VZN 7/2013

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 7/2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo 2/2005 a 7/2008

Mesto Kremnica podľa § 6 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie

Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo 2/2005 a 7/2008 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V Čl. 4 bod 2 sa dopĺňa text nasledovného znenia:
„Pre čerpanie fondu mládežníckeho športu platí len termín podania žiadostí k 28. februáru. Po tomto termíne podaná žiadosť nebude posudzovaná.“

Čl. 2

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 126/1309 zo dňa 12. septembra 2013.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici od 13.09.2013 do 27.09.2013.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 28. 9. 2013.

Zdieľať tento príspevok.