O Z N Á M E N I E o prerokovaní návrhu ÚPN zóny

O Z N Á M E N I E o prerokovaní návrhu ÚPN zóny

Exif_JPEG_420

O Z N Á M E N I E
o prerokovaní  návrhu ÚPN zóny
„Veterník – Kremnica“

          Mesto Kremnica ako orgán územného plánovania v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečilo vypracovanie Návrhu ÚPN zóny „Veterník Kremnica“  a toto  podľa § 22 a § 23  stavebného zákona prerokúva.
Mesto Kremnica v zmysle § 23 stavebného zákona zverejňuje:

o z n á m e n i e
o prerokovaní  Návrhu ÚPN zóny
„Veterník – Kremnica“
Návrh je vystavený na Mestskom úrade, oddelení výstavby a životného prostredia Kremnica na verejné nahliadnutie po dobu
od 4. októbra 2016 do 2. novembra 2016.
Do návrhu ÚPN možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.kremnica.sk
Verejné prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie
sa uskutoční dňa 12. októbra 2016 o 16:00 hod.
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Kremnici.

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k návrhu prerokúvanej  územnoplánovacej dokumentácie na Mestský úrad Kremnica do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do
2. novembra 2016.

Ing. Martin Hudec  (reg. číslo 275)                                                  Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
osoba s odbornou spôsobilosťou                                                                  primátor mesta
pre obstarávanie ÚPD a ÚPP
Tel.:0903613612
Zverejnené dňa     04. 10. 2016
Zvesené dňa          03. 11. 2016

 

sprievodna_sprava_upn_zony_veternik_kremnica vykres_1_sirsie_vztahy_upn_z_veternik_kremnica zavazna_cast_upn_z_veternik_kremnica vykres_7_dolozka_co_upn_z_veternik_kremnica vykres_6_priestorova_regulacia_upn_z_veternik_kremnica vykres_5_energetika_telekomunikacie_upn_z_veternik_kremnica vykres_4_vodne_hospodarstvo_upn_z_veternik_kremnica vykres_3_verejna_doprava_upn_z_veternik_kremnica vykres_2_komplexny_urbanisticky_navrh_upn_z_veternik_kremnica schema_zavazna_cast_riesenia_upn_z_veternik_kremnica schema_verejnoprospesne_stavby__uzemia_upn_z_veternik_kremnica schema_rieseneho_uzemia_upn_z_veternik_kremnica schema_organizacne_clenenie_uzemia_upn_z_veternik_kremnica priecne_rezy_upn_z_veternik_kremnica dolozka_co_upn_zony_veternik_kremnica

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email