Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1. polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh je predkladaný na obdobie 1. polroka 2015.

Kontrolná činnosť:

• kontrola inventarizácie mesta Kremnica za rok 2014
• kontrola poskytnutia, použitia a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 podľa platného VZN č. 11/2001 v znení VZN č. 2/2005, 7/2008 a 7/2013,
• kontrola nájomných zmlúv za rok 2014, Mestský bytový podnik,
• kontrola plnenia výdavkov z príspevku mesta, Kultúrne a informačné centrum,
• kontrola príjmov a výdavkov (originálne kompetencie), jedáleň ZŠ Angyalova,
• kontrola cestovných príkazov, Mestský úrad Kremnica,
• mimoriadne kontroly podľa uznesení Mestského zastupiteľstva.

Stanoviská a iné činnosti:

• vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2014,
• vypracovanie a predloženie správy o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014,
• vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta Kremnice za rok 2014,
• návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015,
• spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN,
• zvyšovanie odbornej kvalifikácie.

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.
Súčasťou predloženého návrhu je aj kontinuálna kontrola plnenia rozpočtu mesta, MsBP, KIC, škôl, školských zariadení, a finančného plánu Mestských lesov .

Ing. Kirková Beata, hlavná kontrolórka
V Kremnici, dňa 07.01.2015

Print Friendly, PDF & Email

One Response to Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1. polrok 2015

 1. Dobrý deň všetkým Kremničanom.
  Po prečítaní návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 som zostal trochu v rozpakoch. Neviem či predložený plán kontrolnej činnosti zodpovedá skutočnej úlohe kontrolóra mesta. Či je to čo by mal mestský kontrolór robiť.
  Pre pochopenie mojich výhrad uvádzam výťah zo zákona č. 369/1990 Zb:
  „§ 18d Rozsah kontrolnej činnosti

  (1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností16d) a petícií, 16e) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.16f)

  (2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha
  a) obecný úrad,
  b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
  c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.“

  Rád by som zvýraznil hlavne slová: kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s mestským majetkom.

  Mne sa zdá že do plánu kontrolnej činnosti boli zaradené iba „malé ryby“. Aj medzi obyvateľmi je známe že mesto má aj väčšie neriešené problémy pri hospodárení s mestským majetkom.
  Ide napríklad o zmluvy týkajúce sa areálu na Skalke, kde podľa „šuškandy“ mesto by mohlo získať na uplatnení príslušných a vhodných sankcií slušný majetok. Ale asi treba urýchlene konať aby nedošlo k premlčaniu práv mesta, ak už náhodou aj neprišlo pre nekonanie mesta v minulosti. Ale aj v takomto prípade by mal byť niekto zodpovedný za škodu mesta. Ale treba to odhaliť a nie skrývať pod koberec.
  Ale tiež sa hovorí o zvláštnom nakladaní s mestským majetkom v mestských lesoch, či už ide o obchody s drevom, alebo obchody s poľovným právom alebo tiež obchody so zhodmi. mestské lesy nakladajú s majetkom mesta takže by nemalo byť tajné čo a ako sa tam robí. Myslím si, že aj tu pri riadnom nakladaní s mestským majetkom by mesto mohlo získať slušné finančné prostriedky pre svoj rozvoj.
  Preto si myslím že činnosť kontrolóra by mala byť nasmerovaná najmä na tie najväčšie riziká úniku financií a majetku.
  Dávam uvedené hlavne do pozornosti našim voleným zástupcom – poslancom a primátorovi.
  Ďakujem za priestor Vladimír Hudec

Pridaj komentár