VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

 

     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „nariadenie“) je určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia od 1. 1. 2016 (ďalej „dotácia“) pre školy a školské zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica a pre neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Kremnica.

Článok 2
Vymedzenie subjektov na poskytnutie dotácie

1. Dotácie podľa tohto nariadenie sa poskytujú týmto subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica:
a) Základná umelecká škola J. L. Bellu, Angyalova ul. 419/35, Kremnica s elokovaným
pracoviskom Jastrabá 188
b) Centrum voľného času, Angyalova ul. 401/26, Kremnica
c) Materská škola, Dolná ul. 57/37, Kremnica s elokovaným pracoviskom na Ul. J.
Langsfelda 695/7 v Kremnici
d) Školské jedálne, ktoré sú súčasťou základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kremnica
f) Školské kluby detí základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

2. Dotácie podľa tohto nariadenie sa poskytujú týmto neštátnym školám a školským zariadeniam, ktoré sú zriadené na území mesta Kremnica:
a) Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Kremnici, Dolná ul. 49,
Kremnica
b) Súkromná základná umelecká škola pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
c) Súkromná školská jedáleň pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
d) Súkromná materská škola pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
e) Súkromný školský klub detí pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
f) Školský internát pri Súkromnom 8-ročnom gymnáziu pri eMKLube, Dolná ul. 48/19,
Kremnica.

Článok 3
Určenie výšky a spôsobu poskytnutia dotácie

1. Mesto poskytne dotáciu príjemcovi podľa článku 2 mesačne vo výške 1/12 dotácie na
príslušný kalendárny rok, najneskôr do 20. dňa príslušného mesiaca.
2. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roka, je príjemca povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31. 12. príslušného kalendárneho roka.
3. Výška dotácie na dieťa/žiaka príslušného zariadenia je uvedená v prílohe tohto nariadenia.
4. Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka a to v závislosti od zmien nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. So súhlasom mesta Kremnica je možné z normatívnych prostriedkov financovať aj kapitálové výdavky.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica bolo schválené uznesením
MsZ č. 3/1602 zo dňa 11. 02. 2016.
3. Zrušuje sa všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015.

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík,

primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 12.2. 2016 do 26.2. 2016.

2. Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa postupuje počnúc od 01. 01. 2016.

Iveta Ceferová,

zástupkyňa primátora

Príloha k VZN č.: 2/2016

Základná umelecká škola a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

 

1 2 3 4 5
Počet detí/žiakov K 15. 9. 2016 Dotácia na     dieťa/žiaka v € v r. 2016 Dotácia spolu v r. 2016 Dotácia na VVP v zmysle § 6, ods.13 zákona č. 596/2003 Z.z. Výška dotácie do rozpočtu 2016 celkom
ZUŠ J. L. Bellu – ind. 138
                – skupinová 211
ZUŠ spolu: 349 460 160 540 84 186 244 726
MŠ Dolná 157 1 293 203 001 106 458 309 459
SKD 494 94

46 436

41 779  88 215
CVČ 479 65 31 135 37 485 68  620
ŠJ – ZŠ 494 95 46 930 36 880 83 810
Spolu:   448 042 306 788 794 830

 

Neštátne zariadenia zriadené na území mesta Kremnica

1 2 3 4 5
Počet detí/žiakov K 15. 9. 2016 Dotácia na      dieťa/žiaka v € v r. 2016 Dotácia spolu v r. 2016 Dotácia na VVP v zmysle § 6, ods.13 zákona č. 596/2003 Z.z. Výška dotácie do rozpočtu 2016 celkom
SCŠPP 676 118 79 769 79 769
eMKLub
ZUŠ individuálna 63
        skupinová 66
ZUŠ spolu: 129 405 52 245 52 245
18 1138 20 484 20 484
ŠKD  65 83 5 395 5 395
ŠJ – ZŠ 57 84 4 788 4 788
Škol. internát 8 884 7 072 7 072
eMKLub spolu: 89 984 89 984
Súkromné zariadenia spolu:   169 753 169 753

 

Print Friendly, PDF & Email