VZN 7/2014

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 7/2014 o miestnej dani z nehnuteľností, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o dani z nehnuteľností

Mesto Kremnica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98b ods. 5, § 99e ods.9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

V Čl. 3 ods. 1 písm. f) znie:

f) 0,25 pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predajú tovaru alebo poskytovaniu služieb (ďalej len „predajný stánok).

V Čl. 4 ods. 1písm.c) a d) znejú:

c) 0,248 € chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,398 € samostatne stojace garáže,

V Čl. 4 ods. 1 sa za písm. d) vkladajú písm. e) a f), ktoré znejú:

e) 0,398 € stavby hromadných garáží,
f) 0,398 € stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,

Doterajšie písm. e), f) a g) sa označujú ako g), h) a ch).

Časť IV.

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 164/1411 zo dňa 13. 11. 2014.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli v meste Kremnica v dobe od 21. 11. 2014 do 05. 12. 2014.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 01. 01. 2015.

Zdieľať tento príspevok.