Zápisnica č.18 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 5.12.2016

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h
Ukončenie zasadnutia komisie: 16,30 h
Prítomní: Iveta Ceferová, Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Dana Blahyjová
Ospravedlnení:  MUDr. Radovan Junas, Mgr. Eva Hrončová

Program
1. Úvod
2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

1. Úvod

Na úvod Iveta Ceferová privítala prítomných a oboznámila ich s programom dnešnej komisie.

2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

Daniel G. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu
Uznesenie č. 134/2016
Komisia odporúča zapísať Daniela G.  do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Voľný 1 izbový byt Dolná 62/47
Ing. Jana Tomová požiadala o predĺženie termínu a zníženie prvotného vkladu za byt pridelený 14.11.2016 Alene G.
Uznesenie č. 135/2016
Komisia neodporúča predĺžiť termín a znížiť prvotný vklad za byt pridelený Alene G.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Uznesenie č. 136/2016
Komisia odporúča voľný 1 izbový byt Dolná 62/47 ponúknuť v poradí:
1. Daniel G.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Ján M. – žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy
Komisia vykonala obhliadku predmetného bytu a skonštatovala, že byt bol odovzdaný nájomcovi do užívania 18.09.2014 a do dnešného dňa nie je užívaný. V čase obhliadky nájomca vykonával stavebné úpravy a udržiavacie práce v zmysle oznámenia k ohláseniu stavebných úprav zo dňa 18.02.2015.
Uznesenie č. 137/2016
Komisia odporúča osloviť právnu zástupkyňu Mestského bytového podniku, aby posúdila opodstatnenosť podanej žiadosti vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti nájomca byt neužíva.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Ján M. – žiadosť o kúpu bytu
Uznesenie č. 138/2016
Komisia neodporúča schváliť odpredaj bytu, nakoľko podľa ustanovenia § 16 ods. (1) Zákona NR SR č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení môže vlastník domu byt, ktorého je nájomcom fyzická osoba previesť do vlastníctva len tomu nájomcovi, ak nie je nájom bytu dohodnutý na určitý čas.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Ján M. – žiadosť o súhlas k trvalému pobytu
Uznesenie č. 139/2016
Komisia odporúča udeliť súhlas k trvalému pobytu žiadateľovi.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 

Iveta Ceferová
Zapísala: Ing. Lenka Reichlová

Print Friendly, PDF & Email