Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže v Kremnici zo dňa 16. 01. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny

Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová

Program:

1. Privítanie
2. Informácie Ing. Sikoraia ohľadne podania projektu na rekonštrukciu kúrenia v telocvični ZŠA
3. prípravu VZN o dotáciách na školské zariadenia
4. VZN – zmena poplatkov v CVČ
5. Distribúcia elektriny a vody – zmeny
6. Podujatia škôl a ŠZ do kalendára mesta
7. Bežkotúlky – info o natáčaní
8. Rôzne
9. Záver

K bodu č. 1
Predseda komisie Mgr. Alexander Sekaj privítal prítomných a oboznámil ich s programom komisie a hneď v úvode sa informoval ohľadne rekonštrukcie dolnej telocvične.

K bodu č. 2:
Ing. Sikorai oboznámil členov komisie s krokmi a obsahom listu, ktorý oddelenie výstavby zaslalo firme TERST, ktorá z iniciatívy riaditeľa školy predložila prvotné vyjadrenia k stavu kúrenia v telocvični školy. Vedúci oddelenia tiež informoval, že firma napriek telefonickým a mailovým požiadavkám do dnešného dňa nepredložila požadovaný materiál. Bez týchto dokladov nie je možné spracovať elektronický formulár žiadosti ma MŠVVaŠ SR na riešenie havarijného stavu kúrenia v telocvični ZŠ Angyalova.

Uznesenie č. 1:
Komisia športu, školstva a práce s mládežou odporúča, aby OVaŽP pri MsU v Kremnici urýchlene zabezpečilo firmu na spracovanie potrebnej dokumentácie k podaniu žiadosti na MŠVVaŠ SR o riešenie havarijného stavu kúrenia v telocvični ZŠ Angyalova. Po dohode s firmou, ktorá bude ochotná nám relevantné doklady spracovať, riaditeľ ZŠ spracuje objednávky a uhradí náklady   za spracované doklady. Následne mesto Kremnica odošle formulár na riešenie havarijného stavu kúrenia v telocvični ZŠA na MŠVVaŠ SR.

K bodu č. 3:
Mgr. Zlatošová informovala prítomných o prepočte podielových daní v roku 2017 na originálne kompetencie. V tomto roku dostane mesto zhruba o 200 tis. € viac ako v roku 2016, aj koeficient na škol. zariadenia sa zvýšil na hodnoty 78,87 €. Navýšenie miezd pedagogických zamestnancov o 1.89. 2017 o 6 % a nepedagogických zamestnancov od 1. 1. 2017 o 4 % zasiahnu aj už schválený rozpočet na rok 2017, kde školským zariadeniam bude treba tieto navýšenia napočítať do rozpočtov. Po zapracovaní všetkých spomínaných údajov bude spravovaný návrh VZN o dotáciách na žiaka/dieťa školských zariadení a návrh predložený na zasadnutie komisie športu, školstva a práce s mládežou a tiež na ekonomickú komisiu.

K bodu č. 4:
Mgr. Zlatošová informovala o spracovanom návrhu VZN o zmene poplatkov od zákonných zástupcov žiakov v Centre voľného času v Kremnici. Zmeny sa týkajú základného poplatku z 2 € na 3 €/mes. ( v prípade, že dieťa neodovzdalo v CVČ vzdelávací poukaz) a poplatku za plavecký krúžok z 5 € na 8 €/mes. (tiež v závislosti od vzdelávacieho poukazu). Toto navýšenie súvisí so zvýšenými nákladmi za prepravu autobusom na plaváreň do Žiaru nad Hronom.

K bodu č. 5:
Na základe informácii od riaditeľa technických služieb Bc. Groscha informovala Mgr. Zlatošová riaditeľov škôl a školských zariadení s navýšením fixných platieb za ističe elektrickej energie a prípojky vody pre jednotlivé inštitúcie. Aj tieto skutočnosti bude potrebné zohľadniť v rozpočtoch na rok 2017 a prípadne požiadať o zmenu v 1. zmene rozpočtu.

K bodu č. 6:
Mgr. Zlatošová požiadala prítomných riaditeľov o podklady do kalendára podujatí na rok 2017.

K bodu č. 7:
Mgr. Zlatošová informovala o natáčaní televíznej reklamy o možnostiach bežeckého lyžovania, zimnej turistiky a propagácii podujatí v Kremnici a okolí, ktoré sa má uskutočniť v najbližších dňoch a bude sa vysielať tak v slovenskej, ako aj v českej televízii pod názvom „Bežktúlky“.

K bodu rôzne:
Mgr. Kríž informoval, že riaditelia základných škôl sa dohodli a zápis žiakov do 1. ročníkov základných škôl sa uskutoční v dňoch 10.-11. apríla 2017 v čase od 8,00 – 16,00 hod.
– informácia bude zverejnená v marcovom čísle Kremnických novín
Mgr. Zlatošová sa informovala, či sa školy zapoja do projektov, ktorých podklady zasielala na školy.

Po vyčerpaní bodov programu sa vedúci komisie poďakoval prítomným za účasť a komisiu ukončil.

Zapísala:
Mgr. Hana Zlatošová
sekretárka komisie

Mgr. Alexander Sekaj
predseda komisie

Mgr. Peter Weis
člen komisie

 

Print Friendly, PDF & Email