VZN 4/2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 4/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na časti územia mesta Kremnica

Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o obecnom zriadení“), v spojení s § 4 ods. 3 písm. h), n) zákona o obecnom zriadení a s § 2 ods. 5, 6 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 219/1996 Z.z.“), vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „nariadenie“)je v záujme zabezpečenia verejného poriadku v meste Kremnica ustanoviť zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na časti územia mesta Kremnica.

2) Toto nariadenie vymedzuje časti územia mesta Kremnica, ktoré sú verejne prístupnými miestami, na ktorých je zakázané požívanie alkoholických nápojov.

3) Alkoholickými nápojmi na účely tohto nariadenia sú: liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.

Článok 2
Zákaz požívania alkoholických nápojov

1) Zakazuje sa požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v časti územia mesta Kremnica, ktorá je vymedzená názvami ulíc a verejných priestranstiev. Názvy ulíc a verejných priestranstiev vymedzenej časti mesta sú uvedené v prílohe tohto nariadenia.

2) Tento zákaz požívania alkoholických nápojov platí denne v čase od 6,00 hod do 04,00 hod nasledujúceho dňa.

Článok 3
Výnimky zo zákazu požívania alkoholických nápojov

1) Zákaz požívania alkoholických nápojov podľa článku 2 sa nevzťahuje na:
a) so súhlasom mesta Kremnica zriadené exteriérové sedenie pred prevádzkami pohostinských zariadení
b) organizované verejné kultúrne podujatie v súlade so zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
c) organizovaný príležitostný trh s povoleným predajom alkoholických nápojov
d) organizované verejné telovýchovné podujatie, športové podujatie a turistické podujatie v súlade so zákonom č. 479/2008 Z.z.. v znení neskorších predpisov

2) Tento zákaz sa taktiež nevzťahuje na dni 31. decembra a l. januára.

Článok 4
Kontrola a sankcie na úseku ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov

1) Mestská polícia v rozsahu svojich oprávnení vykonáva kontrolu dodržiavania zákazov, obmedzení a povinností na úseku ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov uvedených v zákone č. 219/1996 Z.z. Mestská polícia vykonáva aj kontrolu dodržiavania zákazu uvedeného v článku 2 tohto nariadenia. Mestská polícia oznamuje mestu porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.

2) Riaditeľ školy, riaditeľ školského zariadenia a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní oznámiť mestu požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov, a to s poukazom na ustanovenie § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) a b), v § 2 ods. 2 a v § 3 zákona č. 219/1996 Z.z. môže mesto uložiť pokutu od 165 € do 6 638 €.

4) Za porušenie zákazu v § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 219/1996 Z.z. maloletou osobou môže mesto uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33 €.

5) Za porušenie zákazu v § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z.z. mladistvou osobou do 18 rokov uloží jej mesto pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

6) Príslušníci mestskej polície sú oprávnení v rámci svojej pôsobnosti a podľa podmienok stanovených v zákone č. 219/1996 Z.z. vyzvať osoby na vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici dňa 16.04.2015 uznesením číslo 47/1504.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta Kremnica v budove Mestského domu v Kremnici od 17. apríla 2015 do 02. mája 2015.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 02. mája 2015.

Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta

Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 4/2015

Vymedzenie časti územia mesta, v ktorej sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov názvami ulíc a verejných priestranstiev

Štefánikovo námestie
Námestie SNP
Dolná ulica
Ulica Pavla Križku
Zechenterova ulica
Ulica Československej armády
Ulica Sama Chalupku
Matunákova ulica
Ulica Jula Horvátha
Angyalova ulica
Ulica Jána Kollára
Zámocké námestie
Zlatá ulica
Kutnohorská ulica
Kalvária
Zechenterova záhrada
Mestský dolný park
Staničný chodník
Parkovisko Jeleň

Zdieľať tento príspevok.