VZN 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

VZN 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo  3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.  Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/203 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

 

Článok I

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 (ďalej „nariadenie“) o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia od 01. 01. 2016 (ďalej „dotácia“) pre školy a školské zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica a pre neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Kremnica, sa mení a dopĺňa nasledovne:

  1. V článku 2 Vymedzenie subjektov na poskytnutie dotácie sa v bode 2. dopĺňa nové písmeno g) v nasledovnom znení:  „g) Súkromné centrum voľného času „Nádvorie“
  1. Doterajšia príloha k nariadeniu číslo 2/2016 sa nahrádza novou prílohou, ktorá je prílohou tohto všeobecne záväzného nariadenia.

 

Článok II

  1. Dotácie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa aplikujú od 01.01.2016.
  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici dňa 17. 03. 2016 uznesením číslo 26/1603

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík,

primátor mesta

 

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici od 22. 03. 2016 do 07. 04. 2016.
  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 08. 04. 2016.

 

Iveta Ceferová

zástupkyňa primátora

Príloha

k VZN č.: 3/2016

 

Základná umelecká škola a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
1 2 3 4 5
Počet detí/žiakov

K 15. 9. 2015

Dotácia na      dieťa/žiaka v € v r. 2016 Dotácia spolu

v r. 2016

Dotácia na VVP v zmysle § 6, ods.13 zákona č. 596/2003 Z.z. Výška dotácie do rozpočtu 2016 celkom
ZUŠ J. L. Bellu – ind. 138
-skupinová 211
ZUŠ spolu: 349 460 160 540 79 151 239 691
MŠ Dolná 157 1 293 203 001 133 145 336 146
SKD 494 94 46 436 39 279 85 715
CVČ 479 65 31 135 38 091 69 226
ŠJ – ZŠ 494 95 46 930 38 580 85 510
Spolu:   488 042 328 246    816 288
Neštátne zariadenia zriadené na území mesta Kremnica
1 2 3 4 5
Počet detí/žiakov

K 15. 9. 2015

Dotácia na      dieťa/žiaka v € v r. 2016 Dotácia spolu

v r. 2016

Dotácia na VVP v zmysle § 6, ods.13 zákona č. 596/2003 Z.z. Výška dotácie do rozpočtu 2016 celkom
SCŠPP 676 118 79 769 79 769
eMKLub
ZUŠ individuálna 63
        skupinová 66
ZUŠ spolu: 129 405 52 245 52 245
18 1138 20 484 20 484
ŠKD  65 83 5 395 5 395
CVČ 37 57 2 109 2 109
ŠJ – ZŠ 57 84 4 788 4 788
Škol. internát 8 884 7 072 7 072
eMKLub spolu: 92 093 92 093
Súkromné zariadenia spolu:   171 862   171 862
Print Friendly, PDF & Email