Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1. polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1. polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh je predkladaný na obdobie 1. polroka 2015.

Kontrolná činnosť:

• kontrola inventarizácie mesta Kremnica za rok 2014
• kontrola poskytnutia, použitia a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 podľa platného VZN č. 11/2001 v znení VZN č. 2/2005, 7/2008 a 7/2013,
• kontrola nájomných zmlúv za rok 2014, Mestský bytový podnik,
• kontrola plnenia výdavkov z príspevku mesta, Kultúrne a informačné centrum,
• kontrola príjmov a výdavkov (originálne kompetencie), jedáleň ZŠ Angyalova,
• kontrola cestovných príkazov, Mestský úrad Kremnica,
• mimoriadne kontroly podľa uznesení Mestského zastupiteľstva.

Stanoviská a iné činnosti:

• vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2014,
• vypracovanie a predloženie správy o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014,
• vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta Kremnice za rok 2014,
• návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015,
• spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN,
• zvyšovanie odbornej kvalifikácie.

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.
Súčasťou predloženého návrhu je aj kontinuálna kontrola plnenia rozpočtu mesta, MsBP, KIC, škôl, školských zariadení, a finančného plánu Mestských lesov .

Ing. Kirková Beata, hlavná kontrolórka
V Kremnici, dňa 07.01.2015

Print Friendly, PDF & Email