VZN 2/2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 2/2015 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Kremnica

Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva tieto Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Kremnica (ďalej len „zásady“):

§ 1
Predmet úpravy

Tieto zásady upravujú:
1. Rozpočet mesta Kremnica (ďalej len „rozpočet“ a „mesto“) a rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom.
2. Rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, funkciu, zostavovanie a schvaľovanie záverečného účtu mesta.

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

a) Rozpočet mesta je základný nástroj finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.
b) Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky.
c) Rozpočtový proces je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie vrátane zmien, monitorovanie a hodnotenie rozpočtu mesta, vrátane prípravy a schvaľovania záverečného účtu mesta.
d) Návrh rozpočtu je ucelený súbor rozpočtových požiadaviek.
e) Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet mesta) a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu mesta.
f) Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu mesta do jednotlivých programov a jeho častí. Je to transparentný systém, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.
g) Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).
h) Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky a/alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Program má priradený stručný, výstižný názov.
i) Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické
a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Podprogram má priradený stručný, výstižný názov.
j) Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.
k) Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.
l) Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok (dopad) dlhodobého plnenia príslušných cieľov.
m) Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.
Existujú:
• výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) – vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované mestom;
• krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) – vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
• strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) – vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.
n) Výstupy sú tovary a služby produkované mestom.
o) Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.
p) Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.
q) Rozpočtový harmonogram je dokument, stanovujúci termíny plnenia jednotlivých úloh, ktoré vyplývajú z rozpočtového procesu. Rozpočtový harmonogram určuje výstupy úloh a zodpovednosť za ich plnenie.
r) Rozpočtová požiadavka je súbor plánovaných výdavkov mesta pre plnenie zámerov a cieľov mesta a súbor odhadov príjmov mesta. Rozpočtová požiadavka sa predkladá v štandardizovanej forme.
s) Požiadavka na zmenu rozpočtu je súbor plánovaných výdavkov mesta pre plnenie zámerov a cieľov mesta a súbor odhadov príjmov mesta, ktorá sa líši od rozpočtovej požiadavky. Požiadavka na zmenu rozpočtu sa predkladá v štandardizovanej forme.
t) Finančné plnenie rozpočtu je plnenie príjmov a výdavkov mesta podľa schváleného rozpočtu mesta.
u) Programové plnenie rozpočtu je plnenie plánovaných (očakávaných) cieľov stanovených v rámci jednotlivých programov.
v) Monitorovacia správa je dokument, ktorý obsahuje informáciu o finančnom plnení rozpočtu mesta a informáciu o priebežnom programovom plnení rozpočtu mesta.
w) Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie
plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.
x) Hodnotiaca správa je dokument, ktorý obsahuje informáciu o splnení alebo nesplnení programového rozpočtu mesta. Hodnotiaca správa je súčasťou záverečného účtu mesta.
y) Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu.

§3
Základné ustanovenia, postavenie a obsah rozpočtu

1. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť jeho hospodárenia. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu VÚC, k iným obciam, k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadeným mestom ako aj k iným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, pôsobiacim na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území.
2. Zostavuje sa každoročne najmenej na tri rozpočtové roky.
3. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
4. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadeným mestom.
5. Rozpočet mesta sa vnútorne člení na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“),
c) rozpočet finančných operácií.
6. V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtovanie podľa programov a rozpočtová klasifikácia v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, ako aj predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu mesta, ale nie sú súčasťou jeho príjmov a výdavkov pre účely určenia výsledku hospodárenia.

§4
Rozpočtový proces a pôsobnosť subjektov

1. Rozpočtový proces sa riadi rozpočtovým harmonogramom zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta, ktorý predkladá OEaPA na schválenie mestskému zastupiteľstvu najneskôr do 31. 08.
Pôsobnosť jednotlivých subjektov pri rozpočtovom procese:
2. Jednotliví správcovia rozpočtových položiek v rámci schválených programov rozpočtu mesta sú v súvislosti s tvorbou, zostavovaním a zmenami rozpočtu povinní najmä:
a) sledovať plnenie a dodržiavať schválený rozpočet vo svojej správe,
b) predkladať oddeleniu ekonomickému a podnikateľských aktivít (ďalej „OEaPA“) požiadavky na návrh a úpravu rozpočtov svojho programu,
c) sústreďovať požiadavky na rozpočet a predkladať ich OEaPA,
d) podieľať sa na zabezpečení vyrovnanosti bežného rozpočtu mesta ku koncu rozpočtového roka,
e) zabezpečiť, aby výdavky (úhrady) na výkony rozpočtované v danom roku a príjmy, boli aj v bežnom roku realizované,
f) aktualizovať informáciu o plnení rozpočtu a o programových opatreniach za programy, ktoré majú v správe,

