Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 14.12.2016 v Kremnici

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny
Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová

Program:
1. Privítanie
2. Prerozdelenie finančných prostriedkov z dohodovacieho konania 2016
3. Rôzne
4. Záver

K bodu č. 1
Predseda komisie Mgr. Alexander Sekaj privítal prítomných a oboznámil ich s programom komisie, vysvetlil, že na návrh komisie v novembri 2016 sa členovia komisie stretávajú k prerozdeleniu financií z dohodovacieho konania 2016.

K bodu č. 2:
Mgr. Kríž vysvetlil, že k 1. 9. 2016 spravili nepopulárne opatrenia v škole a znížili stav pedagogických zamestnancov o 3 pedagogických a o 2 nepedagogických zamestnancov. Napriek tomu bez dohodovacieho konania finančné prostriedky na tarifné platy zamestnancov boli nepostačujúce a chýbalo im 10.685 €. O financie na tarifné platy museli požiadať aj zo ZŠK a to výške 23 477 € najmä z dôvodu zaradenia zamestnancov do vyšších platových stupňov a tiež do vyšších platových tried, ako pokrývali normatívy, ktoré im boli schválené MŠVVaŠ SR. Riaditelia základných škôl sa vzájomne dohodli o prerozdelení finančných prostriedkov z dohodovacieho konania na základe informácií zverejnených stránke MŠVVaŠ SR nasledovne:
1. V prvom rade pokryť požiadavky na tarifné platy
2. Zvyšok finančných prostriedkov na osobné príplatky a odmeny zamestnancov po dohode riaditeľov prerozdeliť nasledovne:
ZŠA 17.081 €
ZŠK 11.578 €
Celkove majú byť finančné prostriedky  z dohodovacieho konania prerozdelene nasledovne:
ZŠA – 44 %
ZŠK – 56 %

Uznesenie č. 1:
Komisia športu, školstva a práce s mládežou odporúča prerozdelenie finančných prostriedkov na tarifné platy, osobné príplatky a odmeny zamestnancov oboch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa návrhu a dohody riaditeľov oboch škôl.

K bodu rôzne:
Mgr. Kríž požiadal o možnosť vrátiť finančné prostriedky vrátené zo zdravotných poisťovní, ktoré boli zaslané na účet zriaďovateľa vo výške 1.060,70 € o využitie na tarifné platy zamestnancov ŠJ ZŠA.
Mgr. Zlatošová vysvetlila, že mesto Kremnica zatiaľ tieto finančné prostriedky drží na účte mesta a čaká na metodiku ich prerozdelenia. Po doručení informácií z OU V BB budú postupovať podľa pokynov.

Mgr. Sekaj informoval o stretnutí s okresnou hygieničkou p. Zajacovou a zisťovala jej názor na zlúčenie školských jedální, ako bolo navrhované poslancami. P. Zajacová sa vyjadrila, že mnohé mestá zlúčili školské jedálne a teraz zistili, že je to pre nich nielen technicky, ale ja finančne náročnejšie. Prisľúbila, že spraví v našich jedálňach audit a o výsledkoch nás bude informovať.

Ing. Mgr. Slašťanová navrhla, aby z finančných prostriedkov na osobné ohodnotenie a odmeny boli najprv vyčlenené financie na navýšenie miezd nepedagogických zamestnancov od 1. 9. 2016, tak ako boli navýšené pre zamestnancov pedagogických z MŠVVaŠ SR. Až potom budú ostatné finančné prostriedky prerozdelené na osobné ohodnotenie a odmeny všetkých zamestnancom.

Po vyčerpaní bodov programu sa vedúci komisie poďakoval prítomným za účasť a komisiu ukončil.

Zapísala:

Mgr. Hana Zlatošová
sekretárka komisie

Mgr. Alexander Sekaj
predseda komisie

Mgr. Peter Weis
člen komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email