VZN 13/2012

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 13/2012 o podrobnostiach vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi. Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Toto VZN upravuje náležitosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 401/1998 Z.z.“) a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja vrátane vyčlenenia prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje ustanovenie odseku 4.

(2) Znečisťujúcimi látkami na účely tohto nariadenia sú látky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k zákonu č. 401/1998 Z. z.

(3) Malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej „MZZO“) sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW a ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja znečisťovania a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.

(4) Na účely tohto nariadenia je prevádzkovateľom MZZO právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

Čl. 2
Povinnosti prevádzkovateľov MZZO

Prevádzkovatelia MZZO sú povinní:

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať MZZO v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou,

b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám k MZZO za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,

c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,

d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať príslušným orgánom ochrany ovzdušia údaje, ktorých rozsah ustanoví vykonávací predpis, a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,

e) neprekročiť tmavosť dymu,

f) dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,

g) podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja podľa § 31 ods. 2 a predkladať obci potrebné podklady,

h) oznámiť do 15 dní zmenu prevádzkovateľa (z dôvodu kúpy alebo prenájmu) prevádzkovej jednotky, vrátane názvu, adresy, telefónneho čísla nového prevádzkovateľa, zánik MZZO a dôvod jeho zániku.

Čl. 3
Náležitosti oznámenia prevádzkovateľa MZZO

Prevádzkovateľ MZZO je povinný oznámiť každoročne do 15. februára Mestskému úradu v Kremnici za každý MZZO údaje potrebné na zistenie škodlivosti vypúšťanej znečisťujúcej látky a o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku, a to:
a) príkon alebo veľkosť prevádzkovaného zdroja,
b) druh používaného paliva alebo suroviny, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú,
c) množstvo spotrebovaného paliva alebo látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú,
d) počet prevádzkových hodín za uplynulý rok,
e) množstvo spracovaného alebo spotrebovaného materiálu, z ktorého znečisťujúce látky vznikajú,
f) množstvo a druh skladovaného materiálu, z ktorého znečisťujúce látky vznikajú,
g) druh stavieb, zariadení a činností výrazne znečisťujúcich ovzdušie.

Čl. 4
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

(1) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia podľa § 1 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO na území mesta Kremnica.

(2) Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované MZZO v meste Kremnica a jeho maximálna výška je 663,87 eura.

(3) O konkrétnej výške poplatku prevádzkovateľa MZZO rozhoduje mesto samostatným rozhodnutím.

(4) Výška poplatku prevádzkovateľa MZZO je závislá od:
a) príkonu alebo veľkosti prevádzkovaného zdroja,
b) druhu používaného paliva alebo suroviny, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú,
c) množstva spotrebovaného paliva alebo látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú,
d) množstva spracovaného alebo spotrebovaného materiálu, z ktorého znečisťujúce látky vznikajú,
e) množstva skladovaného materiálu, z ktorého znečisťujúce látky vznikajú,
f) druhu stavieb, zariadení a činností výrazne znečisťujúcich ovzdušie.

(5) Postup pre stanovenie výšky poplatku a určenie prevádzkovateľov MZZO oslobodených od poplatkov je uvedený v prílohe tohto nariadenia, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

(6) Poplatok sa platí jednorázovo vždy najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení výšky poplatku.

(7) Poplatky platené prevádzkovateľmi MZZO sú príjmom rozpočtu mesta a stávajú sa súčasťou mestského fondu životného prostredia. Ich použitie je účelovo viazané na ochranu životného prostredia mesta a na zabezpečenie výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia mestom.

Čl. 5
Oslobodenie od poplatku

(1) Od poplatku sú oslobodení podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. títo prevádzkovatelia MZZO:
a) prevádzkovatelia MZZO vo vlastníctve alebo v správe mesta Kremnica, príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených Mestom Kremnica,
b) prevádzkovatelia MZZO v predškolských zariadeniach, školských a zdravotníckych zariadeniach.

Týmto prevádzkovateľom sa poplatok nebude vyrubovať a nemajú povinnosť každoročne do 15. februára nahlasovať údaje.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

(1) Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. a určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa § 6 ods. 6 citovaného zákona uloží mesto prevádzkovateľovi MZZO pokutu do 663,87 eura. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto (orgány mesta) o porušení povinností dozvedelo, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.