g) v rámci svojho rozpočtu operatívne predkladať návrhy na zmenu rozpočtu pri neplánovaných výdavkoch a mimorozpočtových príjmoch a tieto realizovať rozpočtovými opatreniami,
h) predkladať požiadavky na zmeny rozpočtu aktuálne podľa potreby, ale vždy najneskôr v termíne určenom OEaPA,
i) predkladať podklady potrebné pre vypracovanie monitorovacej správy, hodnotiacej správy a záverečného účtu.
3. OEaPA vykonáva v rozpočtovom procese tieto úlohy:
a) koordinuje celkový rozpočtový proces, poskytuje poradenstvo v súvislosti s rozpočtovým procesom,
b) sumarizuje požiadavky od správcov programov na návrh a úpravu rozpočtu a spracováva informáciu o plnení rozpočtu mesta na zasadnutia mestského zastupiteľstva a záverečný účet mesta,
c) posudzuje prijateľnosť požiadaviek na návrh a zmeny rozpočtu predložených jednotlivými správcami programov hlavne z pohľadu krytia výdavkov príjmami,
d) predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu návrh viacročného rozpočtu mesta,
e) predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu zosumarizované požiadavky na rozpočtové opatrenia na základe analýzy plnenia rozpočtu.
4. Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom Kremnica majú v rozpočtovom procese tieto povinnosti:
a) predkladajú návrhy svojich rozpočtov v určenom termíne a rozsahu,
b) dôsledne dodržiavajú rozpočet za svoju organizáciu,
c) v prípade potreby predkladajú zmeny svojho rozpočtu v určenom termíne a forme,
d) predkladajú štvrťročné správy a koncoročnú správu o svojom hospodárení v určenom termíne a forme.
5. Hlavný kontrolór v rozpočtovom procese:
• vykonáva kontroly príjmov a výdavkov rozpočtu mesta vrátane rozpočtov organizácií zriadených mestom,
• vypracúva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu, k záverečnému účtu pred schválením mestským zastupiteľstvom a k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím je v kompetencii hlavného kontrolóra mesta.
6. Konečná verzia návrhu rozpočtu sa zverejní spôsobom obvyklým 15 dní pred jeho prejednaním mestským zastupiteľstvom.
7. Návrh rozpočtu musí byť predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva najneskôr do 31. 12. bežného roka.

§5
Príjmy a výdavky rozpočtu mesta

1. Príjmami rozpočtu mesta sú:
a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitého predpisu,
b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku mesta a z činnosti mesta
a jeho rozpočtových organizácií,
c) úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov mesta,
d) sankcie za porušenie rozpočtovej disciplíny uložené mestom,
e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mesta,
f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
i) účelové dotácie z rozpočtu VÚC alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,
j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
k) prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov,
l) prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení
m) návratné zdroje financovania,
n) združené prostriedky,
o) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

2. Z rozpočtu mesta sa uhrádzajú:
a) záväzky mesta vyplývajúce z plnenia povinností upravených osobitnými predpismi,
b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mesta podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených mestom,
c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mesta a majetku iných osôb, ktorý mesto užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou/mestom alebo VÚC, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti mesta vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce mesta,
g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
h) iné výdavky ustanovené osobitným predpisom.

