Rozhodnutie – oznámenie verejnosti

Rozhodnutie – oznámenie verejnosti

 Rozhodnutie

„Podzemná ťažba Ag – Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017 – 2021“

 

     Dňa 27. februára 2017 bolo mestu Kremnica doručené rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2017/000100-N zo dňa 16. 01. 2017 vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie k navrhovanej činnosti „Podzemná ťažba Ag – Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017 – 2021“.

     Navrhovateľom zámeru je spoločnosť ORTAC, s. r. o., Banská cesta 27, 96701 Kremnica, zastúpená JUDr. Ľubomírom Ivanom, advokátom, so sídlom Dukelských hrdinov 16, 96001 Zvolen.

     Po vykonaní a  ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 1  zákona NR SR č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie, ktorým rozhodol, že navrhovaná činnosť „Podzemná ťažba Ag – Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017 – 2021“ sa nebude posudzovať podľa zákona.

 

     Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2017/000100-N zo dňa 16. 01. 2017 je v plnom znení zverejnené na webovom sídle mesta Kremnica www.kremnica.sk v časti úradná tabuľa – úradné oznamy a uložené k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Kremnici na oddelení výstavby a životného prostredia č. dverí 10.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Vyvesené: 02. 03. 2017

Zvesené:


Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2017-000100-N

Print Friendly, PDF & Email