Zápisnica č. 16 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 14.11.2016

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,05 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnení: MUDr. Dana Blahyjová Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová

Program 

  1. Úvod
  2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
  3. Poskytnutie jednorázového príspevku a možnosť zápisu do poradovníka uchádzačov o mestský byt – Maroš B.
  4. Žiadosť o odklad termínu vypratania bytu – Emil G.

 

  1. Úvod

 Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila ich s programom dnešnej komisie.

 

  1. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

 Voľný 1 izbový byt Dolná 62/47

Uznesenie č. 130/2016

Komisia odporúča voľný 1 izbový byt Dolná 62/47 ponúknuť v poradí:

  1. Alena G.
  2. Denisa D..

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 

  1. Poskytnutie jednorázového príspevku a možnosť zápisu do poradovníka uchádzačov o mestský byt – Maroš B.

 Maroš B. je umiestnený v Detskom domove v Novej Bani od roku 2006 na základe rozsudku Okresného súdu, ktorý nariadil nad maloletým ústavnú starostlivosť. Podľa § 55 zákona  č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele rok pred dosiahnutím plnoletosti sa vypracúva plán prípravy na osamostatnenie mladého dospelého – v spolupráci DeD, MsÚ, SPODaSK.  Detský domom zisťuje, či je možné v budúcnosti (rok 2017) poskytnúť menovanému jednorazový príspevok a prípadne možnosť zápisu do poradovníka uchádzačov o mestský byt (v prípade jeho záujmu) a podmienky zápisu.

Uznesenie č. 131/2016

Komisia odporúča príspevkom sa zaoberať v roku 2017 a poskytnúť VZN č. 2/2010 o nájme bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Kremnica

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

  

  1. Žiadosť o odklad termínu vypratania bytu – Emil G.

Emil G. dňa 14.11.2016 písomne žiadal o odklad termínu vypratania bytu na čas aspoň po Vianociach.

Uznesenie č. 132/2016

Komisia opätovne odporúča exekučne vypratať mestský byt Emila G..

Za uznesenie hlasovala väčšina prítomných členov. Uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Predseda: Mgr. Eva Hrončová

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Print Friendly, PDF & Email