UKONČENÉ: Výberové konanie – riaditeľ materskej školy

UKONČENÉ: Výberové konanie – riaditeľ materskej školy

Mesto Kremnica v zastúpení: RNDr. Zuzanou Balážovou, primátorkou mesta vyhlasuje v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Dolná ulica 57/37, 967 01 Kremnica s termínom nástupu 01. 12. 2014.

1) Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
a) kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
b) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
c) najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
d) bezúhonnosť,
e) zdravotná spôsobilosť /telesná i duševná/,
f) ovládanie štátneho jazyka.

2) Ostatné kritériá a požiadavky :
g) organizačné a riadiace schopnosti,
h) práca s PC,
i) komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
j) znalosť príslušnej legislatívy,
k) flexibilita.

3) Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:
l) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
m) profesijný životopis,
n) overené doklady o nadobudnutom vzdelaní,
o) doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
p) doklad o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady,
q) výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
r) písomný návrh koncepcie rozvoja školy
s) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Súčasťou prihlášky do výberového konania je i návrh koncepcie rozvoja Materskej školy, Dolná 57/37 v Kremnici a elokovaného pracoviska na Ul. J. Langsfelda v Kremnici.

Termín podania: prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 31. októbra 2014 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka MŠ v Kremnici “.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Print Friendly, PDF & Email