Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, termín: 28. 2. 2015

Dotačná komisia zasadala dňa 11.3.2015

Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Eva Hrončová

Oblasť kultúra: 12.377,- €

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 €

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 9.901,60 €

  1. celoslovenský alebo medzinárodný význam a má uskutočnených 5 ročníkov po sebe 85%= 8.416,30 €
Organizácia Celkové náklady Žiadaná dotácia Schválená suma Cieľ projektu      
Bašta Musica 2300 800 800 Kremnická Bašta 2015-cestovné, ubytovanie
KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. 171.800 10.000 7.000 Kremnické gagy 2015-35.ročník- organizačno-technické zabezpečenie
Knižnica J. Kollára 650 250 300 Noc s Andersenom – 14.ročník
OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici 1.500 1.000 600 Prednášam teda som…2015 – ubytovanie

 

  1. mestský alebo regionálny význam 5% = 495,10 €
Organizácia Celkové náklady Žiadaná dotácia Schválená Suma Cieľ projektu      
Matej Friebert 500 500 Guľky v Zechenterke NEMÁ PRÁVNU SUBJEKTIVITU

 

  1. celoslovenský alebo medzinárodný význam 5%= 495,10 €
  1. mestský alebo regionálny význam 4%= 396,10 €
Organizácia Celkové náklady Žiadaná dotácia Schválená Suma Cieľ projektu      
OZ 1115 722 361 0 Letné kino v Kremnici – náklady na projekcie
OZ 1115 1.226 368 180 Amfitheátrum 2015 – divadelné predstavenie, koncert
  1. iné kultúrne podujatie 1%= 99 €

C/Fond kultúry 10% = 1.237,70 €

Organizácia Celkové náklady Žiadaná dotácia Schválená Suma Cieľ projektu      
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica 860 300 200 Letný biblický tábor – organizačno technické zabezpečenie
Farnosť Kremnica – Rímskokatolícka cirkev 2.140 763 400 Detský tábor pre deti 1.-4.ročníka – organizačno-technické zabezpečenie
Farnosť Kremnica – Rímskokatolícka cirkev 2.220 720 400 Detský tábor pre deti 5.-9. ročník – organizačno-technické zabezpečenie
Knižnica J. Kollára 5.000 1.000 200 Obnova a doplnenie knižného fondu
SOS Kremnica 680 476 200 Vydanie 2 čísel časopisu Kremnický letopis 2015
Slovenský zväz telesne postihnutých 300 250 150 Charitatívna činnosť „Od srdca k srdcu“-potraviny pre Jánsky guláš a vianočnú kapustnicu
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 90 90 90 „Úcta jubilejúcich členov ZO“-kvety, darčeky
ZO ZDS – DIAKREM Kremnica 400 200 0 XXV. Diabetologické dni – cestovné

 

OBLASŤ Telesná kultúra: 12.877,- €/ – BS 2.500 zostatok 10.377 €

    A/Fond mládežníckeho športu= 3.992 €

Organizácia Celkové náklady Žiadaná Suma Schválená Suma Cieľ projektu      
Mestský klub lyžiarov 1.908 Mládežnícky šport
SKI KLUB Kremnica 830 Mládežnícky šport
Športový klub futbalu 785 Mládežnícky šport
Športový klub tenisu 276 Mládežnícky šport
TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel 193 Mládežnícky šport

 

B/ Fond úhrady nákladov na energie = 3.992 €

Organizácia Celkové náklady Žiadaná Suma Schválená Suma Cieľ projektu      
Mestský klub lyžiarov 3.289 1.644 500 Elektrická energia
Športový klub futbalu 2.079 1.559,25 1.559 Elektrická energia – futbalové ihrisko
Športový klub futbalu 400 300 300 Voda – futbalové ihrisko
Športový klub tenisu 800 500 300 Elektrická energia, voda
TJ Kremnica – kolkáreň 484 363 363 Elektrická energia – kolkáreň

                                                              

C/ Fond športových podujatí = 3.992 €/- BS 2.500 zostatok = 1.492 €

(čerpané TJ BS 2.500 €)

Organizácia Celkové náklady Žiadaná Suma Schválená Suma Cieľ projektu      
FRST CREW Kremnica 15.000 1.000 800 BIG AIR 7.2.2015 – organizačno technické zabezpečenie
Mestský klub lyžiarov 4.000 2.000 363 Majstrovstvá SR 7.-8.2.2015
Mestský klub lyžiarov 10.000 5.000 1.500 Veľká cena Kremnice“ 28.2.-1.3.2015
TJ Kremnica, kolkársky oddiel 420 250 0 Kolkárska súťaž – cestovné
TJ Kremnica, volejbalový oddiel 4.000 600 300 Memoriál Jozefa Hrúzu – úprava ihrísk,ceny

                                                                                                                

D/ Fond športu= 901 €

Organizácia Celkové náklady Žiadaná Suma Schválená Suma Cieľ projektu      
Mestský klub lyžiarov 2.500 1.000 300 Zabehni zdravie – cestovné, štartovné čísla, propagácia
Šachový klub Mestské lesy Kremnica 1.800 1.080 100 80.rokov šachu – ceny

 

Dotačná komisia žiada všetkých, ktorí predkladajú žiadosti o dotácie o dodržiavanie VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica a dôsledné predkladanie vyúčtovania, v opačnom prípade budú vylúčení zo zoznamu žiadateľov.

 

Mgr. Alexander Sekaj, predseda dotačnej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.