Zápisnica č. 18 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 16.01.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,35 h
Ukončenie zasadnutia komisie: 16,15 h
Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas
Ospravedlnení:  –
Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová

Program

1. Úvod
2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
3. Nájomníci bytového domu Dolná ulica 62/47
4. Návrh nového VZN Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb – Zdenka L.

1. Úvod

Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila prítomných  s programom dnešnej komisie.

2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

Žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov – Mária S.
Uznesenie č. 134/2017
Komisia odporúča zapísať Máriu S. do zoznamu uchádzačov.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov – Eríin K.
Uznesenie č. 135/2017
Komisia odporúča zapísať Ervína K. do zoznamu uchádzačov.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Žiadosť o súhlas k trvalému pobytu – Eugen S.
Uznesenie č. 136/2017
Komisia odporúča udeliť súhlas Eugenovi S. k trvalému pobytu na Matunákovej ulici 378.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov – Vladimír F.
Uznesenie č. 137/2017
Komisia odporúča zapísať Vladimíra F. do zoznamu uchádzačov.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

3. Nájomníci bytového domu Dolná ulica 62/47

Na komisiu sa osobne dostavili rodiny Š. a P., ktoré majú problémy medzi sebou v bytovke na Dolnej ulici 62/47, kvôli slovnému (až fyzickému) napádaniu. Všetci prítomní boli upozornení na skutočnosť, že nájomné zmluvy majú podpísané na 1 mesiac a že ak porušia podmienky (budú robiť výtržnosti),  riaditeľka Mestského bytového podniku s nimi nepredĺži zmluvu a budú musieť opustiť byt bez náhrady ďalšieho bývania.

Uznesenie č. 138/2017
Komisia odporučila riaditeľke Mestského bytového podniku v prípade výtržností nepredĺžiť zmluvy.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

4. Návrh nového VZN Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb – Zdenka L.

Zdenka L. predložila  na základe vlastných negatívnych skúseností s podnikateľskými subjektmi, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na území mesta (Caffé Korzo) návrh nového VZN a návrh na doplnenie VZN číslo 5/2011 – Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
Uznesenie č. 139/2017
Komisia zobrala na vedomie návrh nového VZN Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb a odporučila návrh predložiť právnikovi mesta.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Predseda: Mgr. Eva Hrončová

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Print Friendly, PDF & Email