Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 31.08.2016, zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie

Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 31.08.2016, zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie

Dotačná komisia zasadala dňa 31.8.2016

Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská

Ospravedlnený: Mgr. Ing. Martin Novodomec

Zoznam žiadostí

o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

termín: 31.8.2016

Oblasť kultúra: 5.142,- €

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 €

 

 

číslo  zmluvy Organizácia Celkové  náklady Žiadaná  dotácia Schválená suma Cieľ projektu      
1. 28/2016 Dychová hudba Minciar 73,66 73,66 73,66 Vyúčtovanie nákladov  v Bellovom dome –elektrická energia

 

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 3.801,60 €

  1. celoslovenský alebo medzinárodný význam a má uskutočnených 5 ročníkov po sebe 85%= 2.316,30 €
  2. mestský alebo regionálny význam 5% = 495,10 €
  3. celoslovenský alebo medzinárodný význam 5%= 495,10 €
  4. mestský alebo regionálny význam 4%= 396,10 €
 

 

číslo  zmluvy Organizácia Celkové  náklady Žiadaná  dotácia Schválená  suma Cieľ projektu      
2. 29/2016 Knižnica Jána Kollára 485,30 400

 

300 7.ročník Kreatívnej knižnice – spotrebný materiál

 

  1. iné kultúrne podujatie 1%= 99 €

C/Fond kultúry 10% = 102,70 €

 

OBLASŤ Telesná kultúra 722,- €

    A/Fond mládežníckeho športu = 0 €

    B/ Fond úhrady nákladov na energie = 779 €                                                       

    C/ Fond športových podujatí = -158 €

    D/ Fond športu = 101 €

 

Číslo  zmluvy

Organizácia Celkové náklady Žiadaná suma Schválená suma Cieľ projektu      
3. 30/2016 TJ Kremnica 800 400

 

400 Zakúpenie Pec dec do posilňovne

Dotačná komisia odporúča navýšiť rozpočet 2017 – transfer nezisk.organizáciám – šport o 5.000€ aj kultúra o 5.000 €.

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová Mgr. Alexander Sekaj
predseda dotačnej komisie

 

 

Zdieľať tento príspevok.