VZN 5/2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 5/2015, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1
Úvodné ustanovenie

(1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „nariadenie“) je určenie výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica od 1. 9. 2015.

Článok 2
Určenie výšky príspevkov

(1) Výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 1. 9. 2015 je nasledovná:

Názov zariadenia                                                                   Spôsob vyučovania Od 1. 9. 2015
Materská škola
deti do 3 rokov 30 €/mes.
–  deti od 3 rokov 15 €/mes.
Základná umelecká škola
Hudobný odbor – prípravné štúdium kolektívne s nástrojom 6 €/mes.
                               – základné štúdium Individuálne 6 €/mes.
                               – obligátny nástroj Individuálne 3 €/mes.
                               – ŠpD individuálne 12 €/mes.
                               – základné štúdium miešané 6 €/mes.
HD – prípravné štúdium kolektívne 6 €/mes.
     – základné štúdium miešané 9 €/mes.
TO, LDO, VO, HD – ŠpD kolektívne 12 €/mes.
Všetky odbory – 2. odbor individuálny i kolektívny 15 €/mes.
Centrum voľného času
– základný poplatok 2 €/mes.
Osobitné záujmové útvary
– plávanie, tenis, hra na gitare,   karaoke, angličtina, varíme- pečieme, lyžovanie 5 €/mes.
Kurzy pre dospelých
– cudzí jazyk, gramotnosť PC 5 €/mes.
Kurzy pre dôchodcov 2 €/mes.
Školské kluby detí 4 €/mes.
 
Školské jedálne – materské školy
Príspevok na dieťa – stravná jednotka 1,19 €/deň
– stravná jednotka – desiata + obed 0,96 €/deň
Príspevok zamestnanca 1,19 €/obed
+ doplatok zamestnávateľa   a na potraviny 0,27 €/obed
+ režijné náklady + 0,86 €/obed
+ sociálny fond 0,30 €/obed
Platba za samostatnú desiatu 0,28 €/desiata
Režijné náklady – obed dieťa 2 €/mes.
 
Školské jedálne – základné školy
Stravníci 6 – 11 rokov 0,95 €/obed
Stravníci 11 – 15 rokov 1,01 €/obed
Stravníci 6 – 15 režijné náklady 2,50 €/mes.
Stravníci stredná škola 1,12 €/obed
+ režijné náklady – obed + 0,86 €/obed
Dospelí stravníci zamestnanci školy 0,89 €/obed
+ doplatok zamestnávateľa a na potraviny + 0,23 €/obed
+ režijné náklady – obed + 0,86 €/obed

Článok 3
Zníženie alebo odpustenie príspevkov

(1) Žiaci , ktorí odovzdajú vzdelávací poukaz do CVČ, majú 25 % zľavu poplatku.
(2) Účastníci, ktorí navštevujú dva a viac útvarov v CVČ, uhrádzajú prioritne najvyšší poplatok a v ostatných útvaroch majú 50 % zľavu z výšky poplatku daného útvaru.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 96/1506 zo dňa 18.06. 2015.
(2) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 2/2011 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01. 09. 2011 v znení všeobecne záväzných nariadení mesta Kremnica č. 6/2011, 1/2013, 2/2013, 4/2013 a 5/2014.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.09.2015.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta Kremnica v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 26. 06. 2015 do 10. 07. 2015.

Print Friendly, PDF & Email