Zámer predaja pozemku – zverejnenie

Mesto Kremnica zverejňuje podľa § 9a ods. 2 a 5 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o majetku obcí“) zámer predať v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom:

– pozemok parcelné číslo CKN 1718 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 330 m2. Pozemok je evidovaný na liste vlastníctva mesta Kremnica č. 1388.

Mesto Kremnica plánuje predať tento pozemok priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona o majetku obcí najmenej za cenu vo výške podľa osobitného predpisu (vyhláška č. 492/2004 Zb. v znení neskorších predpisov).

Podľa znaleckého posudku č. 127/2015 zo dňa 11. 05. 2015 je všeobecná hodnota pozemku parcelné číslo CKN 1718 stanovená vo výške 1 660,- €.

Kúpna cena za pozemok parcelné číslo CKN 1718 sa stanovuje najmenej vo výške 2 640,- €.

Zámer bude zverejnený v čase od 19. 06. 2015 do 15. 07. 2015 na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta Kremnica, v regionálnom týždenníku MY Noviny Žiarskej kotliny, ktorý vyjde dňa 23. 06. 2015 a v Kremnických novinách, ktoré vyjdú dňa 26. 06. 2015.

Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 15. 07. 2015.

Ponuku je potrebné doručiť v písomnej forme v uzavretej obálke s heslom „Zámer predaja pozemku – Kremnica“ na adresu: Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica

Print Friendly, PDF & Email