Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh je predkladaný na obdobie 2. polroka 2015.

Pravidelná kontrolná činnosť:

• kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Kremnice priebežne počas roka 2015

Kontrolná činnosť:

• kontrola inventarizácie príspevkových organizácií mesta Kremnica za rok 2014

• kontrola inventarizácie škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za rok 2014

• kontrola inventarizácie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za rok 2014

Ostatná kontrolná činnosť:

• kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva

Stanoviská a iné činnosti:

• vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Kremnice na rok 2016 – 2018,
• návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016,
• spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN,
• zvyšovanie odbornej kvalifikácie.

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Kremnici, dňa 24. 08. 2015
Ing. Kirková Beata, hlavná kontrolórka

Print Friendly, PDF & Email