Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 6.4.2016

Dotačná komisia zasadala dňa 6.4.2016

Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Eva Hrončová

Zoznam žiadostí

o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

termín: 29.2.2016

Oblasť kultúra: 12.377,- €

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 €

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 9.901,60 €

1. celoslovenský alebo medzinárodný význam a má uskutočnených 5 ročníkov po sebe 85%= 8.416,30 

číslo zmluvy Organizácia Celkové  náklady Žiadaná dotácia Schválená  suma Cieľ projektu      
1/2016 Bašta Musica 2300 800 400 Kremnická Bašta 2016 – cestovné
2/2016 KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. 150.000 10.000 5.000 Kremnické gagy 2016-36.ročník- organizačno-technické zabezpečenie
3/2016 Knižnica J. Kollára 500 250 200 Noc s Andersenom 2016 – 9.ročník
4/2016 OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici 1.500 1.000 500 Prednášam teda som…2016 – ubytovanie

 

2. mestský alebo regionálny význam  5% = 495,10 €

3. celoslovenský alebo medzinárodný význam  5%= 495,10 €

4. mestský alebo regionálny význam  4%= 396,10 €

5. iné kultúrne podujatie  1%= 99 €

 

C/Fond kultúry 10% = 1.237,70 €

číslo zmluvy Organizácia Celkové  náklady Žiadaná  dotácia Schválená  Suma Cieľ projektu      
5/2016 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica 1.340 350 100 celoslovenské valné zhromaždenie Spoločenstva evanjeĺických žien
6/2016 Knižnica J. Kollára 5.000 1.000 300 Nákup literatúry pre veľkých a malých
7/2016 SOS Kremnica 700 490 250 Vydanie 2 čísel časopisu Kremnický letopis 2016
8/2016 Slovenský zväz telesne postihnutých 300 225 150 Charitatívna činnosť „Od srdca k srdcu“-potraviny pre Jánsky guláš a vianočnú kapustnicu
9/2016 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 180 135 135 „Úcta jubilejúcim členom ZO“- kvety, darčeky

 

OBLASŤ Telesná kultúra: 12.877,- €

A/Fond mládežníckeho športu = 3.992 €

číslo  zmluvy Organizácia Celkové  náklady Žiadan  Suma Schválená Suma Cieľ projektu      
10/2016 Mestský klub lyžiarov 938 Mládežnícky šport
11/2016 SKI KLUB Kremnica 841 Mládežnícky šport
12/2016 Športový klub futbalu 1055 Mládežnícky šport
13/2016 Športový klub tenisu 568 Mládežnícky šport
14/2016 TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel 590 Mládežnícky šport

     

B/ Fond úhrady nákladov na energie = 3.992 €

číslo  zmluvy Organizácia Celkové náklady Žiadaná Suma Schválená Suma Cieľ projektu      
15/2016 Mestský klub lyžiarov 3.548 1.774 500 Elektrická energia –bunky na Skalke
16/2016 Športový klub futbalu 2.974 2.230 1.800 Elektrická energia, voda – futbalové ihrisko
17/2016 TJ Kremnica – kolkáreň 550 413 413 Elektrická energia – kolkáreň

                                                              

C/ Fond športových podujatí = 3.992 € 

číslo  zmluvy Organizácia Celkové náklady Žiadaná Suma Schválená Suma Cieľ projektu      
18/2016 Mestský klub lyžiarov 4.000 2.000 500 Majstrovstvá SR 5.2.-6.2.2016
19/2016 Mestský klub lyžiarov 10.000 5.000 500 Veľká cena Kremnice 2016“ 26.2.-28.2.2016
20/2016 Mestský klub lyžiarov 5.000 2.500 500 Slovenský pohár 17.1. a 14.2.2016
21/2016 TJ Biela stopa Kremnica 180.000 9.900 1.500 43. ročník Biela stopa 29.1.-31.1.2016
22/2016 TJ Kremnica, kolkársky oddiel 400 250 150 Reprezentácia v kolkárskej súťaži

                                                                                                                

D/ Fond športu = 901 €

Číslo  zmluvy Organizácia Celkové náklady Žiadaná Suma Schválená Suma Cieľ projektu      
23/2016 Mestský klub lyžiarov 3.000 500 500 Zabehni zdravie – Organizačno-technické zabezpečenie

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová                   Mgr. Alexander Sekaj, predseda dotačnej komisie

Zdieľať tento príspevok.