Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Kremnica zverejňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o majetku obcí“) zámer predať v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom:

– pozemok novovytvorené parcelné číslo CKN 351/6 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 m2. Parcela číslo CKN 351/6 bola vytvorená ako diel 6 s výmerou 2 m2 z parcely číslo EKN 2598/18 a diel 8 s výmerou 1 m2 z parcely číslo CKN 505/1 geometrickým plánom č. 34611771 – 21/2015 zo dňa 30. 03. 2015 Ingrid Daubnerovej Fronkovej, Zámocké námestie 587/44, 967 01 Kremnica.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že na pozemku parcela č. CKN 351/6 sa nachádza stavba, ktorá je majetkom Ingrid Daubnerovej Fronkovej, vlastníctvo ktorej nie je zapísané v katastri nehnuteľností.

Mesto Kremnica plánuje prevod tohto pozemku podľa zákona o majetku obcí najmenej za cenu vo výške podľa osobitného predpisu (vyhláška č. 492/2004 Zb. v znení neskorších predpisov).

Podľa znaleckého posudku č.12/2015 zo dňa 19. 05. 2015 všeobecná hodnota pozemku parcelné číslo CKN 351/6 s výmerou 3 m2 je 21,36 €.

Kúpna cena za pozemok parcelné číslo CKN 351/6 sa stanovuje vo výške 21,36 €.

Zámer bude zverejnený v čase od 03. 06. 2015 do 17. 06. 2015, t. j. 15 dní na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica

Print Friendly, PDF & Email