Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice č. 1/2017,

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice č. 1/2017,

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica   v znení všeobecne záväzných nariadení č. 7/2015 a č. 7/2016

Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie :

Článok 1

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení všeobecne záväzných nariadení č. 7/2015 a č. 7/2016 sa mení nasledovne :

V článku 2 Určenie výšky príspevkov sa doterajší text:

Názov zariadenia                                       Spôsob vyučovania                     Od 1. 9. 2015
Centrum voľného času
– základný poplatok                                                                                            2 €/mes.
Osobitné záujmové útvary
– plávanie                                                                                                          5 €/mes.

nahrádza týmto textom:

Názov zariadenia                                     Spôsob vyučovania                      Od 1. 1. 2017
Centrum voľného času
– základný poplatok                                                                                            3 €/mes.
Osobitné záujmové útvary
– plávanie                                                                                                           8 €/mes.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Príspevky podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa budú platiť od 1. 1. 2017

2. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 6/1702 zo dňa 09. 02. 2017

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta
v budove Mestského domu v Kremnici od 13.02.2017 do  27. 02. 2017.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 28. 02. 2017.

Iveta Ceferová
zástupkyňa primátora

Print Friendly, PDF & Email