§6
Zostavovanie a členenie rozpočtu mesta

1. Zostavovanie rozpočtu mesta vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu.
2. Mesto zostavuje svoj bežný rozpočet len ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet je možné zostaviť ako schodkový v prípade, že tento schodok je možné kryť prebytkom bežného rozpočtu, návratnými zdrojmi financovania, alebo zostatkom finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov.
3. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu, schvaľovaní rozpočtu a zmene rozpočtu všetky subjekty zúčastnené na rozpočtovom procese musia zohľadňovať súlad predkladaných rozpočtových požiadaviek a návrhov zmien rozpočtu so strategickými plánmi mesta, stanovenými zámermi a cieľmi.
4. Mesto je pri zostavovaní rozpočtu povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré preň vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.
5. Pri schvaľovaní rozpočtu musia všetky dodatočne uplatnené poslanecké návrhy obsahovať informáciu o zdroji na krytie výdavkov týchto návrhov a súvis so zámermi a cieľmi mesta.
6. Rozpočet mesta je členený podľa programov v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie vydanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

§ 7
Rozpis rozpočtu a rozpočtové hospodárenie

1. Mesto hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa platných právnych predpisov.
2. Mesto vykoná po schválení rozpočtu jeho rozpis na rozpočtové a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
3. Mesto sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva v ňom zmeny najmä zvýšením vlastných príjmov alebo znížením výdavkov s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.

§ 8
Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov

1. Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť do konca kalendárneho roka, a to len na účely, na ktoré boli schválené rozpočtom.
2. Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu môžu byť použité len na určené výdavky a za vopred stanovených podmienok. Účelové dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu.
3. Prebytky hospodárenia mesta po skončení rozpočtového roka neprepadávajú, ale sú zdrojom mimorozpočtových peňažných fondov (rezervný fond, sociálny fond).
4. Prípadný schodkový výsledok hospodárenia mesta sa vyrovnáva z mimorozpočtových peňažných fondov.

§9
Rozpočtové opatrenia

1. V priebehu roka je možné vykonať zmeny schváleného rozpočtu mesta rozpočtovými opatreniami.
2. Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať rozpočtovým opatrením: zmenou rozpočtu mesta, presunmi rozpočtových
prostriedkov, úpravou rozpočtu výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, použitím rezervného fondu.
3. Presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schválených programov rozpočtu mesta v bežných výdavkoch, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu je oprávnený schváliť primátor mesta. Mestské zastupiteľstvo bude o takto vykonaných rozpočtových opatreniach a dôvodoch presunu rozpočtových prostriedkov informované na jeho najbližšom zasadnutí.
4. Rozpočtové opatrenia mesta a použitie mimorozpočtových peňažných fondov schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
5. Použitie prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, zo zdrojov Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru, nie je potrebné schváliť v mestskom zastupiteľstve a stávajú sa automaticky súčasťou úpravy rozpočtu mesta podľa skutočného plnenia. Nevyčerpané prostriedky z dotácií a darov do 31. 12. bežného roka sa vracajú ich poskytovateľovi ak poskytovateľ neurčí inak.
6. Mesto vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.

§10
Peňažné fondy

1. Mesto vytvára vlastné mimorozpočtové peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov sú :
a) prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
b) zostatky peňažných fondov z minulých rokov.
2. Zostatky peňažných fondov koncom rozpočtového roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
3. Prostriedky svojich peňažných fondov používa mesto prostredníctvom svojho rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta v priebehu rozpočtového roka.
4. Mesto vytvára tieto mimorozpočtové peňažné fondy:
a) rezervný fond,
b) sociálny fond.
5. Pre hospodárenie s prostriedkami sociálneho fondu platia osobitné predpisy.
6. Mesto tvorí rezervný fond z prebytku hospodárenia vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, pričom minimálny ročný prídel do fondu je 10% z prebytku rozpočtu mesta uplynulého roka.
7. Rezervný fond je možné použiť na:
a) krytie schodku hospodárenia mesta,
b) úhradu výdavkov mesta pri živelných pohromách,
c) ostatné kapitálové výdavky podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
8. Hospodárenie s mimorozpočtovými účtami je predmetom záverečného účtu mesta.

§ 11
Rozpočtové provizórium

1. Ak mestské zastupiteľstvo neschváli rozpočet do 31. decembra bežného roka, mesto hospodári podľa schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.
2. Mestské zastupiteľstvo počas rozpočtového provizória schváli rozpočet mesta najneskôr do 31. decembra bežného roka.
3. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom mesta po jeho schválení.

