Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice č.7/2016 zmena a doplnok k č.5/2015,7/2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice č.7/2016 zmena a doplnok k č.5/2015,7/2015

Všeobecne záväzné nariadenia

mesta Kremnice č. 7/2016,

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015

_________________________________________________________________________

Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie :

Článok I

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015

sa mení nasledovne :

  1. V článku 2 Určenie výšky príspevkov sa doterajší text:
Názov zariadenia Spôsob vyučovania

Od 1. 9. 2015

Materská škola

deti do 3 rokov

30 €/mes.

  • deti od 3 rokov

15 €/mes.

nahrádza týmto textom:

Názov zariadenia Spôsob vyučovania

Od 1. 9. 2016

Materská škola

deti do 3 rokov

50 €/mes.

  • deti od 3 rokov

20 €/mes.

Článok II

Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 114/1609 zo dňa 08. 09. 2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík,

primátor mesta Kremnica

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta

v budove Mestského domu v Kremnici od 09. 09. 2016 do 23. 09. 2016.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2016.

Iveta Ceferová

zástupkyňa primátora

Print Friendly, PDF & Email