Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 21. 03. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny

Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová

Program:
1. Privítanie
2. Stav žiadostí ohľadom rekonštrukcie telocvične v ZŠA
3. Rekonštrukcia mestskej telocvične – osvetlenie pre stolný tenis
4. Podklady ohľadne miezd kuchárok ŠJ
5. Platieb zamestnancov škôl za obedy v ŠJ – navrhnúť riešenie do EK
6. Podklady do 2. zmeny rozpočtu 2017
7. Rôzne
8. Záver

K bodu č. 1
Predseda komisie Mgr. Alexander Sekaj privítal prítomných a oboznámil ich s programom komisie a hneď v úvode sa informoval ohľadne rekonštrukcie dolnej telocvične. Požiadal Mgr. Zlatošovú o získanie informácií z OVaŽP pri MsÚ v Kremnici.

K bodu č. 2,3:
Mgr. Zlatošová informovala, že projekty na zateplenie telocvične v ZŠA a rekonštrukciu teplovodu do telocvične boli spracované a 13. 3. 2017 odoslané na príslušné inštitúcie. Teraz je už na posúdení kompetentných, či sa nám podarí získať finančné prostriedky požadované na tieto práce.
Na komisiu bol prizvaný aj Ing. Sikorai, ktorý informovala o zatekaní do priestorov kotolne v budove školy a vyjadril názor, že v prípade, že nebudú schválené finančné prostriedky na rekonštrukciu teplovodu, budeme musieť tieto vyčleniť z rozpočtu mesta, nakoľko situáciu je nutné v čo najkratšom čase riešiť.
Ing. Mgr. Fernčík sa vyjadril, že o probléme sa dlhodobo vie a vie sa aj to, že objekt školy nie je pripojený na kanalizáciu, preto dochádza k týmto problémom. Počkáme na výsledky podaného projektu a v prípade neúspešnosti budeme musieť problém riešiť zo zdrojov mesta a napojiť školu na kanalizáciu, ktorá je z kina, Zechenterovho domu a fary.
Mgr. Sekaj sa ešte informoval ohľadne osvetlenia mestskej telocvične, ktorá sa ide kompletne rekonštruovať a zisťoval, či navrhované osvetlenie bude vhodné pre stolný tenis.
Ing. Sikorai vysvetlil, že projektovú dokumentáciu spracúval odborník a bola odobrená aj z hľadiska hygieny, preto by mala spĺňať kritéria na jednotlivé športy. Požiadal Mgr. Sekaja, aby si spolu prešli projektovú dokumentáciu a v prípade potreby, aby sa mohli návrhy na zmeny včas riešiť.

K bodu č. 4:
Mgr. Zlatošová informovala, že podklady na navýšenie miezd kuchárok v školských jedálňach základných škôl boli odoslané podľa požiadavky členov komisie Ing. Novákovej, ktorá ich predložila na ekonomickej komisii.

K bodu č. 5:
Na komisii vystúpila Mgr. Gretschová, ktorá podľa požiadavky ekonomickej komisie spracovala návrhy na poplatky zamestnancov základných škôl v školských jedálňach. Tieto sa roky nezvyšovali a reálne náklady na výrobu a výdaj stravy medzičasom narástli, čo konštatuje aj hlavná kontrolórka vo svojom zázname s finančnej kontroly č.6 z roku 2015. Preto, je potrebné upraviť aj tieto náklady v súlade s reálnymi požiadavkami. Návrh na zvýšenie poplatkov na zamestnanca predstavuje navýšenie poplatkov o 0,28 € a pre zamestnávateľa o 0,34 €.
Uznesenie č.1:
Komisia športu, školstva a práce s mládežou odporúča navýšenie poplatkov zamestnancov základných škôl za stravu v školských jedálňach o 0,28 € a navýšenie príspevku za zriaďovateľa o 0,34 € podľa materiálu, ktorý bude predložený ekonomickej komisii.

Po vyčerpaní bodov programu sa vedúci komisie poďakoval prítomným za účasť a komisiu ukončil.
Zapísala: Mgr. Hana Zlatošová
sekretárka komisie

Mgr. Alexander Sekaj
predseda komisie

Mgr. Peter Weis
člen komisie

 

Print Friendly, PDF & Email