Vypaľovanie suchých trávnatých porastov a možnosť vzniku požiarov

Vypaľovanie suchých trávnatých porastov a možnosť vzniku požiarov

Jarné počasie svojimi teplými, slnečnými dňami láka občanov do záhrad a na prechádzky do prírody.  Odrývajú sa  pozostatky jesene v podobe uschnutej trávy, kríkov a lístia. Pri peknom slnečnom počasí  sa občania často nechávajú v rámci  upratovania svojich pozemkov zlákať na vypaľovanie suchej trávy a kríkov na svojich záhradách a humnách.

Preto chceme upozorniť všetkých občanov na všeobecne známy a medializovaný zákaz vypaľovania porastov, bylín, kríkov a stromov. Táto činnosť a riziká s ňou spojené sa často veľmi podceňujú a porušujú. Ak pozrieme na štatistiku požiarovosti  za  rok 2016 na území okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica vzniklo spolu 171 požiarov s priamou škodou 609 405 €. Pri týchto požiaroch boli  tri osoby zranené. Najčastejšou príčinou vzniku požiaru v prírodnom prostredí býva každoročne vypaľovanie suchých trávnatých porastov a zakladanie ohňov v prírode. Pri týchto činnostiach vzniklo  27 požiarov. Čo sa týka požiarov v lesoch tak v roku 2016 vznikli v lesných porastoch 3 požiare.

Na prvý pohľad “bezpečné“ vypaľovanie suchej trávy na malej ploche alebo  spaľovanie zhrabaných porastov a iného odpadu, môže zapríčiniť požiar veľkých rozmerov. Oheň v otvorenom priestore sa za vhodných klimatických podmienok šíri veľmi rýchlo a svojimi rozmermi neraz spôsobí škody na životoch, majetku,  životnom prostredí a môže taktiež spôsobiť ekologické straty ako je , strata veľkej časti lesa, chránených porastov a bylín a  úhyn chránených živočíchov. Negatívne javy a dôsledky lesného požiaru si často ani neuvedomujeme, ale pôsobenie a iniciácia vzniku požiaru zo strany ľudského faktora zohráva najdôležitejšiu úlohu. Je založená na nízkom vedomí, vysokej ľahostajnosti a nedovolenom konaní.

V prípadoch dlhotrvajúceho sucha , zvýšeného výskytu požiarov a vysokého požiarneho nebezpečenstva v lesoch, vyhlasuje Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom  čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Dôležité je pripomenúť, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané v každom období, nie len v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru ! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331,- € , resp. v blokovom konaní do výšky 100,- € , právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi  je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596,- €.

Občania by sa mali oboznámiť aj s všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve – v niektorých prípadoch ho aj  zakazujú. V prípade vyhlásenia zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je akékoľvek spaľovanie  na voľnom priestranstve zakázané.

Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo do zberných dvorov.
Chceme touto cestou upozorniť na niektoré zásady, ktoré je fyzická osoba  je pri  spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve  povinná dodržiavať:
– sledovať klimatické podmienky, kontrolovať miesto spaľovania
– ukladať horľavé látky do upravených hromád tak aby  neohrozovali svojim sálavým teplom alebo odlietajúcimi časticami okolie
– zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich prostriedkov na zabránenie rozšírenia ohňa
– vykonávať neustále kontrolu miesta spaľovania
– po skončení vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontrolovať okolie

V prípade vzniku  požiaru je občan povinný ak je to v jeho silách uhasiť požiar  alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho  šírenia .Včasné spozorovanie  požiaru je predpokladom k účinnému a rýchlemu zásahu. Ak sa občan nachádza v prudko stúpajúcom teréne, za veterného počasia a dostatku suchého porastu, len ťažko dokáže vlastnými prostriedkami šíriaci sa požiar uhasiť. V tomto prípade je potrebné okamžite volať tiesňovú linku hasičského a záchranného zboru 150, prípadne linku tiesňového volania 112 .

Veríme,  že opatrnosťou, ostražitosťou a  uváženým konaním nás všetkých sa  nám podarí preklenúť tohtoročné jarné obdobie  s čo najmenším počtom požiarov , najmenšími škodami na majetku , prírode a samozrejme bez strát na ľudských životoch.

Na záver chceme ešte raz dôsledne upozorniť na dodržiavanie všetkých opatrení pred možným vznikom požiarov nielen v lesoch , ale i v záhradách a na poliach a na nutnosť dodržiavania opatrnosti, ostražitosti a zodpovedného konania nielen v tomto ročnom období.

pplk. Ing. Slavomír Búci
vedúci oddelenia požiarnej prevencie
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Žiari nad Hronom

 

Print Friendly, PDF & Email