Preloženie knižnice z Kremnice nepodporím

Preloženie knižnice z Kremnice nepodporím

Ako poslancovi Banskobystrického samosprávneho kraja mi bol doručený návrh poslankyne Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom PaedDr. Veroniky Balážovej vo veci zváženia možnosti preloženia regionálnej knižnice J. Kollára z Kremnice do Žiaru nad Hronom. Požiadal som riaditeľa knižnice, pracovníkov knižnice, primátora mesta Kremnica a poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici, aby zaujali stanovisko k uvedenému návrhu. Po obdržaní uvedených stanovísk som 29. marca 2017 spolu s Ing. Emilom Vozárom, poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom, knižnicu osobne navštívil aj za účasti primátora mesta Kremnica a jeho zástupkyne. Po tejto návšteve som adresoval navrhovateľke moje stanovisko, v ktorom som uviedol, že s jej návrhom nesúhlasím, nestotožňujem sa s ním, nepodporím ho a v prípade, že by bol takýto bod zaradený na rokovanie krajského zastupiteľstva, budem hlasovať PROTI.

Moje stanovisko som odôvodnil tým, že mesto Kremnica je kráľovským mestom s mestskými výsadami udelenými samotným kráľom a z historického hľadiska považujem sídlo regionálnej knižnice v Kremnici za správne, lebo práve kráľovské mestá boli známe pozitívnym vzťahom k umeniu, vzdelaniu i kultúre. Ako problém nevidím v dnešnej digitálnej dobe ani vzdialenosť od ostatných okresov (Žarnovica, Banská Štiavnica). Rovnako som presvedčený, že demografická krivka mesta Kremnica nie je rozhodujúca vo veci sídla regionálnej knižnice, lebo spádové územie je dostatočne veľké a osídlené. Mal som hodnoverne preukázané, že pracovníci knižnice sú pravidelne a odborne školení a verejnosť je s poskytovanými službami knižnice spokojná. Naviac som bral do úvahy aj spoluprácu mesta Kremnica a jeho vzťah, ktorý prejavilo a prejavuje investovaním do rekonštrukcii budovy, kde knižnica sídli a podporuje aj nákup knižného fondu. Nemohol som opomenúť ani aktivity regionálnej knižnice vo vzťahu k verejnosti, jej otvorenosť a akčnosť pri rôznych podujatiach. Moje stanovisko môžem oprieť aj o výsledky kontrol zriaďovateľa, podľa ktorých knižnica spĺňa podmienky regionálnej knižnice a jej pracovníci sú dostatočne odborne vyškolení pre prácu, ktorú vykonávajú.

Celé znenie návrhu navrhovateľky, stanovisko knižnice, stanovisko mesta Kremnica a moje stanovisko nájdete aj na webovom sídle www.danielgelien.sk. Ku Kremnici mám blízko cez môjho nebohého deda, cez môjho otca, ale aj cez moju manželku a bol by som veľmi nerád, keby toto krásne mestečko s úžasnou históriou malo prísť o regionálnu ustanovizeň akou regionálna knižnica je. Kremničania, máte moje slovo, že takýto návrh v žiadnom prípade hlasovaním v krajskom parlamente nepodporím.

Bc. Daniel Gelien, poslanec BBSK

Print Friendly, PDF & Email