Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28. 2. 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28. 2. 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 28. 2. 2014

Dotačná komisia zasadala dňa 3. 3. 2014
Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková
Ospravedlnený: Milan Miškóci

OBLASŤ KULTÚRA: 12.377,- €

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 €

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 9.901,60 €
1. celoslovenský alebo medzinárodný význam a má uskutočnených 5 ročníkov po sebe – 85%= 8.416,30 €

Organizácia Celkovénáklady Žiadaná dotácia Schválená suma Cieľ projektu      
KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. 177.000 9.000 7.000 Kremnické gagy 2014 – 34. Ročník
Bašta Musica 2.900 1.000 1.000 Kremnická Bašta 2014-cestovné, ubytovanie
Knižnica J. Kollára 650 250 250 Noc s Andersenom – 14.ročník

2. mestský alebo regionálny význam – 5% = 495,10 €
3. celoslovenský alebo medzinárodný význam – 5% = 495,10 €
4. mestský alebo regionálny význam – 4% = 396,10 €
5. iné kultúrne podujatie – 1% = 99 €
C/Fond kultúry – 10% = 1.237,70 €

Organizácia Celkové náklady Žiadaná dotácia Schválená Suma Cieľ projektu      
Farnosť Kremnica – Rímskokatolícka cirkev 2.484 720 400 Detský tábor pre deti 1.-4.ročníka
Farnosť Kremnica – Rímskokatolícka cirkev 2.119 742 500 Detský tábor pre deti 5.-9. ročník
Knižnica J. Kollára 5.000 1.000 300 Nákup kníh
SOS Kremnica 680 476 0 Vydanie 2 čísel časopisu Kremnický letopis 2014
PhDr. Valéria Solčániová Vydanie knihy – NESPĹŇA VZN O DOTÁCIÁCH

OBLASŤ TELESNÁ KULTÚRA: 12.877,- €/ zostatok 7.577 €
A/Fond mládežníckeho športu= 3.992 €

Organizácia Celkovénáklady Žiadaná Suma Schválená Suma Cieľ projektu      
Mestský klub lyžiarov 1.583 Mládežnícky šport
SKI KLUB Kremnica 528 Mládežnícky šport
Športový klub futbalu 1.059 Mládežnícky šport
Športový klub tenisu 305 Mládežnícky šport
TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel 517 Mládežnícky šport

B/ Fond úhrady nákladov na energie = 3.992 € (čerpané MKL -300€) = zostatok 3.692 €

Organizácia Celkové náklady Žiadaná Suma Schválená Suma Cieľ projektu      
Športový klub futbalu 1.980 1.485 1.485 Elektrická energia – futbalové ihrisko
Športový klub futbalu 400 300 300 Voda – futbalové ihrisko
Športový klub tenisu 800 500 500 Elektrická energia, voda
TJ Kremnica – 902 902 677 Elektrická energia – kolkáreň

C/ Fond športových podujatí = 3.992 €/ zostatok = – 1.008 €
(čerpané Big Air 1.000€, TJ BS 2.500 €, MKL 1.500 €)

Organizácia Celkové náklady Žiadaná Suma Schválená Suma Cieľ projektu      
Mestský klub lyžiarov 4.000 2.000 750 Majstrovstvá SR
TJ Kremnica – kolkársky oddiel 300 200 100 Kolkárska súťaž – jarná časť 2014

D/ Fond športu = 901 €

OBLASŤ SOCIÁLNA: 0 €

Organizácia Celkové náklady Žiadaná Suma Schválená Suma Cieľ projektu      
Slovenský zväz telesne postihnutých 200 150 150 Charitatívna činnosť „Od srdca k srdcu“-vianočná kapustnica
Slovenský zväz protifašistic. bojovníkov 297,85 145 145 Úcta k jubilujúcim členom ZO

Ing. Beata Kirková, predseda dotačnej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.