UKONČENÉ: Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia

UKONČENÉ: Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia

Mesto Kremnica podľa ustanovenia § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia.

1. Kvalifikačné predpoklady:
– ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa so stavebno-technickým zameraním
– najmenej 5 rokov praxe v odbore
– prax v príslušnom odbore, alebo v samospráve vítaná

2. Iné požiadavky:
– znalosť príslušnej legislatívy
– bezúhonnosť
– záujem o uvedenú prácu
– osobnostné, manažérske a organizačné predpoklady
– užívateľské zručnosti s PC /MS Office – Word, Excel, Internet/
– vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

3. Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia:
– prihláška do výberového konania
– profesijný štruktúrovaný životopis
– overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
– presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt

Uzávierka prihlášok je do 05.06.2014 do 12.00 hod.

Prihlášky posielajte v zatvorenej obálke s označením „Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho oddelenia VaŽP“ na adresu: Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici.

V Kremnici, dňa 16.05.2014
RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Print Friendly, PDF & Email