VZN 9/2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 9/2015, o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

Mesto Kremnica podľa s ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie :

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Kremnica.
2. Mesto Kremnica je zriaďovateľom nasledovných základných škôl:
a) Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
b) Základná škola Pavla Križku, Ul. Pavla Križku 392/8, Kremnica

Článok 2
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

2. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej lez „Zápis“) v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica bude prebiehať v jeden deň v roku, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, pre všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

3. Termín, čas a miesto zápisu určí riaditeľ základnej školy najneskôr do 15. apríla príslušného
roka.

4. Riaditelia základných škôl obvyklým spôsobom zverejnia miesto, čas a ďalšie podrobnosti o
zápise detí do 1. ročníka najneskôr 15 dní pred termínom zápisu.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 177/1511 zo dňa 26. 11. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta Kremnica v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 27. 11. 2015 do 11. 12. 2015.

Zdieľať tento príspevok.