§12
Záverečný účet

1. Záverečný účet mesta obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta príslušného kalendárneho roka.
2. Záverečný účet mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Rozhoduje tiež o použití prebytku rozpočtového hospodárenia mesta alebo o spôsobe úhrady schodku.
3. Návrh záverečného účtu obsahuje návrh použitia prebytku hospodárenia alebo spôsob úrady schodku a predkladá sa do mestského zastupiteľstva najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.
4. Záverečný účet mesta obsahuje údaje v súlade s platnými právnymi predpismi.
5. Návrh záverečného účtu prerokuje mestské zastupiteľstvo najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
6. Prerokovanie záverečného účtu mesta sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
7. V prípade uzatvorenia prerokovania záverečného účtu s výhradami, mestské zastupiteľstvo prijme opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
8. Mesto je povinné dať si overiť účtovnú závierku audítorom podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri overovaní audítor overuje tiež hospodárenie mesta podľa jeho rozpočtu v súlade s týmito zásadami, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.

§13
Hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií

1. Rozpočtové organizácie sú samostatné právnické osoby, zriadené mestom, ktoré sú napojené na rozpočet mesta svojimi príjmami a výdavkami. Rozpočtové organizácie hospodária samostatne
podľa rozpisu finančných prostriedkov zo schváleného rozpočtu mesta. Rozpočtová organizácia predkladá svojmu zriaďovateľovi účtovné výkazy štvrťročne, najneskôr do 15-teho dňa v mesiaci po skončení štvrťroka v zmysle platnej legislatívy.
2. Príspevkové organizácie sú samostatné právnické osoby, zriadené mestom, ktoré sú na rozpočet mesta napojené príspevkom a ktorých menej ako 50 % nákladov je pokrytých tržbami. Príspevkové organizácie hospodária samostatne podľa rozpočtu nákladov a výnosov. Rozpočet príspevkových organizácií zahŕňa aj príspevok z rozpočtu mesta, prostriedky vlastných finančných fondov a prostriedky prijaté od iných subjektov. Príspevkové organizácie sú povinné dosahovať príjmy určené svojím rozpočtom, plniť záväzné ukazovatele určené zriaďovateľom a zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a efektívnosť vynaložených nákladov.
3. Príspevková organizácie môže nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, vykonávať podnikateľskú činnosť len so súhlasom mesta, iba ak plní úlohy určené mestom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané touto činnosťou používajú príspevkové organizácie na skvalitnenie služieb v oblasti hlavnej činnosti. Výnosy a náklady na túto činnosť sa sledujú na samostatnom bežnom účte. Príspevková organizácia predkladá zriaďovateľovi štvrťročne, najneskôr do 15-teho dňa v mesiaci po skončení štvrťroka v zmysle platnej legislatívy účtovné výkazy.
4. Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami rozpočtovej a príspevkovej organizácie zodpovedá riaditeľ organizácie. Riaditeľ organizácie môže realizovať presuny rozpočtových prostriedkov v rámci Ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 630 (bežné výdavky, okrem miezd a odvodov), pričom nesmie narušiť vyrovnanosť rozpočtu. Presuny sa nesmú týkať záväzných ukazovateľov a limitov rozpočtu.
5. Pri svojom hospodárení nemôže rozpočtová a príspevková organizácia robiť opatrenia, ktoré nie sú kryté rozpočtom, ak ich úhrada vopred nie je krytá rozpočtovým opatrením.
6. Príspevková organizácia môže tvoriť osobitné fondy, zostatky fondov koncom roka neprepadávajú.
7. Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom sú povinné viesť mimo sústavy účtovníctva aj operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach v priebehu roka.

§14
Účinnosť

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. 02. 2015, uznesením číslo 20/1502.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 03. 2015.
3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 8/2011 o časovom harmonograme pri tvorbe rozpočtu mesta, pôsobnosti jednotlivých subjektov v rozpočtovom procese a úprave niektorých súvisiacich záležitostí.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 28. 01. 2015 do 11. 02. 2015.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 01. 03. 2015.

Zdieľať tento príspevok.