Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – rozhodnutie