Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013

Predmetný návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle par. 18f ods.1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení. Návrh je predkladaný na obdobie II. polroka 2013 v členení podľa jednotlivých mesiacov.

Júl
– kontrola pokladne odd. Výstavby MsÚ
– kontrola nakladania s majetkom mesta, posilňovňa, kino
– kontrola spotreby a evidencie PHM MsÚ
– kontrola výberu daní z nehnuteľností za I. polrok 2013

August
– kontrola výberu dane za psa za 2013
– kontrola výberu poplatkov za odpady za I. polrok 2013
– kontrola úhrad nájomného za byty vo vlastníctve mesta
– kontrola rozpočtových výdajov MsBP

September
– kontrola rozpočtových výdavkov ZUŠ
– kontrola pokladne matrika
– kontrola bankových výdajov Mestských lesov
– kontrola úhrad za služby pultu ochrany MsPO

Október
– kontrola vzdelávacích poukazov I.ZŠ
– kontrola výberu poplatkov za stravu v jedálni MŠ
– kontrola hotovostných výdavkov IC
– kontrola vyúčtovania dávok osobitného príjemcu

November
– kontrola splácania úverov a leasingov mesta
– kontrola skladu MsBP
– kontrola výberu poplatkov za stravu a sklad I.ZŠ
– kontrola spotreby a evidencie PHM MsPO

December
– kontrola výdavkov hlavnej pokladne Mestské lesy
– kontrola platieb za ŠKD pri I. aj II. ZŠ
– kontrola výberu a evidencie poplatkov za ihrisko na II.ZŠ
– kontrola pokladne telocvičňa

Súčasťou predloženého návrhu je aj kontinuálna kontrola plnenia rozpočtu mesta, MsBP, IC, školských zariadení, škôl, neštátnych školských subjektov, Mestských lesov a plnenia uznesení MsZ v Kremnici. Návrh môže byť aktuálne doplnený podľa požiadaviek MsZ.

Ing. Roško Peter, hlavný kontrolór
V Kremnici 24.6.2013

Print Friendly, PDF & Email