Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014

Predmetný návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle par. 18f ods.1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení. Návrh je predkladaný na obdobie I. polroka 2014 v členení podľa jednotlivých mesiacov.

Január:
– kontrola podielových daní a súlad s rozpočtom mesta
– kontrola spotreby a evidencie PHM – minibus
– kontrola výberu daní z nehnuteľností za rok 2013
– kontrola vyúčtovania dotácii z rozpočtu mesta
Február:
– kontrola dodržiavania rozpočtového provizória mesta
– kontrola výberu poplatkov za odpady za rok 2013
– kontrola platieb za nebytové priestory v MsBP
– kontrola výberu poplatku za psa pre rok 2013
Marec:
– kontrola výberu poplatkov za stravu v jedálni II.ZŠ
– kontrola pokladne ZUŠ
– kontrola plnenia finančného plánu Mestských lesov
– kontrola hotovostných výdavkov mesta
Apríl:
– kontrola tržieb Relax a ich medziročné porovnanie
– kontrola daňových priznaní mesta a organizácii
– kontrola PHM TS
– kontrola hotovostných výdavkov MsPO
Máj:
– kontrola splácania úverov a leasingov mesta
– kontrola skladu TS a pokladne TS
– kontrola hotovostných výdavkov CVČ
– kontrola spotreby a evidencie PHM MsÚ
Jún:
– kontrola výdavkov hlavnej pokladne Mestské lesy
– kontrola evidencie a vydávania parkovacích kariet MsPO
– kontrola nakladania s vzdelávacími poukazmi ZŠ
– kontrola výdavkov a ich súlad s rozpočtom KIC

Súčasťou predloženého návrhu je aj kontinuálna kontrola plnenia rozpočtu ( provizória) mesta, MsBP, IC, školských zariadení, škôl, neštátnych školských subjektov, Mestských lesov a plnenia uznesení MsZ v Kremnici. Návrh môže byť aktuálne doplnený podľa požiadaviek MsZ.

Ing. Roško Peter, hlavný kontrolór
V Kremnici 30. 12. 2013

Print Friendly, PDF & Email