Nová škola – jubilantka

Už 50 rokov učí, vzdeláva a vychováva, dáva základy všetkého, čo ľudstvo objavilo, vymyslelo, vytvorilo. Ale čo je meradlom úspešnosti našej školy?

Prvé meradlo sú to jej učitelia a zamestnanci – obetaví, neúnavní, optimisticky naladení. Od tých, čo učia abecedu, po tých, ktorí pripravujú žiakov na prijímacie skúšky. Ak treba, tak zastúpia rodičov, pofúkajú boliestku, pohladia, pochvália, ak treba, tak usmernia. Rozdávajú múdrosť, rozvíjajú talenty, učia poznávať krásu a zmysel života. Patrí im za to vďaka a uznanie.

Druhým meradlom úspešnosti sú naši žiaci. Chválou našej školy bývajú úspešní víťazi súťaži, olympiád, pretekov. Máme ich veľa. Azda najväčším úspechom našich žiakov sú ich osobné každodenné víťazstvá, nad nechuťou, strachom, nevedomosťou, postojom k učeniu. Ich úspechom je prekonávanie prekážok a aj vďaka škole sa naučia orientovať sa v živote, tvoriť a myslieť, lebo život je veľká kniha, ktorú si píšeme my sami a píšeme ju len raz. Nedá sa v nej škrtať ani opravovať.

Tretím meradlom úspešnosti školy sú rodičia – ich záujem o školu, ochota spolupracovať, hľadanie spoločných riešení, spoločné prežívanie radostí i starostí – to dáva škole potrebný základ.

Človek sa rád na ceste životom pozrie často späť a zaspomína, spomenie si na výnimočných učiteľov, obzvlášť s láskou spomína na učiteľov, ktorí nás naučili cítiť. V školských osnovách sa uvádza veľa tém, ktoré by malo dieťa ovládať, ale iba láskavý a spravodlivý učiteľ dá detskej duši dostatok tepla potrebného na radosť zo života.

Oslavy, jubilea sú vždy vyvrcholením dlhoročnej práce učiteľov, nepedagogických pracovníkov a žiakov. Sú aj príležitosťou načerpať silu a energiu do ďalšej práce, do ďalších rokov.

50 rokov nie je tak veľa, aby sme si nepamätali ľudí, ktorí tu zanechali kus svojho života, či už tých, ktorí tu prežili svoje detstvo, alebo mnoho učiteľov, kuchárok, upratovačiek, školníkov a kuričov, ktorí tu pôsobili. Pri príležitosti osláv 50. výročia školy bude na našej škole 24. 10. 2014 slávnostná akadémia, na ktorej sa spoločne stretnú a zaspomínajú všetci zamestnanci, ktorí na našej škole pôsobili. Preto prosíme tých zamestnancov školy, ktorí už nebývajú v Kremnici, a nemáme ich adresu, aby sa s nami skontaktovali. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Jana Elešová, zástupkyňa riaditeľa školy

Print Friendly, PDF & Email