(2) Zrušuje sa VZN č. 8/2003 a VZN č. 9/2008.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 259/1212 zo dňa 06. decembra 2012.

 

 

RNDr. Zuzana Balážová
primátorka mesta

 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v dobe od 10.12.2012 do 24.12.2012.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

 

 

Príloha k VZN číslo 13/2012

Postup pre stanovenie výšky poplatkov pre prevádzkovateľov MZZO na území mesta Kremnica a určenie prevádzkovateľov oslobodených od poplatkov

Stanovenie výšky poplatku

(1) Energetické zdroje
Výška poplatku podľa palivovej základne, množstva a druhu spotrebovaného paliva za predchádzajúci rok

a) Tuhé fosílne palivá (uhlie, koks…)

Množstvo spotrebovaného paliva v kg Výška poplatku v €
0-1000 20
1001-5000 30
5001-10 000 50
10 001-50 000 200
50 001- a viac 400

 

b) Tekuté palivá (nafta, vykurovacie oleje,…)

Množstvo spotrebovaného paliva v kg Výška poplatku v €
0 – 4 000 30
4 001 – 6 000 70
6 001 – 10 000 120

 

c) Plynné palivá (zemný plyn, propán – bután…)

Množstvo spotrebovaného paliva Výška poplatku v €
v m3 v l
0 – 10 000 0 – 5 000 10
10 001 – 20 000 5 001 – 10 000 20
20 001 – 30 000 10 001 – 20 000 30
30 001 – 50 000 20 001 – 30 000 50
50 001 a viac 30 001 a viac 80

 

d) Drevo a drevené brikety

Množstvo spotrebovaného paliva v m3 (drevo) a v tonách (drevené brikety) Výška poplatku v €
0 – 30 10
31 – 50 20
51 a viac 30

 

 

(2) Zariadenia technologických výrob

a) Stolárske dielne s projektovanou kapacitou do 50 m3 spracovaného dreva za deň

Množstvo spracovaného dreva v m3 za deň Výška základného poplatku v €
do 5 15
5,1 – 25 50
25,1 a viac 100

 

b) Lakovne s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel do 600 kg za rok

Množstvo spotrebovaných náterových hmôt v kg Výška základného poplatku v €
0 – 200 30
201 – 300 40
301 a viac 50

 

c) Zvarovne paušálnou sumou 10 € za rok.

d) Nanášanie povlakov s použitím práškových hmôt bez použitia organických rozpúšťadiel s projektovanou spotrebou práškovej hmoty do 1000 kg za rok

Množstvo spotrebovaných náterových hmôt v kg Výška základného poplatku v €
do 300 20
301 – 600 30
601 – 1 000 50

 

(3) Skládky materiálov

Výška poplatku podľa veľkosti plochy skládky

Plocha skládky v m2 Výška poplatku v €
0 – 100 10
101 – 300 25
301 – 500 50
501 a viac 100

 

(4) Stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie

1. Domové čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou do 5000 EO: 20 €

2. Čistiarne priemyselných odpadových vôd s projektovanou kapacitou do 2000 EO: 50 €

3. Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest

a) ošípané s hmotnosťou nad 30 kg do 250 ks 20 €
b) ošípané s hmotnosťou nad 30 kg 250 – 500 ks 40 €
c) prasnice do 50 ks 20 €
d) prasnice 50 – 100 ks 40 €
e) hydina do 2 500 ks 20 €
f) hydina 2 500 – 5 000 ks 40 €
g) hovädzí dobytok do 100 ks 10 €
h) hovädzí dobytok 100 – 200 ks 20 €
i) ovce do 1 000 ks 10 €
j) ovce 1 000 – 2 000 ks 20 €
k) kone do 150 ks 10 €
l) kone 150 – 300 ks 20 €
m) kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá do 700 ks 20 €
n) kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá 700 – 1 500 ks 40 €

4. Zariadenia, ktoré nie sú uvedené v prílohe, budú hodnotené individuálne, na základe čoho budú určené poplatky.

Zdieľať tento príspevok.