesom, s ktorým sa nemôže zahrávať nikto. Obvinenia pani Zaťkovskej odmietam,“ hovorí Slašťan. Na otázku, ako by postupoval v hypotetickom prípade, keby poslanci rokovali o uznesení súvisiacim s ťažbou, však priamo neodpovedal. „Dodržiavam zákony a pravidlá, platné pre všetkých poslancov, ktorí sú zamestnaní a čestne živia seba a svoje rodiny svojou prácou. Zo svojho príjmu platím dane tak, ako všetci ostatní. Do mestského parlamentu chcem priniesť odbornosť, otvorenosť, zodpovednosť a dávku politickej odvahy.“

Podľa stanoviska Komisie pre posudzovanie záujmov výkonu funkcie poslanca nemôže brániť jeho osobné zamestnanie, povolanie, zameranie, či názory. „Platí zásada, že pokiaľ je osoba do funkcie zvolená, rozhodli o tom ľudia vo voľbách a ich názor je potrebné rešpektovať, pretože iba tí istí ľudia môžu v ďalších voľbách rozhodnúť, že takéhoto človeka už nezvolia. Prekážkou výkonu funkcie poslanca nie je (a v demokracii ani nemôže byť) skutočnosť, že jeho názory na zásadné otázky života mesta sa odlišujú od názorov iných poslancov, primátora, či niektorých obyvateľov mesta. V danom prípade teda nie je konflikt záujmov na strane pána Slašťana (keďže zákon o obecnom zriadení takýto termín ani nepozná) aj keby bol z pohľadu niektorých ľudí zrejmý, prekážkou pre výkon funkcie poslanca,“ znie stanovisko komisie.

Zákon o obecnom zriadení síce termín konflikt záujmov skutočne nepozná, v Etickom kódexe voleného predstaviteľa samosprávy mesta Kremnica, ktorý poslanci prijali na zasadnutí mestského zastupiteľstva 19.mája 2011, je konfliktu záujmov venovaný článok 4, ktorý hovorí: „Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí rozhoduje volený predstaviteľ vždy so zreteľom na verejný záujem. Ak má volený predstaviteľ priamy alebo nepriamy osobný záujem vo veciach, ktoré sú predmetom rokovania orgánov obce, oboznámi s touto skutočnosťou mestské zastupiteľstvo ešte predtým, ako sa o nich začne rokovať.“

Podľa Rasťa Diovčoša z Aliancie Fair-play každá samospráva, ktorá sa rozhodne, že si prijme etický kódex si zaslúži uznanie. „Zmyslom etického kódexu nie je nahrádzať zákon, alebo ho dopĺňať v obmedzeniach a sankciách. Poslanci pri svojej práci musia často riešiť etické dilemy a práve tento dokument by im mal pomáhať uvedomiť si ich a pomôcť pri hľadaní odpovede,“ hovorí Diovčoš. „Každý poslanec sa môže pri rozhodovaní dostať do situácie, ktorá môže byť vnímaná ako rozpor osobného a verejného záujmu. Za veľmi dôležité považujem to, aby sa ostatní poslanci a obyvatelia mesta o takejto skutočnosti dozvedeli ešte predtým, ako sa o veci rozhodne.“ Etický kódex je podľa Diovčoša deklaratívny dokument a žiadny orgán samosprávy ani nemôže posudzovať, či ho poslanec dodržuje alebo nedodržuje. „Dodržiavanie kódexu je len na konkrétnom poslancovi. Za dôležité považujem, aby etický kódex nebol len dobre znejúcou formalitou, ale aby vyjadroval vnútorné presvedčenie poslancov, ktorí si ho prijali,“ uzatvára Diovčoš.

 

Silver Jurtinus

Print Friendly, PDF & Email