VZN 7/2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica sa dopĺňa nasledovne:

1. V článku 1 sa doterajší text dopĺňa textom:

Základná umelecká škola
Umelecký odbor Štúdium Spôsob vyučovania Príspevok rodičov/mesačne
VO, TO, LDO prípravné kolektívne 6
VO, TO, LDO základné kolektívne 6

 

Článok 2

Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 134/1509 zo dňa 10. 09. 2015.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta Kremnica v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 21. 09. 2015 do 05. 10. 2015.
2. Príspevok podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa bude platiť od 01.09.2015.

Print Friendly, PDF & Email